Egészségügy

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

ORVOSI RENDELŐ DR. DERZSI MARGARETA– családi orvosNika Imola

 

– asszisztens

Páros napok: 13 – 18Páratlan napok:

 

09 – 14

Tel.0267/331070 0267/331335 Gábor Áronu. 101. sz .3 Bl. 4 ap.
 
ORVOSI RENDELŐ DR. BARTÓK MÁRIA MAGDOLNA– családi orvosFAZAKAS SZENDE

 

– asszisztens

UZONH: 08 – 13 Sze: 08. – 13

P: 08. – 13

K: – Cs: 07 – 09

SZENTIVÁN:

09 – 13

Tel.0267/314054 0723/568830 Gábor Áron u. 101. sz.
FOGORVOSI RENDELŐ  

DR. SZÁSZ CSABA

– fogorvos

 

 

DR. BORDÁS ILDIKÓ

– fogorvos


K: 10 – 18

Cs: 12 – 17

 

 

H: 14 – 19

Sz: 14 – 18

Cs-P: 8:30 – 13:30

Tel.0766698161

 

 

 

Tel.0753029810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICORNIS Gyógyszertár RÁPOLTI GYÖNGYVÉR ÉVA– gyógyszerész H: 09 – 15 Sze: 09 – 15P: 09 – 15

K: 13 – 19

Cs: 13 – 19

Tel.0267/331322 Gábor Áron u. 41. sz.
FARMACOM Gyógyszertár gyógyszerész H -P: 08 – 16 Tel.0267/347256 Gábor Áron u. 101/8. sz.

Egyház

Református egyházközségek

Uzon:

Lélekszám: 1730Lelkipásztor: Ungvári Barna-András Főgondnok: Szabó Imre Gondnok: Kőmíves István,  Cím: 527130 Ozun Str. Gábor Áron nr. 74 jud. Covasna 0267-331318  0744-324708 e-mail: ungvaribarna@clicknet.roBikfalva:

Lélelszám: 343 Lelkipásztor :Sánta Imre Gondnok: Ábrahám György  Cím: 527131 Bicfalău str. Principală nr. 224 jud. Covasna Mobil: 0768193583 0724-203847

e-mail: santai1975@gmail.com

 

 

SZENTIVÁNLABORFALVA

Lélekszám: 190 Lelkipásztor: Bartos Károly Gondnok: Dombora Attila Cím: 527145 Reci Reci, nr. 130 jud. Covasna Tel:0267-373807 Mobil:0745210521 e-mail: bkaresz69@yahoo.com Anyaegyház: Komolló: Lélelkszám: 305


LISZYNYÓ


Lisznyó:

Lélekszám: 302 Derzsi György Gondnok: Jakó Dénes   Cím:527132 Lisnău nr. 45 p. Ozun jud. Covasna Tel: 0267-331339 Mobil: 0754294104   e-mail: derzsigyorgy@yahoo.com

A TEMPLOM TÖRTÉNETE

A református templom építésének idejét pontosan nem lehet tudni, de az 1977. évi földrengést követő általános javítás alkalmával, a templom belső és külső falán talált freskók a XIII, XIV századra teszik. A XIV század folyamán a kis katolikus templom helyére nagyobbat építettek. Sajnos az 1913-as javítás alkalmával nagyon sok műemlék jelleg megsemmisült. Ez alkalommal felszínre került, de visszafalazták a sekrestye ajtót és fölötte a MDCXXII (1622) feliratot. Ez a felírat mutatja, hogy a valamikor katolikus falu 1602 után tért át templomával a református hitre. A befalazott ajtó mellett egy kis vakablak van, a szentségtartó. Ez ma is látható. A templom építése három szakaszban történt. Az első az épület keleti részének ¾ része, a nyugati fal külső felén lévő freskóig. A második építkezés a templom keleti felének alá boltívezése is, amely valószínű a mennyezet megerősítésére és szilárdan tartására készült. Az első boltív homlokzatán látható ANNO 1801, ami a munkálatok végzésének idejét jelenti. A boltív későbbi épülését az bizonyítja, hogy a lábazata csak a fal mellé van rakva és nincs beleépítve, de főként az, hogy az 1913-as javításkor a boltíves részen írások voltak, amelyek ennek oszlopai alá futnak be, és azon túl folytatódnak, jegyzi meg a javítások szemtanúja, az akkori lelkész Farkas István. A harmadik építkezés a templom nyugati részének a megtoldása a jelenlegi nagyságra 1804-ben. A torony, ami a templomot körülvevő várfalba épült bele később készült. A jellegzetessége, hogy a csúcsán a székely nemzeti címerben is megtalálható nap és hold tündököl. A várfal építési adataira nincs konkrét bizonyíték, csak a torony lábánál lévő felirat Jakó Pál 1834, amiről feltételezik, hogy az építés éve. Az 1913-as javítások alkalmával a templom bejáratánál a következő feliratot festették fel: “Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely Jézus Krisztus. I. Kor. III-11” Az 1 848-1849-es szabadságharc egyik ágyúja a lisznyói harangból készült. 1693-ban készült a lisznyói református templom kisebbik harangja, amelyiken a következő felirat látszik: Jesus Nazarenus Rex Judeorum Natus in Betlehem.- Verbum domini manet in aeternum. Ecclesia Lisnyaensis curavit fudi –Heinrich Lampen fudit me 1693.

 

A Lisznyóban szolgáló lelkészek:

1 . 1 71 4-1 746: Szentkirályi József

2. 1 746-1 796: Péter Mihály

3. 1 796-1 81 9: Soos András

4. 1 81 9-1 835: Szabó Péter

5. 1 835-1 890: Diénes Antal

6. 1 890-1 908: Antal Lajos

7. 1 908-1 957: Farkas István

8. 1 958-1 960: Dénes Dezse

9. 1 961 -1 964: Varga Ferenc

1 0. 1 964-1 986: Szentgyörgyi Béla

11 . 1 986- : Derzsi György58

 

 

SEPSIMAGYARÓS


Lélekszám: 129

lelkipásztor: Deák Botond

Mobil: 0727313614

E-mail: deakbotond1@gmail.com

Gondnok: Kovács Zsombor

Cím:  527136 Măgheruş

Sepsimagyarósi egyháztörténet

A református templom látványa, a falu központjában egy magaslatról uralja a helységet, délnyugati fekvésű, egységet alkot a közeli parókia és kántori lakás épületeivel. Bár a művészettörténet nem említi, építészeti szempontból mégis érdekes-értékes épület. Építését 1752-be kezdték, a fennmaradt számadáskönyvek tanúsága szerint a munkálatok 1758-ig elhúzódtak. Mai formáját több átépítés és toldás során nyerte el. Az építkezés költségeit a hívek adománya fedezte. Kezdetben torony helyett fa haranglábat állítottak a templom mellé. Korábbi, középkori templomról nincsenek adataink és ez érthető, hiszen a falu első írásos említése 1512-ből származik. Ugyanakkor a korábbi templomoknál gyakori védelmi szerepet betöltő kerített fal is hiányzik.

A XVI. századtól a hívek, a szomszédos Szacsvára jártak istentiszteletre. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az egyházközség már a templomépítést megelőzően a XVIII század elején önállósult, aktív egyházi életről a környező településekről beszolgáló lelkészek gondoskodtak. Erre utal, Márkos Ferencné született Koré Anna adománya, aki 1736-ban ón úrasztali tányért adott a helyi egyházközségnek. A ma is meglévő klenódium körirata: ATTA ISTEN DICSŐSÉGÉRE VALO TANGYERTA M[AGYARO]SI EK[LÉZSIÁNAK 1736. ESZTENDŐBEN MARKOS FERENCZNÉ. 1768-ban pedig Kese Mihály adott az eklézsia részére egy ón boros kancsót. Saját lelkésze 1771-től lett a településnek, ekkor kezdték ugyanis az egyház anyakönyveit vezetni. Nevét sajnos nem ismerjük, de az 1775-ben tett egyházlátogatás alkalmával utasították a lelkészt és az iskolamestert, hogy ne,,vegyüljenek bele semmiféle politikába.” Ugyanekkor elrendelték, hogy a templom megrepedezett falait állítsák helyre. Erre következő évben sor is került, három évvel később pedig zsindellyel való újrafedése is. Sajnos a hívek nem sokáig örvendhettek a megújult istenházának, mivel az 1794-ben faluban pusztító tűzvész a templomot és a közelében álló egyházi épületeket is érintette. A károk nem lehettek annyira súlyosak, kijavításukra már ugyanebben az évben sor került.

Sőt ekkor már harangtornyot is toldtak a templomhoz, melynek meredek toronysisakja alatt a térségben eléggé ritka nyitott tornác található, melyet zsalugáterek borítanak. A kijavított templomot ez évben újból is szentelték. Ezt követő néhány évben készült el a templom ma is álló berendezése: az ólomkeretes üvegablakok, a karzatok kazettás mellvédjei, az úrasztala, a szószék.

A hívek nagylelkűségéről tanúskodnak a templom legszebb értékei˘: a hatszögű ólomkeretbe foglalt hutaüveges ablakok, melyek közül négynek a felső szegélyében adományozójuk nevét is feltüntették.

Az ólomkeretes ablakokon írja az adományozóknak a nevet. KOVATS T[E[REZI[A] R[I]TA felirat jelöli a karzat ablakának a készíttetőjét. A templom keleti felén levőt JANTSO JANOSNE 1797; a nyugati oldalon levőt MAGYAROSI JÓZSEF, M[A]GY[A]RO[S]I ÉVA 1797; az északi oldalon levő egyik ablakot KOREH ANDRAS (itt az üvegszemeket elválasztó lécen szerepel az 1797-es évszám); a másikat, melynek felső részén az ólombetétek hiányoznak, a feljegyzések szerint MAGYAROSI ISTVÁN csináltatta. A két karzat mellvédjeinek kazettáit is festett virágminták díszítették, melyek hasonlóságot mutatnak a szomszédos szacsvai templomban találhatókkal. A karzaton szereplő 1797-es évszám datálja a festés elkészültét. A festő nevét sajnos nem ismerjük, csupán feltételezzük, hogy az 1760-as évektől működő,, háromszéki festőiskola” valamelyik tagjának a hozzáértéséről tanúskodnak a kazetták. A padok mellvédjét is virágmintákkal díszítették, de ezek már sokkal egyszerűbbek, s valószínűleg későbbiek. A festett kazettákat és a padok mellvédjeit az 1954-1955-ös javítás alkalmával olajfestékkel borítottak. Ugyancsak barnára festették a karzatok alsó részét borító deszkákat, padokat, eltakarva a kazettákkal azonos virágmintás díszítését. A 2013-ban végzett helyreállítási munkálatoknak köszönhetően azonban feltárultak a templombelső rejtőzködő értékei. A téglából készült szószék virágmintás ornamentikája révén egyedülálló a környéken. Valószínűleg ez is a 18 század utolsó évtizedeinek a munkája, mivel a szószékkorona már 1806-ban készült. Ez utóbbi felirata az adományozó megyebíró nevét is megörökítette: ÖRÖK EMLÉKE ns MOGYÓROSI BENEDEK ÚRNAK. Anno 1806. A szószék mellett külön álló padot (Mózes pad) az egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága szerint 1817-után a papné és a mesterné számára készítették. A szószékkel szembeni pad mellvédjén áll az eklézsia egyik patrónusának, a helybeli nemes Jancsó családnak festett címere. A hatszögre formázott úrasztala az 1794-es tűzvész után fenyőfából készült, rajta virágmintás díszítésben készíttetőjének, Koréh Andrásnak neve szerepel.

Az 1802. október 22-én bekövetkezett földrengés számos háromszéki templom romlását okozta. Ez alól a magyarosi sem lett kivétel. A település templomában okozott kárt ismét javítani kellett. Mivel az északi és nyugati falak sokáig nedvesedtek 1840-ben ismét nagyobb helyreállítási munkálatokra került sor. Két évtizeddel később zsindely helyet cserépfödést is kapott a templom. A fenti átalakítások során a nyugati oromfal volutái barokk, míg a két portikusz háromszögben záródó oromfalak a korai klasszicista stílus jegyeivel gazdagították a templomot. Két karzata közül a nyugati, vagyis hátsó karzat is a 18. századi javítások alkalmával készült el. Ide kívülről egy toldott portikuszból vezet a feljáró. A hagyomány szerint a karzaton a szegények ültek, napjainkban csak kivételes, ünnepi alkalmakkor használják. Orgona beszerzésére a 18 század elején nem találunk adatokat, de a számadáskönyv beszámol arról, hogy 1791- rendbe hozatják az elromlott orgonát és fujtatót. A ma is álló egy manuálós és négyregiszteres orgonát Nagy József brassói orgonaépítő mester készítette 1885-ben. A hangszer a 20 század közepén meghibásodott, orgonaszekrénye sípjai nélkül áll. A templom építésével egy időben elkészült haranglábba 1783-ban került a kisebbik harang, ekkor,,újra rendezik” a haranglábat is. A nagyobb harang vásárlására 1798-ban került sor, mely a második világháború kezdetéig teljesített szolgálatot. Újraöntéséről tanúskodik az alábbi felirat.: ,,AZ 1798-BAN ÖNTÖTT ÉS ÉVI SZOLGÁLAT UTÁN ELREPEDT HARANG ANYAGÁBÓL ÚJRAÖNTÖTTE A SEPSIMAGYAROSI REF. SZENT EGYHÁZKÖZSÉG 1941-BEN.” A kisebbik harang már 1837-ben elrepedt, de a következő évben újraöntötték. Az első világháború alatt sok más társával együtt ez is áldozatul esett a harangrekvirálásoknak. Helyébe 1922-ben vásárolták a ma is szolgálatot teljesítő új harangot a következő felirattal: BESZEREZTE A SEPSI MAGYAROSI EV. REF. GYÜLEKEZET KÖZADAKOZÁSBÓL 1922.

A 19. századi javítások sorát az 1885-ös évben végzett munkálat zárta, ezt követően csaknem egy fél évszázaddal később 1954/1955-ben végeztek állagmegőrzési munkálatokat, de kevésbé szerencsés módón. Beke Tibor lelkész feljegyzését idézve:”Amint két atyafit láttam dolgozni a templom körül… elfödvén azokat a részeket melyek piszkosak és hibásak átvillant rajtam a gondolat, hogy ezek az emberek elfödik a múltat.” Ekkor mázolták barna olajfestékkel le a karzatok festett kazettáit, a padok mellvédjeit, és vakolták be a szószék díszítéseit. A település alig száz hívőjének anyagi megterhelést jelentett a templom eredeti állapotának helyreállítása, ezért 2013-ban a Kovászna Megyei Tanácshoz pályázatot nyújtottak be. Az elnyert támogatásnak köszönhetően a templomban újra nagyobb szabású munkálatok zajlottak.

Sánta Ferenc restaurátor által végzett belső feltárás és konzerválás következtében újra eredeti szépségükben fogadja a látogatót, a patinás ornamentikájú, a 255 éves épület.

Pénzes Lóránd

Források:

A Sepsi magyarosi egyházközség számadáskönyve 1752 –1887

Beke Tibor: A sepsimagyarósi egyházközség története (kézirat) én.

 

Római Katolikus Plébániák

 

Uzon:

Tit.: Urunk mennybemenetele; Örök. Sz.i.: V. 29.
Postacím: 527130 – Ozun, Str. Gábor Áron 70., jud. Covasna
Tel. 0267-331.032
Filiák: Kökös (Chichiş), Lisznyó (Lisnău), Lisznyópatak, Bikfalva, Sepsimagyarós, Keresztvár (Teliu) – Tit.: Krisztus Király; Örök. Sz. i.: XI. 22.,

Plébános: T. Albert Imre (Vezetekes: 0267331032 Mobil: 0747268547 e-mail: reverenda77@yahoo.com)
Lélekszám: máter: 550, szórványokban: 265, összesen: 725.
Szentmisék a máterben vasár- és ünnepnapokon 10 órakor; hétköznap 7 órakor. Vasár- és ünnepnapokon a filiákban 13 órakor.

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNET

1332-ben Uzum néven írja a pápai tizedjegyzék, amikor papja István 7 régi és 2 kicsi banálist fizet.1333-ban 1 garast, 1334-ben pedig 1 verőczeit és 4 sasost fizet (Beke 108).

Ekkor tehát temploma van, és plébániának számít. 1464-ben Péter a plébános. Templomát magas várfalak vették körül. 1704-ben a falu templomostól leég (SZOKL VII, 127-8).

Az 1802. évi földrengéskor a tornyot le kellett bontani. 1819-ben a templomot, 1901-ben pedig a várfalakat is (Aluta VIII., IX, 461)

A reformációkor a katolikus egyház megszűnik. A templom hol református, hol unitárius, míg végleg református marad.

A katolikusok részére a XVIII. századtól udvari kápolna létezik, ahová a szentivániak is jártak (Schematizmus 1882,43).

1918-22-ben építenek templomot, melyet a szentivánfalvi plébánia lát el. 1943-ban önálló plébánia lesz.

Plébánia lakot 1967-69 építetett Nagy László plébános.

Keresztváron 1988-ban lakást alakítanak kápolnává.

 

 

 

Szentivánlaborfalva:

Tit.: Keresztelõ Szent János; Örök. Sz.i.: IV. 10.
Postacím: 527137 – Santion-Lunca, Str. Morii 213, jud. Covasna 
Filiák: Maksa (Moacsa), Bita, Besenyő, Angyalos (Anghelus),  Réty (Reci), Komolló, Sepsibesenyő
Plébános: T. Nagy László-Eörs
Tel. 0267-331.432, Fax: 0367-811.526 e-mail: szilfp@freemail.hu

Lélekszám: mater: 458, filiákban: 117, összesen: 575.
Szentmise a máterben vasárnap és ünnepnapokon 11 órakor, hétköznap 18 (17) órakor. Vasárnap és ünnepnapokon: Réty-Komolló 16, Maksa 15, Bita 15, Angyalos és Besenyő évente háromszor.

 

Unitárius Egyházközösségek

Szentivánlaborfalva:

KÉZDIVÁSÁRHELY Unitárius Egyházközség
Lelkipásztor:
Buzogány Csoma István

Mobil:0742438621

e-mail: ibuzogany@yahoo.com

527137 Sântionlunca nr. 55, jud. Covasna

 

Ortodox Egyházközösségek

Uzon:

Ortodox temploma 1832 – ben épült, védőszentje a Szűzanya születésének napja. Lélekszám: 250.
Nedelcu Vasile

 

 

 

 

 

Uzonfüzes:

Ortodox temploma 1990 – ben épült, védőszentje Nagy Szent Vazul (Sfântu Vasile cel Mare).
Nedelcu Vasile

Oktatás

Az uzoni „Tatrangi Sándor ” I – VIII osztályos Általános iskolaközpont

 

Cím: Gábor Áron út 79 sz. Uzon, Kovászna megye.

Igazgató: Szabó Margit

Aligazgató: Dermisek Miroslav

 

 

 

Év

Tanárok

Tanítók/

Óvónők

Adm.

személyzet

Összesen

2006-2007

18

15/11

13

57

2007-2008

17

15/12

13

57A község iskoláiban tanulók száma

Óvodások száma

328

199Nr

A központhoz tartozó tanügyi intézmények

Cím

Helység

1.

Temesváry János” óvoda

Vajna ú. 444 sz.

Uzon

2.

Lisznyói I-IV oszt. Iskola

Lisznyói óvoda

Fő út, 62 sz.

Lisznyó

3.

Lisznyópataki I-IV oszt. Iskola

Fő út, 38 sz.

Lisznyópatak

4.

Bikfalvi I-IV oszt. Iskola

Bikfalvi óvoda

Fő út, 33 sz.

Bikfalva

5.

Uzonfüzesi I-IV oszt. Iskola

Uzonfüzesi óvoda

Malom ú. 69 sz.

Uzonfüzes

6.

Magyarósi I-IV oszt. Iskola

Fő út, 46 sz.

Magyarós

7.

Berde Mózsa” Általános iskola

Fő út, 247 sz.

Szentiván – laborfalva

 

Önkormányzat

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

POLGÁRMESTER

dr. RÁDULY ISTVÁN

2012, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017, 2018

HELYI TANÁCS

Név

Párt

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

BÖLÖNI SÁNDOR

RMDSZ

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

TOMOS-ILKÓ JÓZSEF

RMDSZ

2012, 2013, 2014, , 2016/1, 2016/2, 2017, 2018

NÉMETH IOAN

RMDSZ

, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017

SZABÓ ANNA-MÁRIA

RMDSZ

2012, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017

MOLNÁR ANDRÁS

RMDSZ

, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

PANTELIMON ALEXANDRU

PNL

2016, 2017

BARTA JÁNOS

RMDSZ

2016, 2017

BORDÁS CSABA LAJOS

RMDSZ

2016, 2017

BORDÁS ZSOLT

RMDSZ

2016, 2017, 2018

HORVÁTH ZITA

PNL

2016, 2017

LOKODI ANA

RMDSZ

2016, 2017, 2018

VRANCEAN ALEXANDRU

PSD

2016, 2017, 2018,

ZÁTYI TIBOR

RMDSZ

2016, 2017, 2018

ARHÍVUM

Név

Párt

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

MOLNÁR ÉVA

RMDSZ

, , , 2015, 2016

HAVESCH SAROLTA

RMDSZ

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

GYŐRBIRÓ ALESANDRU

RMDSZ

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

SZŐLŐSI IOSIF

RMDSZ

, , 2013, 2014,

MAGYARÓSI ISTVÁN

RMDSZ

, 2013, 2014, 2015, 2016

KOZMA BÉLA

EMNP

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

DOBRI HUNOR ATTILA

EMNP

, , 2013, 2014, 2015

KÖMIVES ISTVÁN

EMNP

, 2013, 2014, 2015, 2016

Polgármesteri hivatal

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

POLGÁRMESTER

dr. RÁDULY ISTVÁN

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

ALPOLGÁRMESTER

SZABÓ ANNA-MÁRIA

2016, 2017, 2018

JEGYZŐ

ACZÉL MELINDA CECÍLIA

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Tanácsos

ZANFIR IBOLYA

, , 2016, 2017, 2018

Referens

IVÁCSONY DÓRA

2011, 2012, 2013, 2014, 2015

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, KÖZBESZERZÉSI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Főkönyvelő

BORDÁS ENIKŐ

2014, 20152016, 2017, 2018

Könyvelő

BORDÁS DALMA

, , , , , 2017, 2018

Adminisztrátor

SOLYMOSI MELINDA

2012, 2013, 2014, 2015, 2018

Adminisztrátor

KAKAS EMILIA

2012, 2013, 2014, 2015, 2018

Adóügyi referens

KÁNYÁDI LENKE

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Adóügyi referens

SZABÓ ERIKA

, , , 2016, 2017, 2018

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Referens

MURKULY ADÉL

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Tanácsos

DANKÓ ÉVA

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

SZOCIÁLIS OSZTÁLY

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Referens

BODOKI L. MÁRIA

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

KÖNYVTÁR

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Könyvtáros

BALLAI BARBARA

HELYI RENDŐRSÉG

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Helyi rendőr

ÖRDÖG LÁSZLÓ

, , 2016, 2017, 2018

Helyi rendőr

BÖLÖNI DÁVID

, , 2016, 2017, 2018

ARHÍVUM

Tisztség

Név

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Könyvtáros

BARTHA KATALIN

2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Adóügyi referens

DÁLNOKI ERNŐ

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Tanácsos

SZABÓ LENKE

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

ALPOLGÁRMESTER

ÁBRAHÁM CSABA

2011, 2012, 2013, 2014,

Tanácsos

ION VERONICA

, , 2013, 2014,

Transparenta veniturilor salariale 2018
Transparenta veniturilor salariale 2017

Uzonfüzes

   Lakossága 2002 – ben 189 fő volt. Román nemzetiségű személyek lakta település a Feketeügy partján. A XVII. században az uzoni Mikes grófok román zselléreket telepítettek a vidékre, először kaszálás idejére, majd véglegesen mezei munkálatokra. Így alakult ki a település. Ortodox temploma 1990 – ben épült, védőszentje Nagy Szent Vazul (Sfântu Vasile cel Mare).

 

                      

Sepsimagyarós

Sepsimagyarós ősi székely falu. Nevét a környéken lévő mogyorós területeiről kaphatta. 1512 – ben Monyijoros néven, 1567 – ben Mogyorós, majd 1678 – ban Magyarós néven szerepel. 1834 – től hivatalosan Sepsimagyarósnak nevezik.

A Háromszéki-medence deli szegélyén, a Bodzafordulói hegyek északi nyúlványainak előterében fekszik, a Cseretető alatt, 574 m tengerszint fölötti magasságban (1. kép). �A falu közelében van a Kuruchalom, ahol a kuruc vezérek pihentek� – tartja a száj-hagyomány. A 2002 – es népszámláláskor összesen 111 lélek élt itt.

A falu református temploma (2. kép) 1752 – ben épült, amelynek még ma is eredeti szépségében láthatóak a hatszögű, ólomkeretekbe foglalt, hutaüveges ablakai. Orgonakarzatának mellvédjén virágmintás díszítmények láthatóak. Harangtornya megőrizte a kor építészeti jellegzetességeit.

A templom előtt kopjafa áll Kóréh Ferenc (1910 – 1996) újságíró, az egykori sepsiszentgyörgyi Székely Nép szerkesztője, majd az Amerika Hangja rádióállomás munkatársának emlékére (2001). Nevét viseli a falu művelődési otthona (3. kép).

Jelesek: Sepsimagyarósi Bartha László, XVIII. századi földrajzi utazó, író, Teleki Sándor (1894 – 1952) református lelkész, egyházi író, Fodor János (1899 – 1969) és Fodor Sándor (1902 – 1954) közéleti személyiségek, Fodor Sándor (S) a faluról írt monográfia szerzője, Telch-Dancs Rózsa lapszerkesztő (Torontó).

Befektetési lehetőségek: mezőgazdaság (főkép állattenyésztés), kézművességek, népművészet, idegenforgalom, faluturizmus. 

SEPSIMAGYARÓS FACEBOOK PROFILJA:

https://www.facebook.com/Sepsimagyaros?fref=ts

Lisznyópatak

   A Lisznyói – patak felső folyása mentén alakult ki. Lakossága: 87 (2002). Határában, az egykori Temesváry kertben, édes – kénes ásványvízforrás tör a felszínre. Régebben reumatikus bántalmakban szenvedők keresték fel és melegített vizét fürdőkúrára használták.

   A kislélekszámú településnek művelődési otthona és I-IV osztályos iskolája is van. Ennek udvara több nyári rendezvénynek ad helyet. 

   Lisznyó közelében, a Borzos vagy Küszürüs tető (919 m) északi oldalán található a Várbércen Törökvár. Feltételezhető, hogy ezt a várat alagút kötötte össze a bikfalvi Csigavárral. Barabás vára a Borzos tetején állt. A népi hagyomány mindkettőhöz mondákat, hiedelmeket fűz. 

   Lisznyópatakról kék háromszög turistajelzés vezet fel a Bodzafordulói-hegység gerincére, s annak legmagasabb pontjára, az 1029 m magas Szeredő ponkra, hol kora tavasszal tömegesen nyílik a hóvirág (1. kép). 

Lisznyó

   Lisznyó neve szláv eredetű és “erdőt” jelent. A XIV. század első felében adófizető település volt, 1332 – es pápai tizedlajstromban nevét már ott találjuk.

   A Bodzafordulói hegység egyik völgytorkolatában, a Háromszéki medence keleti peremén fekszik. Lakóinak száma: 447 (2002).

   Idegenforgalmi értékei: a központban található református műemléktemplom, amelyet kör alakú kőkerítés, régi vármaradvány övez. Ennek a bejáratára épült rá a harangtorony. A templom még őrzi a gótika emlékeit. Műemlék harangját a brassói Heinrich Lampen öntötte 1693 – ban (1. kép).  

   Lisznyóban egy régi görög katolikus (2. kép) és egy görögkeleti templom is van, melyet Szent Péter és Pál tiszteletére építettek. Utóbbi egyik harangját 1796 – ban öntötték. A faluban található a Bedő Tivadar féle udvarház. 

   Neves szülöttei: lisznyói Kováts Pál (1630 – 1695) – tanár, krónikaíró. Innen származott L. Damó Kálmán (1823 – 1863) – költő, forradalmár, Dancsuly András (sz. 1921) író, tanár, Vargha Jenő (sz. 1924) vegyész és tanár, Kese György (1906 – 1977) orvos és szakíró.

   Befektetési lehetőségek: faipar, különböző kézművességek (pl. fazekasság – jó minőségű sárga agyag található), mezőgazdaság (főleg az állattenyésztés) és faluturizmus.