2010 Március

Uncategorized

UZONI HÍRLAP

 

UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA

IV. évfolyam 1. sz.  Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro    2010. március

 

Tisztelt Polgárok,

Kitavaszodott. Véget értek a hosszú, sötét és hideg éjszakák, a fagyos nappalok. Újjáéledt és pompás fejlődésnek indult a természet, a maga csodálatos és bonyolult növényzet és állatvilágával. Célúk a fennmaradás, a fejlődés és persze mindez csupán ösztönszerűen.
Vajon nekünk, embereknek, homo sapienseknek van elég akaratunk, józan eszünk, hogy tudatosan kerüljük az egymás közötti sötétséget, a fagyos pillantásokat, a szívtelen cselekedeteket? Tudunk állandó tavaszt tartani szívűnkben, hol az erkölcs és az alázatosság mellett, a fő erényünk a becsület és a szeretet? Egyáltalán tudunk példát venni ettől a varázslatos, lenyűgöző természettől, amelyben élűnk, és amelytől létünk is függ?
A fenntartható fejlődés megköveteli az adott társadalom mindenegyes tagjától a pozitív gondolkodást, az ésszerű cselekvést és az ésszerű konfliktusmentes szakmai vitát.
Sajnos az elmúlt politikai rendszer olyan „aktivistákat” is nevelt ki / fel, akik ma a fennmaradásukért való végső küzdelmükben, az  elsődleges „oszd meg és uralkodj” elv mellett még mindig gyakorolják a kommunizmusban jól bevált sötét szokásaikat. Példaként említeném az erkölcstelen árnyékszerű „megfigyeléseket – filmezéseket”, a hamis vádként összeeszkábált sorozatos „névtelen feljelentéseket”, az „alattomosan átdolgozott és összevágott”, lejárattató hamis kép- és hanganyagok terjesztését stb., ezekkel „szorgoskodva” hasznos időt pazarolva saját munkaidejükből és családi életükből. Mindez tükröződik halvány munkahelyi tevékenységük randamentjében és családi életükben.
Szükséges, hogy e sötét gondolkodású személyeket is segítsük, felemeljük és a világosság útján elindítsuk, megmutatva ez által életük hasznosabb értékrendjét.
Tisztelt Polgárok, bennünk a megoldás, és általunk születik a jövő. Van közös akaratunk és együtt tudjuk, hogy milyen életet akarunk élni. Ehhez mindnyájan oda kell, álljunk, össze kell fogjunk a magyar vidék, a székely falvak fennmaradásáért. Küzdenünk kell az életben maradásért, a hagyományainkért, az iskolákért, intézményeinkért. Hogy legyen megélhetés. Hogy a fiataloknak ne kelljen elköltözniük azért, hogy jövőt és családot alapozzanak.
A Polgármesteri Hivatal munkatársaival közösen, ez év elején újra felmértük falvaink lakosságának igényeit és a szűkös ez évi költségvetésből ezekre megpróbálunk megoldásokat keresni. Befogjuk fejezni Uzonban a ivóvíz és a szennyvíz hálózatra való csatlakózásokat; a szabadidőközpontban elkezdett sport létesítményt; a központi park modernizálását; a kultúrotthon mellékhelyiségét stb.; Szentivánlaborfalván a ravatalozót; a lisznyói és a sepsimagyarósi utak modernizálását. Ugyanakkor számításaink közt található a következő nagyobb munkálatok elkezdése is:
Uzonban:          –    az állomás utca teljes körű modernizálása (szegélykő csere és aszfaltozás); 
– a tömbház negyed köztereinek átalakítása, modernizálása (parkírozási lehetőségek kialakítása, járdák és utcák aszfaltozása stb.);
– a Vajna, a Petőfi és a Kispál utcák foltozása.
Szentivánlaborfalva:    – az ivóvíz hálózat kiépítése.
Lisznyó:     – egy nagyméretű székelykapu felállítása a volt községháza közelében.
Bikfalva:     – különböző infrastrukturális tervek elkészítése.
Lisznyópatak:    – a felső utca rehabilitációja.
Uzonfűzes:    – egy telek vásárlása kultúrotthon építése céljából.
Kedves polgártársak, Uzon község lakosai. A fentiek magvalósítása megköveteli a szakmai és a pénzügyi elemzéseket, de ugyanakkor szükséges az összefogás, a pozitív gondolkodás, türelem és az Önök megértése. Kívánok mindenegyes polgárnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

dr. Ráduly István polgármester

Egyházi hírek

Református egyházi hírek
-2010 januárja a számadás, az önmagunkkal való szembenézés ideje volt. Lezártuk a 2009-es évet, megvizsgáltuk, hogy hány keresztelés, temetés volt, hányan költöztek ki és hányan költöztek be az egyházközségünkbe, hányan konfirmáltak, milyen volt az istentiszteletek, bibliaórák, vallásórák látogatottsága, milyen tevékenységet végzett a Presbitérium, a Nőszövetség, a Dalárda, az IKE, hány gyermek járt vallásórára, milyen szeretetszolgálatot végeztünk, hogyan áll anyagilag az egyházközség , milyen javítási,teljes felújítási munkálatokat sikerült elvégezni, hogyan ápoltuk a kapcsolatainkat, milyen fontosabb események történtek az egyházközségben.
– Január és február egy része a felkészülés ideje is volt, mert február 12-én, pénteken  a Református Dalárda és Nőszövetség az idén is megrendezte a farsangi hagyományos, műsorral egybekötött kosaras bálját. Az idei előadás Garay János: Az obsitos  című műve alapján Háry Jánost mutatta be. Betanították: Ungváriné Szakács Judit tiszteletes asszony és Szabó Margit igazgatónő. Erőt, egészséget és kitartást kívánunk atyánkfiainak, hogy továbbra is tudják ápolni e hagyományt s örömmel legyenek a színpadon ötven, hatvan, hetven vagy nyolcvan évesen is.    
– Istennek hála  az idén is sikerült megszervezni az Egyetemes Imahetet február 21-e és 28-a közt. Az Imahét  programját a skóciai  keresztyének állították össze, vezérigéje: „Ti vagytok ezeknek bizonyságai” Lukács.24:48
A szokásokhoz híven az idén is vendéglelkipásztorok hírdették Isten igéjét. Ungvári Barna-András helybeli  lelkipásztor vasárnap esti, az Imahét programjába bevezető szolgálata után, hétfőn Márkus András Sepsiszentgyörgy – őrkői római katolikus  plébános, kedden Pap Mária Szentivánlaborfalva – kézdivásárhelyi  unitárius lelkipásztor-esperes asszony, szerdán  Kassay Géza Brassó-belvárosi lelkipásztor. csütörtökön Derzsi György lisznyói lelkipásztor, pénteken Bálint Csongor mikóújfalusi lelkipásztor,  szombaton Szentgyörgyi Zsombor-Mihály kézdivásárhelyi lelkipásztor  hirdette Isten igéjét. Minden imaheti estét szebbé tették a szavalatok, az énekek, a gyermekek furulyán, és egy ifjú szintetizátoron való játéka. Szombaton az IKE énekelt. Az Imahét február 28-án, vasárnap szeretetvendégséggel zárult.       
– Húshagyókedden, február 16-án, a hagyományoknak megfelelően a Nőszövetség tagjai idén is elkészítették a kb.600 darab pánkót és elosztották az óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak s a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak. 
– Március 6-án, szombaton a Nők Nemzetközi Imanapjának  a megtartására került sor. Az afrikai színekben pompázó Imateremben Ungváriné Szakács Judit tiszteletesasszony üdvözölte a megjelent mintegy 50 nőszövetségi tagot, külön köszöntve a Kökösi Református Nőszövetség tagjait. id. Szabó Margit, az uzoni Nőszövetség elnöknője köszöntőbeszédében reményét fejezte ki, hogy ez a találkozás egy jó alkalom lesz az együttlétre és az imádkozásra. ifj. Szabó Margit igazgatónő  diavetítés segítségével mutatta be Kamerunt, mert  az idei év imanapi programját a kameruni nők állították össze,melynek mottója: „Minden mi él Istent dicsérje” Ungvári Barna-András lelkipásztor az Ap. Csel. 16:23-34 alapján hirdette Isten igéjét. Az imanapi rendezvény imádkozással, szeretetvendégséggel és közös énekléssel ért véget.
– Március 7-én a Dalárda és  Nőszövetség szereplő tagjai találkoztak az imateremben, március 11-én  Bibliaóra után a nők köszöntésére is sor került.
– Krisztus Urunk feltámadásába vetett hitünk adjon nekünk erőt, reménységet, szeretetet, hogy könnyebben tudjuk elhordozni a  mindennapi élet megpróbáltatásait s igazi örömet, hogy Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga!
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Ungvári Barna-András    református lelkipásztor

Az uzoni Római Katolikus egyház hírei

–     az uzoni Római Katolikus egyház a 2010-es esztendő első napjaiban  hagyományos „házszentelést” végzett Uzonban és a hozzá tartózó fiókintézményeken  ( Lisznyó, Bikfalva, Kökös, Keresztvár, Sepsimagyarós)
–      Március 14-én a Vasárnapi szentmise után az 1848 – as forradalomra emlékeztek, a kisdiákok előadásában.
–      Fontosnak tartják a nagyböjt lelkigyakorlatát, amely nagyhétfőtől – nagyszerdáig tart, idegen lelkipásztorok irányításával.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk !                                                   Albert Imre
Romai Katolikus Plébános

 

A PADOK BESZÉLNEK

Ringatózik a fa törzse,
de, ritka az ága…
Hova lett az egyházaknak
számos ifjúsága?
Erős még a gyökér szál,
de, sárgul a lombja,
Hiányzik a templomból
az ifjak csoportja.

Egyre nagyobb az ereje
a kegyetlen szélnek…
Nem én szólok tihozzátok,
a padok beszélne!
Nézzétek  mily őszrehajló
virágokat  nyitnak,
S orgonaszó  kisérettel
oly remegve hívnak.

Keressük a felhők mögött
az igazi kéket,
Kutatjuk az egyre gyérebb
jövő nemzedéket.
Fáradozva táplálgatjuk
e pislogó máglyát,
S aggódunk, hogy holnapután
ki viszi a fáklyát?

Ki fog adni a Szószéknek
Bibliai hangot,
Ki fog venni Úrvacsorát,
s ki húz majd harangot?
Ifjúságunk kell holnapra
olajágat tépjen,
Isten felé bizalommal,
ős nyomokba lépjen.

Hogy ne lepje el a moha
és ne dűljön romba,
Istenfélő ifjú sereg,
jertek a templomba!
Hozzatok egy derűs tavaszt,
eme, rideg télnek…
Nem én szólok tihozzátok,
a padok beszélnek !!!

TORDAI  MATYÓ

Békesség néktek, avagy a feltámadás valósága és csodája

Húsvét. Akárkit kérdezünk, hogy mit ért e szó alatt azt válaszolja Feltámadás. Krisztus győzelme a sötétség fölött és győzedelmes feltámadása. Valóban így van, de keresztény hitünk legfontosabb eseményét nemcsak egyszerű ünnepként kell látnunk. Mert ha csak így teszünk bizonyságot, ha nem látjuk meg Isten kibeszélhetetlen szeretetét, akkor az ünnep lényegét nem tudjuk igazán átélni és életünk teljes részévé tenni.
Ünnepelünk, ünnepről beszélünk, pár napig bearanyozza életünket a feltámadt Jézus Krisztus által nyújtott kegyelem ajándéka és aztán visszaesünk a mindennapi életünk szürkeségébe, ahol minden hiányzik, amit Ő akar nekünk nyújtani, szeretet, öröm, békesség, egyetértés.
Sokszor mi is úgy vagyunk, mint az emmausi tanítványok az első húsvét után. Szomorúan, céltalanul, csüggedten járjuk életünk útját. Ő mellettünk van, de nem akarjuk felismerni. Kérdez, és nem akarunk válaszolni. Kételkedünk, és nem teszünk bizonyságot arról, hogy feltámadás volt és feltámadás lesz. Csak ehhez nem elég fél hittel, fél szeretettel, fél reménységgel élni. Teljes hit, teljes szeretet, teljes szív kell ahhoz, hogy megtapasztaljuk és bizonyságot tegyünk a feltámadás valóságáról. Ez a valóság nem más, mint Isten üzenete ”Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Így tegyünk bizonyságot a feltámadt élő Jézus Krisztusról, s ez által életünk minden napját az Ő szeretetében, világosságában fogjuk megélni.

Derzsi György református lelkipásztor

Tavasz közeledtével

 

“Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt  az isten-ember
Győzedelmesen!”

Tavasz közeledtével, a természet újraéledésének optimizmusa   árad ma minden növényből, fából, bokorból. Megújult külsővel a természet, megújult belsővel az ember az, aki a természet optimizmusából megragad valamicskét és beépíti  jövőbeli terveibe. Az uzoni iskola pedagógusai, tanulói és vezetősége  új tervekkel, célkitűzésekkel indul a második  iskolai félévben. Az első félévi kiértékelő, mindig új tervek megvalósítására sarkall, a meglévő eredmények pozitív kiegészítésére törekszik. Az első félévi munkánk eredményei változatosak: óvodától egészen az V-VIII osztályosok tevékenységéig, rendkívül szerteágazóak: ének-mese versenyek, rajzpályázatok, német-angol versenyek, szavalóversenyek, sporttevékenységek és vetélkedők, kórus-szereplések – vetélkedők, kirándulások, műhelymunkák és mindezek kiegészítve a  tanerők  módszertani tevékenységeivel, szabadegyetemi előadásainak szervezéseivel, tevékenységekben gazdag iskolai félévet zárnak. Hagyományőrző tevékenységeink sem hiányozhattak ez idő alatt, megtartottuk hagyományos őszi-karácsonyi vásárainkat, farsangi mulatságainkat  minden óvodai és iskolai egységben. A  második félévi tevékenységek talán még változatosabbak lesznek: Rövid műsorral készülünk  megemlékezni az 1848-as  március 15-ei eseményekről. Hamarosan házigazdái lehetünk körzeti szavalóversenyeknek, anyanyelvi vetélkedőknek. Körzeti nyertesként részt  vehettünk a megyei kórusvetélkedőn, áprilisban kézdivásárhelyi, lisznyói vendégszereplésekre készülünk a kórus tagjaival.  A  körzeti, megyei  tantárgyversenyek nyertesei tovább folytatják eredményes munkájukat. Ezeken túl nem feledkeztünk meg hagyományőrző műhelymunkáinkról, ezúttal Húsvéti ünnepkörben (tojásírás, tojásfestés), majd ezt követik  az áprilisi – májusi eseménynaptár tevékenységei, melyek  iskolanapokkal érik el a tevékenységi-tetőfokot.

Hamarosan VIII. osztályos  diákjaink megmérettetésére is sor kerül. Az egységes, országos felmérési eredmények és V-VIII osztályos tanulmányi eredményeik alapján, felvételt nyerhetnek líceumi osztályokba. Eredményeink birtokában, bizalommal tekintve  a jövő fele, kívánunk Reviczky Gyula soraival, minden szülőnek, nagyszülőnek, tanulónak, nyugalmazott és időszerű pedagógus munkatársnak: Áldott Húsvéti Ünnepeket.

Szabó Margit iskolaigazgató

 

1848. március 15.

Március 15 a negyvennyolcas forradalom emblematikus napja lett, a közvélemény jelentős része a pesti eseményeket a forradalom győzelmeként, betetőzéseként értelmezi. Kétségtelenül ezen időszak leglátványosabb, érzelmeinkre is leginkább ható napjáról van szó. Hiszen a Pilvaxból induló néhány fiatal mögé duzzadó tízezres felvonulás, a forradalom állomásai (Landerer nyomda, Nemzeti Múzeum kertje, pesti városháza, budai helytartótanács, Táncsics börtöne, az esti Bánk bán előadás), valamint a Nemzeti dalt és a 12 pontot szavaló/éljenző tömeg a leginkább megragadható és az események középpontjába állítható momentumok. Nem véletlenül lett éppen március idusából nemzeti ünnep, már a kortársak szemében is, és nem véletlen az sem, hogy a hivatalos (közéleti, iskolai stb.) ünnepek a fenti eseménysorról rendre megemlékezve tudatosítják a Petőfiékkel ezen a napon történteket. A győztes pesti forradalom megkönnyítette az országgyűlés küldöttségének bécsi útját. Az uralkodó és az udvari tanács meghátrált, elfogadta a Kossuth által előterjesztett országgyűlési határozatokat. Kinevezte az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost, az ellenzék egyik főrangú vezetőjét.

Rövidesen létrejött a független magyar kormány. A magyar küldöttség így eredményesen térhetett vissza Pozsonyba, ahol lázas munka kezdődött.
A maradiak tábora, mely 25 éven át minden komoly haladást akadályozott, ezúttal megrémült az eseményektől, és egy véres forradalomtól rettegve mindent jóváhagyott. Az országgyűlés alig két hét alatt 31 törvényt fogalmazott meg. Ezeket április 11-én a király – V. Ferdinánd – jóváhagyta, és aláírásával szentesítette. Az áprilisi törvények a hosszú reformkori küzdelmek során érlelődtek, és a márciusi polgári forradalom eredményeként jöttek létre. Történelmünk egyik fordulópontját képezték. Felszámolták a jobbágyrendszeren és nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendet. Lerakták egy új, gyorsabb polgári fejlődés alapjait. A Habsburgok hatalmát csökkentették, nagyrészt önálló, csaknem teljesen független állam lett Magyarországé.1848 tavasza a magyar történelem legsikeresebb időszaka, az kétségtelen. Igen-igen nagy horderejű rendszerváltás történt az 1848-as év ezen napjaiban. A kortársak  a negyvennyolcas nemzedéknek a társadalom szerkezetváltására (a jobbágy-földesúri viszony felszámolására), valamint azzal együttesen a politikai intézményrendszer modernizációjával szembesültek. Teljes alkotmányos fordulat állt be ezekben a napokban, amely az egyéni szabadságjogok soha nem látott, ma is példaértékűként emlegetett megvalósulását is magával hozta.

Borcsa Réka

Március idusán

„Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.
„Csukás István

Ismét márciusi szellő borzongatja a fákat és bár a tavasz  még várat magára, a föld és virágillat hirdeti a mindig megújuló természet erejét. Felvetődik a kérdés bennünk is, talán nem véletlenül tavasz kezdetén  történtek mindazon események, melyekre március 15-én emlékezünk. Egy csapat lángoló fiatal, történelmet írt azon  a napon. 162  év telt el azóta és ma már adva van a lehetőség az erdélyi magyarság számára, hogy szabadon, megszorítások nélkül ünnepelhessen tavasz idusán. Ünnepelhetnénk együtt, hiszen a márciusi ifjak jelmondat  formájában megfogalmazták a most is időszerű igényt: Legyen béke, szabadság és egyetértés! A helyi RMDSZ választmánya, a polgármesteri hivatal , hasonlóan az elmúlt évekhez, a történelmi egyházakkal, egyesületekkel, iskolával közösen szervezte idén is március 15 – ei rendezvényét. Igét hirdetett Ungvári Barna András egyházmegyei főjegyző, köszöntő beszédet mondott dr. Ráduly István polgármester, valamint Szabó Margit RMDSZ elnök, iskolaigazgató. Közreműködött a Szivárvány női kórus, Keresztes Enikő tanárnő vezetésével, majd szavalatok hangzottak el Szabó Szabolcs, Kádár István tanulók előadásában. A Tatrangi Sándor  iskola tanulói, rendhagyó történelemórát jelenítettek meg, betanították Lőrincz Ilona, Szabó Margit, Márkó László tanárok. A Szózat eléneklése után az egybegyűltek elhelyezhették a kegyelet és az emlékezés koszorúit. A koszorúzásnál közreműködött az  Atlantisz fúvószenekar, Ugron Ernő karnagy vezetésével. A   csendes, békés ünneplés szeretetvendégséggel folytatódott a helyi református imateremben. Továbbra is bizakodunk, hogy tevékenységeink, megemlékezéseink, ünnepeink nem hiábavalóak  és összetartásunk, összefogásunk lényeges fennmaradásunkhoz, megmaradásunkhoz.    Ezekkel a gondolatokkal  kívánok mindannyiuknak Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Szabó Margit RMDSZ elnök

Volt, van, és lesz…

… önkéntes tűzoltó alakulat, mondta el Sipos János tűzoltó parancsnok, aki rendszeresen minden hónap utolsó vasárnapján felkészítőt tart az alakulat tagjainak. A múltról próbáltuk faggatni, de ő a korra való tekintettel Lázár Pali bácsit ajánlotta, akitől a következőket tudtuk meg:
Írásos bizonyíték hiányában az alakulat pontos megalakulása ismeretlen. Egy tablóképen, amely 1973 – ban készült az jelenik meg, hogy 1898 – tól működik. Írásos bizonyíték azonban csak 1921 – ből van, amelyből kiderül, hogy ettől az évtől egészen 1932 – ig az alakulat főparancsnoka idős Zajzon László volt, aki tisztelettel és becsülettel vezette a 40 tagú tűzoltó csoportot. 1932 után több parancsnok is megfordul a csoport élén, így: 1932 – 1934 között Barabás Ferenc gyógyszerész, majd utána Molnár András. Később Bodali Lajos javaslatára Boros Ferencet élete végéig tiszteletbeli elnöknek választják. 1942 – ben létrejön az alakulat fúvószenekara, amely akkor 22 tagból állt és  vezetője idős Simon Mózes, és  egészen 1980 – ig sikeresen működik. 1950 – ben Gáll Dénes néptanácsi könyvelő veszi át a parancsnokságot, alparancsnok Szabó Lajos, az alakulat 35 tagból áll, melynek van egy kézi fecskendője.  1954 – ben épül fel a jelenlegi tűzoltószertár. 1955 – ben kapja a csapat az első motorpompát. 1971 – ben kapnak egy ZIS márkájú motoros pompát melynek a sofőrje Lázár Pál, majd ezt felcseréli egy SR 113 – as vízágyúval ellátott pompa. Gáll Sándor után egymást követik a parancsnokok az alakulat élén így Bedő Barabás, id. Vass Mihály, Szőcs Zoltán, Hídi Sándor, majd egy bizonyos ideig megszűnik működni. 1989 – ben az alakulat kapott egy RÁBA 10215 – ös vízágyút mely mai napig üzemképes.
Az újjászervezés után 2008 – ig Pál Vilmos és Lázár Pál vezetésével működik, amikor betegségi okok miatt mindketten lemondanak. Ezek után egy rövid ideig Kovács Gábor veszi át a vezetést majd Sipos Jánost és Száfta Lászlót választják meg, akik szorgalmasan és becsületesen vezetik az alakulatot. Ezalatt az idő alatt a csoport több ízben is II. díjat nyer a megyei tűzoltóversenyeken.
2009 – ben az alakulat, dr. Ráduly István polgármester és Ábrahám Csaba alpolgármester     jóvoltából, magyarországi testvértelepülésünk, Tolna város Önkéntes Tűzoltóalakulatától kap egy Mercedes márkájú gyorsbeavatkozásra alkalmas tűzoltókocsit. Jelenleg a testület 2 tűzoltókocsival és egy kézi pompával rendelkezik, melyek üzemképes állapotban vannak, és készek bármely pillanatban szolgálni a község lakosságát.

Felhívás

Egész székelyföldön, így községünkben is hagyomány a kürtőskalács sütés. Ezt a hagyományt őseinktől örököltük és próbáljuk megőrizni, tovább vinni. Annak érdekében, hogy ezt a hagyományt ápolhassuk fontos, hogy a kürtőskalács sütők összetartsanak levédjék terméküket és törvényesítsék együvé tartozásukat. Ha ez megvalósul az igazi kürtőskalács íze mind hazánkban, mind határokon túl a miénk marad és ismertté válik.                                        K.I.

Nem lehet nagyokat ígérni

A Szilveszteri pezsgős köszöntő után községünk polgármestere dr. Ráduly István egy percnyi szünetet sem hagyott. A jól bevált és megszokott módszer szerint találkozni szeretett volna a község lakosságával, így aztán január havában meg is szervezte a község minden településén a lakossági fórumot. Elsőként a szentivánlaborfalviak hallgathatták meg az elmúlt év megvalósításait, a jövőbeli terveket és mondhatták el véleményeiket, kéréseiket. Ezt követte Lisznyó, majd Bikfalva, Uzonfüzes, Lisznyópatak, Magyarós. A községközpontban, Uzonban zárult a fórum. „Nem lehet nagyokat ígérni” mondták vezetőink. A szűkös költségvetés, a pénz hiánya, a válság lassítja az elképzeléseink megvalósításait. Megígérték, hogy a mi községünkben csak pénzügyi válságról beszélhetünk, a munkát, azt nem válságosan végezzük el. „Pontosan úgy fogunk dolgozni a község és közösségünk tovább fejlődéséért mint eddig és ezt várják el a hivatal alkalmazottaitól is”. Külön megemlíteném a bikfalvi jótékony kezdeményezést, ahol a medvetámadás által károsult Ráduly Attilának gyűjtést szerveztek és próbálják kárpótolni a bajba jutottakat. A fórumokon kötelező módon részt vettek a Polgármesteri hivatal alkalmazottai és a község tanácsosai is.

Kőmives István

 

 

Törvény van, de nem kell betartani

 

Jogállamban élünk vallják politikusaink. Hála Istennek van belőlük bőven, hisz ha nem tévedek a felsőházban 137, a képviselő házban pedig 332 – en csücsülnek. Dolgoznak is; bőven ontják az elképzeléseket, törvénytervezeteket, törvényeket. Szinte naponta születik egy, amely vagy kötelezettségre szólít vagy jogot biztosít az állampolgárok számára. Azt is tudjuk, hogy a törvények nem betartása fegyelmi kihágásnak minősül és büntetendő. De vajon mindenki számára? Vagyis hétköznapiasan a törvény nem ismerése kötelezettséggel jár, de jogokat nem biztosít? Meglepő módon a törvény adta jogokat a munkáltatók nem kötelesek biztosítani. Hiába írnak dicshimnuszokat a javadalmazásról, hiába próbálnak fizetéskiegészítő támogatásokat biztosítani, a vaskos jogszabályok egyetlen kézlegyintéssel mindezt meggátolják. Jól is van ez így, mert hanem mit dolgoznának a törvényszékek. Nekűk is munka kell. Hadd erősítse meg egy törvénybíró azt a törvényt, amit már 469 választott főméltóság megszavazott, egy jogerős törvényszéki határozattal. De jó, ha van törvény, jó ha van végzés, mert válság van, és pénzre nem kell számítani. Mondom én is gyermekeimnek eleget, de ők reménykednek és nekik van igazuk. A remény hal meg utoljára.

 

AZ ÁLLATORVOS VÁLASZOL

Felkérésünkre dr. Bölöni Sándor  községi fő állatorvos  leírta, A 2010 – es évben a következő közérdekű állategészségügyi tevékenységeket végezzük el:
Az első negyedévben végezzük a fertőző kevésvérűségben szenvedő lovak felfedezését. Ez a betegség a ló hevenyen vagy idülten lezajló, a vörös vérsejtek károsodásával járó vírusos betegsége. A vírus iránt fogékony a ló, szamár és az öszvér, fajtára nemre és korra való tekintet nélkül, de közülük sok állatban még erélyes fertőződéskor sem mutatkozik a betegség látható jelekben. Az ilyen állatok testében azonban évekig életben marad a vírus, és ezért az ilyen vírushordozók különösen veszélyesek a járvány terjesztése szempontjából. A betegséget beteg és vírushordozó állatokkal hurcolják be a vészmentes lóállományba. A fertőzés módjával kapcsolatban vannak még vitás kérdések, de legtöbbször vérszívó rovarok terjesztik nevezetesen pöcsök legyek a tőrős légy és a szúnyog fajták. A fogékony állatok fertőződhetnek az istállóban vírustartalmú váladékkal, ürülékkel szennyezett takarmány vagy ivóvíz, a legelőn pedig a hasonló képpen szennyezett növényzet és pocsolyák, vagy itató vályuk vizének elfogyasztásával. A szopós csikók fertőződhetnek a beteg kancák tejének elfogyasztásával, habár a beteg kancák magzatai már a méhen belül fertőződhetnek, egyébként pedig a kancák legtöbbször elvetélnek. Gyakran előfordul a párosodás közben létrejövő fertőződés. A lovak fertőző kevésvérűségét a vérpróbákból állapítják meg. A terv szerint a vérpróbákat az első negyedévben küldjük be a megyei állategészségügyi laboratóriumba, ahonnan értesítik az állategészségügyi körzetet az eredményről. A beteg lovak kiszűrése nem okoz gondot, mert minden állat mikrocsippel rendelkezik, és nagyon könnyen lehet azonosítani a pozitív példányokat. A törvény szerint ezeket a lovakat rövid időn belül le kell adni a vágóhídnak, hogy megelőzzük a fertőzés más egyedekre való terjedését. A vágóhídra leadott beteg állat gazdája a hús áron kívül állami támogatást kap, amely eléri a ló piaci árát, amit egy bizottság állapít meg.
Az Uzoni hírlapon keresztül is felkérjük a lótenyésztő gazdákat, hogy a lovak vásárlásánál, vagy cserélésénél kerüljék a lóbelléreket, forduljanak a körzeti állatorvoshoz és vegyék ki az állatorvosi igazolványt, amely igazolja az állatok egészségügyi állapotát, mert csak így tudjuk megelőzni a betegség elterjedését.
Ugyancsak az első negyedévben végezzük a vérvétellel azonos időben, a lépfene elleni védőoltást a két hónapon felüli egyedeknél, kivéve az utolsó hónapban lévő vemhes kancákat. A lépfene főleg hevenyen, de olykor túl hevenyen és ritkábban idülten lefolyó baktériumos betegség . Bármely állatban és az emberben is előfordulhat, de legfogékonyabbak iránta a növényevő állatok. Ez a betegség mivel állatra és emberre is halálos kimenetelű ezért a védőoltás elvégzése kötelező. A lépfenét a Bacillus Anthracis baktérium idézi elő. Az állati testben spórátlan alakban fordul elő. Ha azonban a beteg állatok váladékaival és ürülékével vagy a hullák felbontása után ezek nedveivel a külvilágba jut, elegendő oxigén és kellő hőmérséklet (12-13 C) jelenlétében spórává alakul át. A lépfene bacilus spórái nagyon ellenállóak. A fertőzött vidékek talajában a spórák évekig, akár évtizedekig életben maradhatnak. Románia területén kötelező a lépfene elleni védőoltás, mert előfordulhat, hogy egy szárazság esetén a talaj megreped és utána, ha esőzés lesz, a spórák felszínre kerülhetnek akár évtizedek múlva is és fertőzőképessé válhatnak.
Az első, második és harmadik negyedévben kötelező a szárnyasok baromfipestis elleni védőoltása. A baromfi pestis okozója a mixo-virus csoportjának az A típusába tartozó vírus. Ebbe a csoportba tartoznak a madár náthaláz vírusok is. Vészmentes vidékekre és udvarokba beteg vagy lappangás időszakában lévő, élő baromfival vagy ilyen állapotban levágott baromfi húsával hurcolják be a vírust. A vírus vérfertőzést idéz elő, amelynek során eljut a legkülönbféle szervekbe és ezekben gyulladásos elváltozásokat, valamint a vérerek falának megbetegítése révén vérzéseket és elhalásos folyamatokat okoz. A betegség túlheveny formában is előfordulhat, amikor néhány órai bágyadtság előzi meg az állat elhullását. Nagyobb részt a betegség heveny formában zajlik le. Bágyadtsággal, étvágytalansággal és lázas állapotot kísérő tünetekkel kezdődik, amelyek nagyfokú tompultsággá és aluszékonysággá súlyosbodnak, és ezzel egyidejűleg a náthára utaló tünetek is jelentkeznek. A leírt kórképet olyan tünetek egészítik ki, amelyek a központi idegrendszer bántalmazottságára hívják fel a figyelmet. A libákban, pulykákban, galambokban a tünetek némileg eltérőek, de a vérfertőzés itt is megjelenik. Az idegrendszeri zavarok, a gyengeség, merev görcsök is előfordulhatnak. A baromfipestis elleni védőoltást a tulajdonosnak kell megfizetnie.

Dr. Bölöni Sándor

Mire figyeljünk?

A kutyák hólyagférgessége (Echinococcosis)

Azért választottam ezt a témát, mert vidéken gyakran előfordul a zoonózis.(olyan betegség, amely több fajba tartozó állatra, valamint emberre is fertőző). A féreg hossza 3-4 mm, piros színű, de szabad szemmel nehezen vehető észre a kutya ürülékében. Nem okoz klinikailag felismerhető tüneteket a kutyában, még akkor sem, ha tízezernél több féreg telepedett meg a vékonybélben. A féreg petéi az ürüléken vagy a végbélnyílás környéki szőrzeten keresztül juthatnak be a szervezetbe. Fertőző lárvái amint bekerülnek az ember és a háziállatok (sertés, szarvasmarha, juh) szervezetébe, 5-6 hónap alatt, ökölnyi hólyagokat képeznek a különböző szervekben. A hagyományos házi vágások teszik lehetővé a bántalom terjedését azáltal, hogy a hólyagokkal fertőzött szerveket egy „jó falat” néven odadobjuk a kutyáknak. Nagyon fontos az Echinococcosis elleni védekezés!

Évente legalább háromszor féregtelenítsük kutyáinkat a megfelelő féregtelenítővel, a házi vágáskor talált hólyagokat megbízhatóan semmisítsük meg.

Ifj. Dr. Bölöni Sándor

MEGTUDTUK

–  A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében beindult a kisgazdaságok segítségére vonatkozó 141- es intézkedés, amely évi 1500 eurós támogatást biztosít. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást a Mezőgazdasági Szaktanácsadói Hivatal szakembereinél kapnak.
– Az Uzoni Önkéntes Tűzoltó Alakulat a Polgármesteri Hivatallal karöltve 2010. június 6. – án, Uzonban szeretné  megszervezni a Tűzoltó Alakulatok Megyei Versenyét
– A Polgármesteri Hivatalnak sikerült megoldani az Uzon település Köleskert út 549 szám alatti ingatlanhoz elektromos áramot vezettetni, amely Bodoki Vilma tulajdonát képezi.
–  2010 – re a terület, az ingatlan valamint a járműadók kifizetésének kedvezményes határideje március 31.
– Azok a munkanélküli személyek, akik nyugdíjkorhatár előtt vannak, szerződést köthetnek a Megyei Nyugdíjpénztárnál (Sepsiszetgyőrgyi Munkaügyi Hivatal), ha havonta befizetnek minimum 3 (három) lej hozzájárulást.
– A Pünkösti kúriában minden héten pénteken Táncházat szervez a Jókai Mór Közművelődési Egyesület.
– Az Atlantisz Művelődési Egyesület Gyerek fúvószenekara március 7 – én részt vett a Gyerekzenekarok találkozóján Zágonban
–  A Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány női
kórusa 2010. március 10. –én vendégszerepelt Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében a Pitypang kórus bemutatkozó hangversenyén.      
– Befejeződött a föld tulajdonjog tisztázása Bikfalván. A Megyei Kataszteri Hivatal elfogadta a parcellázási rajzot. Jelen pillanatban folyamatban van a birtoklevelek kiállítása azon tulajdonosok számára, akiknek a tisztázás után megállapított, szabad vagy eddig jogtalanul használt területekből ajánlott fel a helyi földosztó bizottság a 18/1991; 1/2000 és a 247/2005törvények kapcsán kérvényezett és jóváhagyott területre.
– Felszabadult a bikfalvi külterületek telekkönyvezése és a SATELIT N.T. K.F.T. ígéretéhez híven, a jelenlegi piaci árhoz viszonyítva, ami 600 – 800 lej / parcella, 50%- os kedvezménnyel intézi az igénylőknek e területek telekkönyvezését.
–   A tulajdonjog tisztázása jelen pillanatban a sepsimagyarósi határral folytatódik.
– Elkészültek és ki vannak függesztve az új parcellázási helyrajzok az Uzoni Polgármesteri Hivatalban valamint a sepsimagyarósi kultúrotthonban. Ezen földterületek tisztázása 2010. március 26 – ig tartott.
–   A továbbiakban Lisznyóban és Lisznyópatakon kerül sor a tulajdonjog tisztázására.

Kőmives István

SPORTÉLET

A Győzelem Spotegyesület 2009 – 2010 bajnoki idényére célul tűzte a IV. ligába való feljutást tudtuk meg Rétyi Andrástól az egyesület egyik vezetőjétől. Habár az őszi szezon nem teljes sikerrel zárult, mert csak a IV. helyezést sikerült elérni mégis reménykednek. Íme az őszi rangsor:
1    Kovászna                 10    2    1    38 –   8    32
2    Kökös                     10    1    2    34 – 10    31
3    Bodzaforduló             7    2    4    20 – 17    23
4    Uzon                        7    1    5    27 – 20    22
5    Kőröspatak                6    3    4    27 – 26    21
Reménykednek, mert a téli felkészülés nagyon jól sikerült. A keretben 18 felnőtt és 18 ifjúsági játékos került be, Brandabura Giani edző irányításában. Egész télen díjmentesen, fedél alatt, a község sportcsarnokában készülhettek a tavaszi időszakra. Persze jó tudni, hogy  megyénk legalacsonyabb osztálya az V. liga, innen való fennebb kerülés csak két csapat számára lehetséges, ezért elkerülhetetlen a nagyon jó  szereplés. Szurkolunk érte.
Hajrá Győzelem!                                                                                                       Kőmives István

 

Amit esetleg nem tudtunk Uzonról!

– a településen 671 házszám 321 panellakás van
– a 2002 – es népszámlálás alapján 2552 személy él a településen 
– a községi tanácsban Uzonból 6 RMDSZ képviselővel,
1 MPP képviselővel és 1 független képviselővel dolgozik
– a településnek két testvértelepülése van Magyarországon (Tolna és Csorvás városok )
– a Református Egyházközségnek 1730 híve van
– a Római Katolikus Gyülekezet 550 lelket számlál
– Az Ortodox Egyház Gyülekezeti tagjainak száma 250
– a Tatrangi Sándor Általános Iskolában 26 pedagógus tanít és 321 diák tanul
– a Temesváry János Óvodában 6 pedagógus tanít és 109 óvodás tanul
– a Református Egyházközség dalárdájában 15-ön énekelnek
– az Atlantisz Művelődési Egyesületnek 87 tagja van
– 40 főből áll az Atlantisz Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport
– a Jókai Mór Közművelődési Egyesületnek 287 tagja van
– a Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány női kórusában 16-on énekelnek
– a Győzelem Sportegyesületnek 38 tagja van
– 1993 – ban alakult a Tatrangi Sándor Alapítvány
– 1994 – ben alakult a Jókai Mór Közművelődési Egyesület
– 1997 – ben alakult a Győzelem Sportegyesület
– 1998 – ban alakult az Atlantisz Művelődési Egyesület
– 130 éves a Református Egyházközség dalárdája
– az Erdélyi Lajos Községi Könyvtárban 10209 kötet található
– az Önkéntes Tűzoltó Alakulatnak 21 tevékeny tagja van
– a településen 38 Korlátlan Felelőségü Társaság,
7 családi vállalkozás és 51 egyéni vállalkozás működik
Kőmives István

„ Őszi napfény”

A napsütötte őszben még mindig akarunk bizonyítani, s ami az év során el, és kimaradt, pótolni szeretnénk dolgainkat. Így akarunk mi nyugdíjasok szervezetten a falu közéleti és kulturális életében részt vállalni. A kezdeti nehézségek ellenére igenis jelentjük, hogy megalakult az Uzoni Nyugdíjas Szervezet 2010. november 18-án.                      A Polgármesteri Hivatal felkarolta szervezkedéseinket s helyet adott hetente minden hétfőn délután 18 – 20 óráig a Pünkösti kúriában. Jelenleg még csak 55 tagot számlál szervezetünk, de bízunk abban, hogy az elkövetkezőkben többen leszünk. Nemre, vallásra való tekintet nélkül szeretettel várunk minden nyugdíjast a nagy község területéről. Szép és hasznos foglalkozások előadások sokasága vár ránk, tanulságos kirándulások, színházi előadások megtekintése teszi színessé, változatossá együttlétünket. A szervezeti élet elején tartunk, de hangulatos március 8-i ünnepséget sikerült szerveznünk. Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én a kegyelet virágait helyeztük el az előttünk járók tiszteletére. Terveink közt szerepel a szervezet megerősödése, bejegyeztetése az Őszi napfény címen, valamint egy nyugdíjas klub működtetése. Bízunk közösségünk erejében a Polgármesteri Hivatal támogatásában, hogy szervezetünk betölthesse kitűzött céljait.

Dobri Edit nyugdíjas könyvtáros

Alakuló lakóbizottság

Hosszú fáradságos út vezetett, de végre 2010. március 18 – án sikerült létrehozni a lakóbizottságot, olvashatjuk az alakuló jegyzőkönyvben. A polgármester úr dr. Ráduly István valamint a 13 lépcsőház felelős jelenlétében megalakult 321 panellakás részére a lakóbizottság, melynek vezetői Pál Zsuzsánna és Mircse Annamária. A lelkes fiatal vezetőknek minden segítséget és támogatást megígértek, hogy hivatalosan, jogilag is beiktathassák az új szervezetet, mely minden téren a lakókat szolgálná és az ők érdekeit képviselné. Már indulásból tudomásukra hozták, hogy lehetőség adódik pályázni a tömbházlakások leszigetelésére, valamint a kéményprogram elkezdésére. A lakóbizottság vezetőtanácsába a következő lépcsőház felelőseket választották be: Dankó István, Ifj. Lőrincz Zoltán, Ráduly József, Török Dóra és Sipos János.               K.I

 

Józsefnapi sokadalom

 

A hagyományokhoz híven az Uzoni Polgármesteri Hivatal ez év márciusában is megtartotta az újonnan kialakított vásártéren a Józsefnapi sokadalmat. Már annyiszor olvashattunk lapokban, újságokban erről a hagyományos országos vásárról, de azért nem árt feleleveníteni, hogy ezt a sokadalmat mindig József napja utáni szerdán tartják. Hála Istennek egy pár lelkes gazda és a község vezetősége jóvoltából nem szakadt meg a hagyomány. Sikerült egy új helyet kialakítani, bekeríteni erre a célra. Ezért lepett meg a látvány, hogy egyesek összetévesztik a magántulajdont a közvagyonnal és ahelyett, hogy vigyáznának a közös tulajdonunkra inkább rongálják, összetörik és magán tulajdonukba helyezik. Ez nem az  az út amely a hagyományaink ápolása, értékeink megőrzése felé vezet.                                            K.I.

H U ( M O R ) Z S Á K

Az öreg székely nehezen viseli a válságot. A hideg tél és a szűkös anyagi lehetőség rákényszeríti a becsületéről híres atyafit, hogy megszegje a törvényt. Fejszét vesz a kezébe és nekiindul az erdőnek. Szokásához híven induláskor hagyatékozni kezd: Drága kicsi fiam, ha netán valaki keresne, nem tudod, hol vagyok, megértetted!
Távozása után kis időre megjelenik a rendőrparancsnok és ráförmed a gyerekre:
-Hol van apád? Mire a gyerek megíjedve
-Elment az erdőbe,
-Mikor jön haza?  kérdezi a rendőr
-Nem tudom.
-Hogy – hogy nem tudod?  ordít rá még egyszer.
-Úgy hogy nem tudhatom, melyik úton jön.
-Ha kerülő úton, akkor estére hazaér,
-Ha pedig egyenes  úton akkor csak 10 év múlva.

~ Uzoni Hírlap ~
Szerkesztők:
Kőmives István
Ugron Ernő

Felelős kiadó:
dr. Ráduly István polgármester
Uzon, Gábor Áron út 75 sz. Kovászna megye
Kiadva 1500 példányban. 

Nyomda:
Charta SRL

Sepsiszentgyörgy