Monthly Archives: septembrie 2021

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Primăria Comunei Ozun aduce la cunoștiiță publică umătorul:

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, Comuna Ozun, satul Ozun, județul Covasna, telefon/fax: 0267331002, 0267331003, e-mail: primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910.

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spații din incinta Dispensarului uman, situat în Comuna Ozun, satul Sântionlunca, str. Principală nr. 56, Județul Covasna, înscris în CF. nr. 24343 Ozun, nr. cad. 24343 – C1, în suprafață totală de 36.19 mp., domeniul public al comunei Ozun, conform H.C.L. nr. 76/18.08.2021 și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate, la cerere, pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire, la sediul instituției, Compartimentul relaţii cu publicul şi resurse umane. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui: 50 lei/exemplar, care se achită la casieria Primăriei Comunei Ozun.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.09.2021, ora 12:00.

Data-limită, număr de exemplar și adresa de depunere a ofertelor: 27.09.2021, ora 14:00, într-un exemplar, la Primăria Comunei Ozun, Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, județul Covasna.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este 28.09.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Ozun.