2008 Szeptember

Uncategorized

UZONI HÍRLAP

negyedévente megjelenő ingyenes tájékoztató

III. évfolyam www.ozun.ro 2008 szeptember

 

Uzon község tisztelt polgárai!

 

Köszönök, köszönünk mindent. A bizalmat, a bátorítást, a tovább fejlődést és főleg azt a sok jó szót mellyel útravalóként újra útnak indítottak. Felemelő érzés ily módon elindulni, dolgozni egy közösség érdekeiért, fejlődéséért.

A kampányban elhangzottak számunkra világos és szabályszerűen követendő nyomvonalat határoztak és szabnak meg. Az alapgondolat mely mindnyájunkat vezérel, messzemenően tükrözi a tenni akarást, a pozitív alkotó munkát a szülőföld felemelkedéséért, közösségünk fejlődéséért.

Ennek szellemében az elmúlt hónapokban is községünk Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat jóváhagyásával csiraképes magvakat vetett el, melynek gyümölcsét a jövő hozza meg. Pontosabban sikerült véglegesíteni és a szakminisztériumhoz benyújtani azt a pályázatot melynek elnyerése esetén Uzon község öt településére (Uzon, Szentivánlaborfalva, Lisznyó, Bikfalva és Uzonfüzes) bevezetődik a földgáz. Ebből kifolyólag, Uzonban ebben az évben a járdarendszer, illetve a fontosabb mellékutcák aszfaltozása el fog maradni. Persze ehhez még a be nem kötött ivóvíz, illetve szennyvíz csatlakozások is hozzá járulnak. Kérjük megértésüket. Reméljük a 2009 –es év sorsdöntő lesz közművesítés szempontjából.

Uzonban az ivóvíz és a szennyvíz csatornahálózat a szerződésbe foglaltak szerint időben befejeződik ez év november közepéig (az esővíz lefolyását biztosító árkok – sáncok helyrehozása, tisztító aknák befejezése stb.), ezzel szemben a szennyvízülepítő építésének befejezési határidejét meg kellett hosszabbítani, ugyanis az eredeti elképzelésektől eltérően az új szennyvízülepítő be kell, hogy fogadja Uzon szennyvizén túl Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva szennyvizét is.

A lakosság rácsatlakozási költségeit a fenti rendszerre (csak közterületen! ) az elnyert pályázat nem tartalmazta, illetve nem is tartalmazhatta, hisz a Román Kormány által kiirt maximális keretbe nem fért bele. Ez a költség kb. 120.000 – 140.000 Euró, pénzösszeg mely megszerzéséhez pénzforrásokat keresünk.

Sikerült egy sportbázis felépítésére (Uzon) elkészíteni, illetve benyújtani a pályázatot a szakminisztériumba. Várjuk az elbírálást.

Szeptemberben, bővült újabb 50 lámpatesttel községünk közvilágítási rendszere, illetve még további 50 lámpatesttel gazdagodik ez év végéig.

2008. október 31. –re elkészül az uzoni „Szabadidő központ – park”. Szintén október hó folyamán tevődik le a Szentivánlaborfalvát, Lisznyót és Bikfalvát tömörítő ivóvíz és szennyvíz hálózat megvalósíthatósági tanulmányai. Október hó első felében felépül az utolsó, elmaradt gyerekpark Lisznyópatakon s így községünkben minden településen minimálisan egy játszótér áll majd a gyerekek rendelkezésére. A hónap második felében befejeződik a szentivánlaborfalvi mini sportpálya és a bikfalvi kultúrotthon belső modernizálása. Szintén e hónap végéig a lisznyói, sepsimagyarósi és a bikfalvi kultúrotthonok színpad homlokzatai székely kapukkal fognak büszkélkedni. Fel fog épülni községünk 3. autóbusz megállója. Elkezdődik a sepsimagyarósi községi út konkrét modernizálása (2008), a lisznyói út technikai kivitelezési terv elkészítése (2008), majd reméljük a megvalósítása is (2009).

Tovább lehetne ecsetelni a konkrét lépéseket, amelyeket már megtettünk, illetve ezután szándékozunk tenni, de mindezek fölött a legfontosabb, hogy a lakosság továbbra is együtt működjön, figyelemmel kísérje és hozzászólásaival, ötleteivel segítse a közösségi munkát, községünk fejlődéséért.

dr. Ráduly István
Uzon község polgármestere


Református egyházi hírek-Május 18-ánaz Uzon Községi napok alkalmával a Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány kórusa énekelt a templomban, ekkor került sor az új székely kapu megáldására, valamint a közös tanácsülés alkalmával az új címer és zászló megáldásra is.

-Június 22-én az első éves konfirmációi felkészítőn részt vevők kikérdezésére került sor.

-Július 3-7. 1995. július eleje volt az első alkalom, amikor a Pest megyei Mende község küldöttsége Trefák Istvánné polgármester vezetésével Uzonba látogatott, ahol a református egyházközség tagjai várták szeretettel. Azóta él ez a különleges kapcsolat s az évek során az egymást váltogató-látogató csoportokban részt vettek a mendei Hagyományőrző Népi együttes tagjai és az uzoni Szivárvány Női Kórus tagjai is.

Az idén az uzoniakon volt a sor, hogy ellátogassanak Mendére. Ungvári Barna-András lelkipásztor vezetésével egy 43 tagú csoport indult el július 3-án hajnalosan, hogy egy kicsit fáradtan, de a találkozás izgalmával és örömével a késő délutáni órákban megérkezhessen Mendére, ahol tárt karokkal várták a vendégfogadók.

Az örvendezés és beszélgetés után édes volt az álom, mert másnap, pénteken A Tápió-vidékkel ismerkedtünk. Farmoson a Matolcsy-kúriában kialakított Vízparti Élet Házát néztük meg, ahol Természetvédelmi Oktatóközpont is működik. A meleg időben nem maradhatott el a hűsülés sem, így a Tápió vidék természet adta meleg vizeiben Tápiószentmártonban és Tóalmáson is fürödtünk s megízeltük a vidék egyik legjobb fagylaltát is a Hisztéria Kávézóban. Este a családi otthonokban telt el, szombaton már a budai hegyek nyújtotta látványosságokat tekintettük meg. A Norma fától indulva az Erzsébet királyné emlékére építetett János-hegyi kilátóból gyönyörködtünk Buda és Pest látványában. Innen a Libegővel „lelibegve” a csoport a Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi barlangokat nézte meg. De ezzel még a szombati nap nem ért véget, mert este volt a búcsúvacsora. Nem csak az egymásnak való örvendezés alkalma volt ez, hanem a kapcsolat megerősödésének a tanúságtétele is. Jelképesek voltak az ajándékok is, az uzoniak a Kúriák földje Háromszék című könyvet ajándékozták, amelyben benne vannak az uzoni kúriák is, a mendeiek pedig a Magyarságtudományi tanulmányok című könyvet. Mende közel ötezerlakosából háromszáz evangélikus, a többség római katolikus. Az idén a római katolikus templomban Szekeres Mihály plébános által celebrált szent misén vettek részt a vendégek és vendégfogadók. Ungvári Barna-András uzoni református lelkipásztor az Efézus 5:1-2 versei alapján köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva a „szeretetben járás” fontosságát. A Szivárvány Női Kórus jelen levő nyolc tagja verseiével, énekeivel könnyeket csalogatott mind a saját, mind az „együtt érző” gyülekezet szemeibe. Verset mondott Szabó Margit iskolaigazgató és Lokodi Anna könyvtáros. Hamar elérkezett az elválás pillanata, nehéz volt a vasárnap esti búcsúzás, de mindenki ígérte, hogy 2009-ben Uzonban találkozunk.

-Augusztus 8-12-e között a Miskolc-disgyőri testvérgyülekezet 23 képviselője látogatott meg. Az idei látogatásuk is erősítette az összetartozásunkat. Az augusztus 8-i esti érkezésük után szombaton a Háromszékkel való ismerkedés következett. Meglátogattuk az Óriáspince-tetőt, Csernátonban a Haszman Pál Múzeumot, Kézdivásárhelyen a református templomot és a város központját, Bereckben a Gábor Áron emlékházat, az Ojtozi szorost és Ojtozban a római katolikus templomot, a mellette levő világháborús emlékművet, az országzászló-tartóként megépített hármashalmot ,az ezeréves határt, Gelencén az Árpádkori római katolikus templomot, Zabolán a református vártemplomot és a csángó múzeumot(csűrt), Kovásznán a város központját, Csomakőrösön a református templomot és a Csoma Sándor emlékszobát, Zágonban a Mikes Művelődési Központot már csak az est fényeiben tekinthettük meg. Vasárnap az ünnepi istentisztelet napja volt, amikor a helybeli lelkipásztor II. Mózes 14-15 versei alapján hirdette Isten Igéjét, majd köszöntések hangzottak el, a diósgyőriek ünnepi műsora után átadták ajándékukat, a Magyarországi Református Egyház címerével hímzett zászlót , amely már a templom karzatán emlékeztet a testvéri összetartozásra. Délután szekeres ismerkedés következett Uzonnal, Bikfalvával és a környékkel. Hétfőn Illyefalvát, majd Sepsiszentgyörgyöt látogattuk meg s feledhetetlenek maradnak a közös-búcsú vacsora pillanatai, amikor hálát adhattunk az újabb találkozásért és kedden reggel úgy váltunk el, hogy jövőre Miskolc-Diósgyőrben találkozunk.

-Augusztus 25-28 az Ifjúsági Bibliatábor napjai voltak. Lisznyópatakon. Az idén csak az uzoni fiatalok vettek részt a táborban. A délelőtti áhítatokat és előadásokat Ungvári Barna-András lelkipásztor tartotta a nyolcadik, kilencedik parancsolatokról. Két nagyon izgalmas témakört boncolgattunk a fiatalokkal ,hisz a ne lopj és ne hazudj(ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot) ma is sok „emberi” értelmezésre ad okot. A délutáni-esti programokban szerepelt a fiatalok által kiválasztott bibliai történet pantomim, ének és mai nyelvre átírva való előadása, a bibliai vetélkedő, valamint a szabadidős programok: sport, ének, tábortűz, erdei séta.

-Újzsenge vasárnapján(augusztus 31-én) az elmúlt évben meggyökereztetett hagyomány folytatására került sor. Az egyházközség ekkor szervezte meg a 10,25 és 50 éve házasságot kötöttek találkozóját. Emlékeztek azokra is, akik 75 évvel ezelőtt házasodtak össze, annál is inkább, hisz egy asszony-testvérünk még él közülük. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett János 21:1-7 alapján. A házasságkötési fogadalom megújítása után az úrvacsora és a közös fénykép következett, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

-Június, július és augusztus hónapok folyamán hollandiai testvérgyülekezetünk (Oude Tonge) több képviselője látogatott meg.

-A javítások során sikerült a kántori lakás már tavaly kijavított két szobájában az ajtókat teljesen felújíttatni és a padlózatot elkészíttetni.

A visszakapott volt református iskolába vizet vezetettünk, az egyik terembe fürdőszobát-WC-t készítettünk.

-Szeptember 7-én a Református Dalárda szokásos évi találkozójára és beszámolójára került sor. Lelkipásztor a Zsoltárok könyve 138:1-8 verseivel köszöntötte az összegyűlt mintegy harminc dalárdatagot .A Dalárda ünnepélyes körülmények között tartotta meg az elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót. Közösen énekeltek, és — mint ez már hagyomány — fehér asztal mellett, jó hangulatban megbeszélték az illetékesekkel a Dalárda gondjait.

Ungvári Barna – András
református lelkipásztor


Becsengettek…

Horgasínamat verdeső
tarisznyában palavessző,
palavessző s palatábla…
Így indultam valamikor,
legelőször iskolába.”

Kányádi Sándor

…A borús szeptember reggeli hangulatot ismét gyermekzsivaj vidítja fel .Bármennyire is lehangoló a reggeli hideg, mosolyra húzódik arcunk, mikor iskolánk legkisebbjeire tekintünk, akik maguk után vonszolják a teli iskolástáskát. Akaratlanul is visszapörgetjük az éveket és felidézzük emlékeinket. ..

Sok minden változott sok tekintetben, egyvalami talán mégis változatlan maradt, a gyermekkor őszintesége, tisztasága. Szeptemberben negyvennyolc kis elsős kezdhette az első osztályt a község iskoláiban. Szakképzett tanerők tanítják minden egységben a kis nebulókat a betűvetés tudományára. Idén ősszel több mint ötszáz óvodás, kisiskolás és iskolás kezdett évet a központi iskolában, óvodában és falvainkban. Minden egységben sikerült kisebb, nagyobb javításokat végezni, hogy megfelelő körülmények várják az óvodásokat, tanulókat kezdésre. Az építkezések még folytatódnak a központi épületben. Három alsó tagozatos osztályunk még néhány hétig, az orvosi rendelő két átjavított termét, valamint a sportcsarnok öltözőjét használják osztályterem gyanánt, míg befejeződnek a munkálatok az új épületnél és beköltözhetünk a korszerű osztálytermekbe. Folynak az építkezések, javítások a községi iskolák épületeiben is, ezek kormányprogram pénzalapjaiból. Első fázisban majdnem minden egységünkben belső illemhelyek létesültek, második fázisban nyílás – zárókat sikerült cserélni, továbbá tetőszerkezet javítás, külső, belső tatarozás, meszelést, javításokat sikerült véglegesíteni. Hamarosan kezdjük a munkálatokat. Szentivánlaborfalván is, ahol hasonló munkálatokra kerül sor. A régi iskola épületében, a református egyház korszerű illemhelyet alakítatott ki. Vizet vezetett az épületbe, kicserélték a villanyhálózatot. Befektetések történtek tehát az infrastruktúra területén, azonban a legjobban fizető befektetés mindig a tanulásba való beruházás.

Szeptember az újrakezdés időszaka, új iskolai ciklus kezdete, új lehetőségek az ismeretek bővítésében, tehát…

MŰVELŐDÉS

Hagyomány és érték


Tíz éves az Atlantisz, tíz éves a mazsorettcsoport és tizedik alkalommal gyűlnek össze Uzonban a fúvózenekarok, hogy velünk együtt méltón megünnepeljék ezt az évfordulót.

A zene hatalom – mondta Kodály Zoltán. A zene művelői, pedig hatalmasak, folytatnám, és ezúttal gondolok mindazokra, akik az uzoni fúvószenét művelték. Megkezdve a kezdettektől, – Molnár Károly, Simon Mózes, Brişcoi Demeter, hogy csak a vezetőket említsem, és sokan mások. Sok mindent átélt ez a zenekar, világháborút, rendszerváltást de fennmaradt és élt. A régi zenekar kiöregedésével nem szűnt meg az uzoni zenemozgalom, sőt, Simon Mihály vezetésével gyerekzenekar alakult, amely új mederbe terelte az uzoni fúvószene sorsát.

Ezelőtt tíz évvel, amikor megalakult az Atlantisz Művelődési Egyesület, Kodály világító szellemét tűzte maga elé miszerint „ a tűznek nem szabad kialudni. Az ember zene nélkül nem teljes egész, csupán töredék. A zene mindenkié!”

Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés. Neveljük az embereket szépre, jóra. A zene mindenki életét szebbé, gazdagabbá, élni érdemessé teszi. A zene világnyelv, az emberek közötti érintkezés, barátkozás egyik leghatásosabb eszköze.. A zene felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít, kedvet csinál, fegyelemre szoktat, önbizalmat ad, hogy ne csak a vagyonszerzés, a hatalombirtoklás, a hírnév legyen célja az életünknek, hanem a szépért az értékért való vonzódás, érdeklődés is.

Most a jubileumi ünnep küszöbén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ez ügyben tettek valamit. Gondolok itt a fúvószenekar mindenkori tagjaira, és persze mindazokra, akik hozzájárultak e nemes cél érdekében az anyagiak előteremtéséhez.

Így írtak Önök, és mi mindannyian, aranybetűket községünk művelődés történetébe.

Évforduló

Egy kis csapat dédelgetett álma vált valóra tíz évvel ezelőtt.

Néhány lelkes fiatal és a közös akarat keltette életre Uzonban a mazsorett műfajt. Az átlagosnál nagyobb munkabírással, szorgalommal és kitartással rendelkező lányok számára mindig fontos volt a minőség, pontosság, az élenjáró technika alkalmazása, az újdonságra való törekvés. Számos szakmai és közönségsiker kíséri utunkat, mely újabb erőgyűjtésre, töretlen fejlodésre sarkall. A mazsorett, közösséget formál, barátságokat szo, határozott fellépést, testi, lelki, emberi tartást ad.

Tisztelettel, szeretettel és hálával emlékezem összes tanítványomra, szüleikre, támogatóinkra, akik a 10 esztendő alatt segítették tevékenységünket. Köszönöm.

Ugron B. Kinga

Ünnep

TERMÉSNAPOK


Program:


2008. OKTÓBER 4, SZOMBAT


10.00 – 11.00 – Tudományos szimpozion

Hogyan gazdálkodjunk környezetkímélő módon” címmel (Pünkösti kúria)


11.00 – 12.00 – Az uzoni Önkormányzat és a Tolnai küldöttség nyilvános találkozója a községházánál


12.00 – A termésnapok megnyitója (Sportpálya)


13.00 – A tolnai küldöttség ajándékának (tűzoltókocsi) ünnepélyes átadása (Sportpálya)


13.30 – Az Uzoni Önkéntes Tűzoltóalakulat bemutatója (Sportpálya)


15.00 – Székelygulyás 1000 literes óriásbográcsban (Sportpálya)


16.00 – Termésnapi ügyességi verseny (Sportpálya)


19.30– Szabadtéri koncertek (Sportpálya)

Mara

CAIRO (Magyarország)

2008. OKTÓBER 5, VASÁRNAP


11.00 – 12.00 – Istentisztelet


12.00 – Fúvószenekarok és mazsorettek, valamint a hagyományőrző huszáralakulat

felvonulása a központban


12.30 – X. Megyeközi Fúvóstalálkozó megnyitója (Sportpálya)


13.00 – 17.00 – A zenekarok hangversenye, és a mazsorettek parádéja (Sportpálya)


18.00 – Tombola (Sportpálya)


19.30 – Szabadtéri koncert (Sportpálya)

Angie

KÖZÉLET


A Polgármesteri Hivatal háza táján járva, Ábrahám Csaba alpolgármestert kérdeztük a községben adódó gondokról, teendőkőről.

Ugron Ernő: – Most az új mandátum elején milyen feladatoknak, teendőknek néz elébe?

Ábrahám Csaba: – Talán azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni a tanácsosoknak a bizalmat, amit irántam megszavaztak, hogy a tevékenységemet folytathassam. Kérdésére válaszolva azzal folytatnám, hogy falugyűléseken elhangzott kérések, megvitatott problémák szerint próbáltuk igazítani tevékenységünket, terveinket, és a lehetőségekhez mérten orvosolni azokat.

U.E: – Ez menyire sikerült, szeretném, ha adózna néhány példával.

Ábrahám Csaba: – Néhányat hadd említsek: a Lisznyói napok alkalmára elkészült a Majális tér körüli kerítés, és feljavítottuk a közvilágítást ami rendezettebbé és hangulatosabbá tette az amúgy is szép környezetben fekvő kirándulóhelyet. Elkészült a szentiváni és uzoni juhos gazdák által igényelt és kérelmezett juhfürösztő. Minden falu bejáratához felkerültek a névjegytáblák. Sikerült felújítanunk a bikfalvi kultúrotthon épületét úgy kívülről, mint belülről.

U.E: – Mi hír a régmegálmodott Közösségi Rendőrség beindításáról.

Ábrahám Csaba: – Büszkén és elégtétellel mondhatom, hogy a Közösségi Rendőrség igenis megalakult és az eljövendőkben bármikor a lakósság szolgálatába áll.

U.E: Tervek a jövőre nézve?

Ábrahám Csaba: Terv az mindig kerül, sőt rengeteg van csak erő, kitartás és összefogás szükségeltetik a megvalósításukhoz.


FELHÍVÁS

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy az őszi vetések létesítésére még lehet igényelni a kedvezményes motorinát 2008 szeptember 30- ig. A kedvezmény 1 liter motorinára 1 lej és 1 ha szántóra 39 litert adnak.

Szükséges iratok: – igazolás a Polgármesteri hivataltól és a Kifizetési ügynökségtol valamint személyazonossági igazolvány.

A megmaradt szántóterületre, amibe nem lesz őszi vetés vetve, lehet igényelni 65 bani kedvezménnyel motorinat 1 hektár területre 48 litert.

Azok a személyek, akik igényelték a 1 lejes kedvezményes motorinát , 2008 november 15-ig felvehetik a motorinát, valamint azok, akik nem szándékozzák a motorinát fel venni az igazolásokat 2008 október 15-ig le kell adni a megyei mezőgazdasági igazgatóságra.

Büntetésben részesülnek azok a gazdák, akik a fent említett határidőig nem adják vissza a kivett igazolásokat, és nem használják fel; 3 évig nem fog állami támogatásban részesülni.