2007 December

Uncategorized

 

UZONI HÍRLAP

 

kéthavonta megjelenő ingyenes tájékoztató

II. évfolyam www.ozun.ro 2007 december

Uzon község tisztelt polgárai,

 

A szeretet ünnepe közeledtével, az emberi jóság és méltóság felülkerekedik a sötét, elfogult, rossz érzelmeken, indulatokon. Az egyhangú sokszor szürke félhomályos mindennapi napok átvarázsolódnak fényes, hangulatos, szeretetteljes pillanatokká, boldog percekké szeretteink, barátaink, szomszédaink vagy ismerőseink körében, hisz mindnyájan emberként kell, hogy éljünk, gondolkodjunk, érezzünk és alkotnunk a jövőnk képét.

Uzon község polgármestereként, a magam és a Polgármesteri Hivatal minden egyes munkatársa nevében, kívánok Önöknek, örömteljes, békés Karácsonyi Ünnepeket, valamint egy reményteljesebb és boldogabb Új Esztendőt!

Talán nem ez a megfelelő pillanat az elmúlt egy – két hónap, vagy akár a 2007 –es év kiértékelésére, de mégis szükségesnek tartom felvilágosítani községünk polgárait a következőkről:

  1. Uzonban elkezdődött az ivóvíz és a szennyvíz hálózatának a kiépítése. A munkálatokat ezidáig a település négy különböző helyén kezdték el, illetve folytatják (Állomás, Nicolae Bălcescu, Gábor Áron stb.). A tervek szerint ezek a munkálatok, együtt az új szennyvíztisztítóval, 2008 júliusára kell elkészüljenek. Jelenleg azokban az utcákban ahol dolgoztak és még dolgozni fognak, az utcák burkolata siralmas helyzetben van. Mindezekért kérjük az ott lakók türelmét és megértésüket, hisz tavasszal a lakók rácsatlakozása után a két rendszerre (ivóvíz és szennyvízcsatorna), teljes körű feljavítást fogunk végezni Uzon település minden egyes érintett útján, utcáján (aszfaltozás, kavicsozás és járda kialakítás). Az Önök megértésével, együttműködésével elérhetjük, hogy a jövő év végéig, Uzon minden egyes útja, utcája közművesítve, modernizálva, illetve járdákkal legyen ellátva (ez irányban pályázat is készül).

  2. Aláírtuk az uzoni „Szabadidő park” létesítéséről szóló finanszírozási szerződést a Környezetvédelmi Minisztériummal, amelynek értelmében a 2008. év májusától kezdődően, október végéig megtörténik a beruházás, illetve a kivitelezés. A terv magába foglalja a szabadidő park infrastrukturális hálózatát (ökológiavécék, sétányok, bicikli ösvény, padok, díszlámpák, ivóvíz stb.), díszfák és díszcserjék, valamint virágágyások kialakítását. Ugyanitt önkormányzati erőből kialakítjuk a megye legmodernebb szabadtéri színpadát is, ahol régiós jellegű kulturális rendezvényeket fogunk szervezni ezentúl is (pl. Erdély legerősebb faluja).

  3. Elkészülőben van a „Feketeügy holtágainak a tisztítása, illetve összekötése az élő Feketeüggyel” elnevezésű projekt.

  4. Elkészült Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva településeknek az ivóvíz és szennyvíz hálózatnak, valamint a szennyvíztisztító telepeknek a megvalósíthatósági terve, mely szerint Szentivánlaborfalva, Uzonból kapja majd a vizet, míg Lisznyó és Bikfalva pedig közös mélységi fúrt kutakból. Szentivánlaborfalvának külön, Lisznyónak és Bikfalvának pedig egy helyt történik majd a szennyvíztisztítása. Reméljük, hogy a fent felsorolt tervekkel, pályázatokkal is fogunk nyerni, az uzonihoz hasonlóan. Azt szeretnénk, ha ezen falvak lakói is civilizáltabb körülmények közt, gyorsabban fejlődhetnek gazdaságilag.
    Elkészült a megvalósíthatósági és a műszaki terv a sepsimagyarósi út teljes körű felújításáról (DC 26 és DC 16), melynek kivitelezése, reményeink szerint a 2008. évben el is fog kezdődni.

  5. Meg van rendelve a lisznyópataki iskola és kultúrház együttes átalakítási, modernizálási műszaki terve, melynek kivitelezési fázisai szintén 2008. évben kezdődnek el. Ennek köszönhetően, Lisznyópatakon a falusi turizmus, konkrétan el fog kezdődni.

 

Hiszek abban, hogy kitartó munkával, erős akarattal, együttműködéssel és megfontolt lépésekkel, közösen az alpolgármester úrral, az Önkormányzati képviselőkkel és a polgármesteri hivatal munkatársaival a jövőben is el fogjuk érni mindazt, amit célul tüzünk ki, hisz közösségünk társadalmi-gazdasági színvonala és községünk jövő képe, Önmagunk jóakaratú odaadásától, hozzáállásától és mindannyiunk őszinte egyetértésétől függ.

 

dr. Ráduly István,

Uzon község polgármestere

 

 

Egy lakhatóbb községért

 

 

A Polgármesteri Hivatal háza táján járva, Ábrahám Csaba alpolgármestert kérdeztük a községben adódó gondokról, teendőkőről.

Ugron Ernő: Most az évi „számonkérés” időszakában milyennek tudhatjuk ezt az esztendőt, hogyha a községben megvalósult illetve elmaradt terveket mérlegeljük?

Ábrahám Csaba: – Talán azzal kezdeném, hogy javarészt, az év elején megtartott falugyűléseken elhangzott kérések, megvitatott problémák szerint próbáltuk igazítani tevékenységünket, terveinket. Sőt mi több a költségvetést is ennek függvényében próbáltuk elosztani és az ígéreteknek eleget is tenni.

U.E: Ez menyire sikerült, szeretném, ha adózna néhány példával.

Á.CS: – Nincs szándékomban listát állítani arról, amit ebben az évben megvalósítottunk, hisz legnagyobb részét a község lakóssága észlelhette, megtapasztalta, azonban megemlítenék néhány dolgot, aminek a megvalósítása számomra elégtételre ad okot. Gondolok itt, a tűzoltó szertárak felújítására, gyerekparkok létrehozására, szemetes kukák, utcanév jelzőtáblák felállítására, és még sorolhatnám. Személy szerint jóleső érzéssel tölt el most az ünnepek küszöbén látni a nemrég felszerelt utcai hangulatvilágítást, aminek az elkészítését a Polgármesteri Hivatal keretén belül alkalmazott munkások segítségével valósítottuk meg minimális költségekből. Különben egy olyan póznára illesztett csillagocska piaci ára kb. 100 Euró lenne. Ilyen módon oldottuk meg a szemetes kukák, padok valamint a kerítések elkészítését is. És még sok egyebet.

U.E: Mi az, ami még várat magára, köznyelven szólva nem jött össze?

Á.CS: – Úgy gondolom terveink 80-85%-át sikerült megvalósítanunk, azonban rengeteg a tennivaló. Folyamatban van a bikfalvi mázsaház megvásárlása, valamint a Lisznyói volt polgármesteri hivatal épületének a felújítása. Uzonban aggaszt az utcák állapota, de az majd csak a szennyvíz hálózat lerakása után jöhet szóba.

U.E: – Milyen gondolatokkal, tervekkel és ugyanakkor vágyakkal néz az Új év elébe?

Á.CS: – Röviden talán annyit szeretnék, hogy adassék az Új évben mindnyájunknak erő és kitartás a munkához, bizalom és türelem egymáshoz, hogy együttesen tudjunk tenni egy lakhatóbb községért, egy elviselhetőbb megélhetésért. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az ünnepek küszöbén kívánjak a község minden lakójának, áldott békés Karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag Boldog Új Évet.

 

 

Református Egyházi hírek

 

 

-Augusztus 20-23 az Ifjúsági Bibliatábor napjai voltak. Lisznyópatakon az idén az erősdi és az uzoni fiatalok táboroztak.

A délelőtti áhítatokat és előadásokat Ráduly Baka Zsuzsánna erősdi és Ungvári Barna-András uzoni lelkipásztorok tartották a hatodik és hetedik parancsolatokról. — Úgy érzem, nagyon időszerű témákat boncolgattunk a részt vevő fiatalok életére nézve — részletezte a tábor célkitűzéseit az erősdi lelkész. — A ne ölj parancsolat kapcsán el akartuk mondani, miképpen akarja Isten védeni az emberi életet, ugyanis a fiatalok körében is észrevehető a lassú önpusztítás, a cigaretta, az alkohol és más káros szenvedély. Nagyon remélem, lesz körükben ennek foganatja. Nem tudjuk nekik megmondani, hogyan éljenek, de ha csupán elgondolkoznak a témakörön, az is eredmény, mert meg kell tapasztalniuk, hogy Isten igyekszik védeni az ő életüket is. A hetedik parancsolat témakörét két nap jártuk körül, főleg a ne törj házasságot gondolatát, a tizenéveseket érintő szexuális kérdéseket.

.A délutáni-esti programokban szerepelt , a fiatalok által kiválasztott bibliai történet pantomim, ének és mai nyelvre átírva való előadása, a bibliai vetélkedő, valamint a szabadidős programok: sport, ének, gitár, tábortűz, erdei séta.

Újzsenge vasárnapja (augusztus 26-a) egy Uzonban új hagyomány megteremtésének az időpontja is. Az egyházközség ekkor szervezte meg a 10,25 és 50 éve házasságot kötöttek találkozóját. Emlékeztek azokra is, akik hetvenöt évvel ezelőtt házasodtak össze, de mind ott vannak már a túlsó parton. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett az I. Péter 5:7 versei alapján. A házasságkötési fogadalom megújítása után az úrvacsora és a közös fénykép következett, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

-Szeptember 4-9 között a Vakációs Gyermek Bibliahetet szerveztük meg.

Az idei programot is kidolgozó KOEN (Kinderwerk in Oest Europa) Alapítvány tagjai a KI AZ, AKI NEM FÉL? címet adták a Bibliahétnek. Dániel története jó példa erre. Egy olyan világban élt, ahol nem tisztelték Istent. Dániel élete sem volt könnyű, deportálták, és fogolyként kellet élnie. Nabukodonozor király hatalma félelmet keltett az emberekben. Ki mert lázadni ellene és kimondani, hogy egy az Úr. Dániel és barátai ezt megtették. A gyermekek számára is ez egy nehéz világ, nem könnyű nem együtt sodródni az árral, merni, kimondani a saját véleményüket, s ha kell egyedül maradni ezzel a véleménnyel. Dániel és barátai Istenbe vetett hitükkel nem vallottak szégyent, engedjük, hogy a gyerekek legyenek olyanok, mint Dánielék!

-Kedd: Dániel és barátai a babiloni fogságban, vagyis ki mer egyedül?

-Szerda: Nabukodonozor álma, vagyis aki nem kockáztat, az nem nyer!

-Csütörtök: A három barát a tüzes kemencében, vagyis nem, én nem teszem!.

-Péntek: Írás a falon, vagyis hogy mered Belsazár?

-Szombat: Dániel az oroszlánok vermében, vagyis az oroszlánok vermében..

Nem maradt el a kézműves foglalkozás, a játék sem.

A vasárnapi, szeptember 9-i istentisztelet után a Bibliahétre járó gyermekek egy része a gyülekezet és a szülők egy részének jelenlétében adott számot arról, amit egy hét alatt tanult. Volt olyan nap, amikor nyolcvan gyermek ült az imateremben.

A Bibliahét lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Nagy Hajnalka vallástanárnő is az IKE csoport.

 

-Szeptember 16-án hálaadó istentiszteletet tartottunk. Idézet a Meghívóból: „Az Uzoni Egyházközség életében a hálaadás ideje érkezett el, amikor visszatekintünk az elmúlt tíz év megvalósításaira. Isten kegyelméből 1997.szeptember 14-én avatták fel a Parókia új részét vagy az új Gyülekezeti házat.2003,2006 és 2007-ben sikerült felújítani az 1826-ban készült régi részét a Parókiának.2004-ben az orgonát újítattuk fel teljesen. 2005 a templom külső megjavításának az éve volt.

Az ünnepi hálaadó istentiszteleten igét hirdetett János 3: 14—15 versei alapján a gyülekezet volt lelkipásztora, t. Zsold Béla jelenlegi bukaresti református lelkész, aki azt is megfogalmazta: ,,érezve és látva a múlt összetartó erejét, az összefogást, a hitben való életet, öröm látni és tudni, hogy ezt az uzoniak most és a jövőben is meg fogják tartani”. A helybeli lelkipásztor a tíz évvel ezelőtt felavatott Imaházra irányította a figyelmet, majd beszámolt az elmúlt öt év építési, javítási munkálatairól. Díszvendégei voltak az egyházközségnek a hollandiai, Oude Tonge-i testvérgyülekezet képviselői (Arie Jan Heij és Gerrit Groenendijk) , akik nélkül nehezen készülhetett volna el az épületrész. Felszólalt Szabó Imre főgondnok, Szabó Ilona szenátor, Szabó Margit iskolaigazgató, id. Szabó Margit, a nőszövetség elnöke. A hálaadást még ünnepélyesebbé tette a Nagy Hajnalka vallástanárnő által vezetett ifjak éneke és verse. Az ünnepi istentiszteleten részt vett nt. Dénes Csaba, a Sepsi Református Egyházmegye esperese, aki megáldotta a gyülekezetet.

A Gyülekezeti teremben Kakas Zoltán művészképei voltak megtekinthetőek és az a fényképsorozat, amely az 1996-1997-es építkezéseket, valamint az utóbbi öt év javításait felújításait mutatta be. A hálaadás szeretetvendégséggel zárult.

-Szeptember 17-én a Tatrangi Sándor Iskola évnyitójának egy részét a református templomban ünnepelte. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett az V. Mózes 4:5-9 alapján, imát mondott Albert Imre római-katolikus plébános.

-Szeptember 20-a és 24-e közt mendei barátaink látogattak meg. Tizenkét éve tart az a kapcsolat, amely a Pest megyei Mende önkormányzata és az Uzoni Református Egyházközség között kialakult. A vendégfogadás,,uzoni módra” történt, közös honismereti (Csíksomlyó, Gyilkos-tó, Békási-szoros, Tusnádfürdő)és településtörténeti (Illyefalva, Sepsiszentgyörgy Vártemplom ,Óriáspice-tető) kiránduláson vettünk részt. A vendégeket köszöntő ünnepi előadáson énekelt az uzoni Szivárvány női kórus, és fellépett a mendei néptánccsoport. Vasárnap (szeptember 23-a) az örömteli hálaadás napja volt, amikor az ünnepi istentiszteleten Ungvári Barna-András helybeli lelkipásztor I. Mózes 47:13-24 alapján hirdette Isten igéjét, megható verset mondott Kiss Gábor 16 éves, mendei látássérült ifjú s énekkel köszöntötték a mendeieket az uzoni ikések is. Délután Uzonnal ismerkedtek a vendégek, este pedig a búcsúvacsora meghitt pillanataiban már a következő találkozást tervezték a testvérkapcsolatot ápolók.

-Október 6-a ebben az évben is önmagunkkal állított szembe, ráirányítva a figyelmünket arra, hogy még a széthúzásban is lehet eszmei győzelem. Kár, hogy meglepően kevesen akartak erre emlékezni.

Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett a Bírák könyve 3:11-16,imát Albert Imre plébános mondott, köszöntötte az egybegyűlteket és ünnepi beszédet mondott Szabó Margit RMDSZ elnök-iskolaigazgató, Szabó Ilona szenátor. A Szivárvány Női Kórus és a Tatrangi Sándor Iskola Gyermekkórusa Keresztes Enikő tanárnő vezényletével a hallgatóság figyelmét az aradi tizenhárom vértanú és a több hős áldozatára irányította.

Koszorúzása megszokott rendben zajlott:

-a templom férfi bejáratánál, Sükösd Sámuel ref. lelkipásztor és az uzoni szabadságharcosok emléktáblájánál:

-helyi RMDSZ, Református Egyház, Református Nőszövetség, Katolikus Egyház

-Pünkösti Gergely kopjafájánál: Tatrangi Sándor Iskola.

-Jókai emléktáblánál: Jókai Mór Közművelődési Egyesület

-Itt tört ki Háromszék önvédelmi harca…emléktáblánál : Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács.

-I.-II. Világháborús emlékműnél: Tűzoltók

A koszorúzás alatt az uzoni Atlantisz Művelődési Egyesület Fúvószenekara zenélt, s mint mindig ez a megemlékezés is szeretetvendégséggel zárult.

-Október 13-án a Nőszövetségi kirándulásra került sor Csíksomlyó, Békási szoros, Gyilkos tó, Gyergyószárhegy, Tusnádfürdő útvonalon.

-Október 27-én a Jókai Mór Közművelődési Egyesület szervezésében Kórustalálkozóra és

az egyesület zászlójának avatására került sor a református templomban. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett a Zsoltárok148:1-14 versei alapján. Köszöntötte a megjelenteket Kőmíves István az Egyesület elnöke, Szabó Margit iskolaigazgató a zászlóról, mint egy közösség jelképéről értekezett, László Attila nyugalmazott zenetanár Kodály Zoltán életéről és munkásságáról szólt az egybegyűlteknek, a helyi lelkipásztor megáldotta az új zászlót. Részt vettek és énekükkel megörvendeztették a jelen levőket: az uzoni Szivárvány Női Kórus, a kovásznai Hozsánna Kórus, a gyergyóditrói Egyházi Kórus, az uzoni Református Dalárda,a sepsiszentgyörgyi Férfidaléárda és Cantus Firmus Vegyeskar , a baróti Rozmaring Kórus. A közös éneklés után a kórusok tagjai megkoszorúzták Jókai Mór

 

 

emléktábláját s a találkozó szeretetvendégséggel zárult.

-Október 28-án és 31-én a Reformációra emlékeztünk. Kiszolgáltatott az úri szent vacsora.

-Augusztus elejétől kezdve a volt kántori lakás két szobájának, valamint az utca és udvar felőli külső részének teljes felújítása is elkezdődött. A munkálatok most már a vége fele tartanak. Istennek adunk hálát, hogy ebben az évben azzal is megsegített, hogy a kántori lakás teljes felújítását elkezdhettük.

Ugyanakkor a volt kántortanítói és a harangozói lakás telkén is javítások végeztettek.

– Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a minden szerda este 7 órakor kezdődő Felnőtt Bibliaórára, a minden pénteken este 7 órakor kezdődő Ifjúsági Bibliakörre, valamint a vasárnapi vallásórákra, de. 9 óra 30 perctől az I-IV osztályosokat,12 óra 30 perctől az V-VI osztályosokat.

-Advent a várakozás ideje. Várjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus ne csak úgy általában a nagyvilágban, hanem mindannyiunkban megszülessen. Legyen ez az időszak az, amikor több időt fordítunk önmagunkra, amikor szembenézünk életünk megpróbáltatásaival, hibáival s arra törekedünk, hogy tudjunk a megbocsátó szeretetben élni

 

Ungvári Barna – András lelkipásztor

Közeledik a karácsony…

A természet már nyugszik, az ember is keresi a csendet. Most kell egy-két jó gondolat, egy könyv, egy fohász. Az iskolában, azonban ilyenkor sincs pihenő. Ismét zsúfolt a tevékenységek sorozata, de az eredmények sem maradnak el. Az elmúlt időszakban tanulóink sportversenyeken vettek részt I, II díjakat hoztak el szavalóverse- nyen jeleskedtek kitűnő eredmé- nyekkel, német tantárgyversenyen megyei második helyezést tudhatunk magunkénak, és mindezek mellett megemlíthetünk sok olyan tevékenységet, amely nem csak a községközpontban, hanem a falvak iskoláiban, óvodáiban is zajlanak: módszertani tevékenységek, délutáni foglalkozások, táncház, karácsonyi kézműves foglalkozások. Lassan arra ébredünk , hogy eltelt az első iskolai félév.

El kell mondanunk szerénykedés nélkül, hogy tanulóink eredményei egyre jobbak a pedagógusok melléállása, pedig példaadó. Természetesen mindig marad hely a “még jobb” számára. Nincs pihenés beruházások ügyében, sincs, hiszen idén kormánypénzekből és pályázati pénzösszegekből sok mindent megvalósítottunk. uzoni, uzonfüzesi, magyarosi, lisznyói, bikfalvi iskolákban belső illemhelyeket alakítottunk ki, nyílás – zárokat cseréltünk. .Sikerült nehézségek árán a PRIS programot is beindítani, hamarosan elkezdődnek a munkálatok az új iskolaépületnél is. Új bútorzattal, informatikai eszközökkel, könyvállománnyal gazdagodott, gyarapodott az iskola könyvtára, informatikai központja. A sport tevékenységeket is elősegíti, reméljük az iskola új erőgépe, valamint az új sporteszközök, amelyeket kormány pályázati pénzalapokból sikerült megvásárolni.

Nem hagyhatjuk említésen kívül az új Fiat Ducatto típusú iskolabuszunkat sem, amely a lisznyói, magyarósi, lisznyópataki gyermekeket hivatott szállítani. Igen, sokat megvalósítottunk, de még rengeteg a tennivaló…

Jó, hogy vannak ünnepek… Megpihenések, kedves együttlétek, a közös élmények, lelki összetartozások melege. A szeretet és a hit öröme járja át december napjait.
Kívánunk minden, szülőnek, nagyszülőnek, önkormányzati tisztségviselőknek, támogatóinknak ezekkel a gondolatokkal, áldott, békés karácsonyi ünnepeket!

 

Szabó Margit

Iskolaigazgató

 

 

 

 

~ Uzoni Hirlap ~ Főszerkesztő: Ugron Ernő ~ Felelős kiadó: dr. Ráduly István polgármester

Uzon, Gabor Áron út 75 sz. Kovászna megye

Kiadva 1500 példányban. Nyomda: S.C. Arlero SRL