Category Archives: uzonihirlap

2010 Március

UZONI HÍRLAP

 

UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA

IV. évfolyam 1. sz.  Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro    2010. március

 

Tisztelt Polgárok,

Kitavaszodott. Véget értek a hosszú, sötét és hideg éjszakák, a fagyos nappalok. Újjáéledt és pompás fejlődésnek indult a természet, a maga csodálatos és bonyolult növényzet és állatvilágával. Célúk a fennmaradás, a fejlődés és persze mindez csupán ösztönszerűen.
Vajon nekünk, embereknek, homo sapienseknek van elég akaratunk, józan eszünk, hogy tudatosan kerüljük az egymás közötti sötétséget, a fagyos pillantásokat, a szívtelen cselekedeteket? Tudunk állandó tavaszt tartani szívűnkben, hol az erkölcs és az alázatosság mellett, a fő erényünk a becsület és a szeretet? Egyáltalán tudunk példát venni ettől a varázslatos, lenyűgöző természettől, amelyben élűnk, és amelytől létünk is függ?
A fenntartható fejlődés megköveteli az adott társadalom mindenegyes tagjától a pozitív gondolkodást, az ésszerű cselekvést és az ésszerű konfliktusmentes szakmai vitát.
Sajnos az elmúlt politikai rendszer olyan „aktivistákat” is nevelt ki / fel, akik ma a fennmaradásukért való végső küzdelmükben, az  elsődleges „oszd meg és uralkodj” elv mellett még mindig gyakorolják a kommunizmusban jól bevált sötét szokásaikat. Példaként említeném az erkölcstelen árnyékszerű „megfigyeléseket – filmezéseket”, a hamis vádként összeeszkábált sorozatos „névtelen feljelentéseket”, az „alattomosan átdolgozott és összevágott”, lejárattató hamis kép- és hanganyagok terjesztését stb., ezekkel „szorgoskodva” hasznos időt pazarolva saját munkaidejükből és családi életükből. Mindez tükröződik halvány munkahelyi tevékenységük randamentjében és családi életükben.
Szükséges, hogy e sötét gondolkodású személyeket is segítsük, felemeljük és a világosság útján elindítsuk, megmutatva ez által életük hasznosabb értékrendjét.
Tisztelt Polgárok, bennünk a megoldás, és általunk születik a jövő. Van közös akaratunk és együtt tudjuk, hogy milyen életet akarunk élni. Ehhez mindnyájan oda kell, álljunk, össze kell fogjunk a magyar vidék, a székely falvak fennmaradásáért. Küzdenünk kell az életben maradásért, a hagyományainkért, az iskolákért, intézményeinkért. Hogy legyen megélhetés. Hogy a fiataloknak ne kelljen elköltözniük azért, hogy jövőt és családot alapozzanak.
A Polgármesteri Hivatal munkatársaival közösen, ez év elején újra felmértük falvaink lakosságának igényeit és a szűkös ez évi költségvetésből ezekre megpróbálunk megoldásokat keresni. Befogjuk fejezni Uzonban a ivóvíz és a szennyvíz hálózatra való csatlakózásokat; a szabadidőközpontban elkezdett sport létesítményt; a központi park modernizálását; a kultúrotthon mellékhelyiségét stb.; Szentivánlaborfalván a ravatalozót; a lisznyói és a sepsimagyarósi utak modernizálását. Ugyanakkor számításaink közt található a következő nagyobb munkálatok elkezdése is:
Uzonban:          –    az állomás utca teljes körű modernizálása (szegélykő csere és aszfaltozás); 
– a tömbház negyed köztereinek átalakítása, modernizálása (parkírozási lehetőségek kialakítása, járdák és utcák aszfaltozása stb.);
– a Vajna, a Petőfi és a Kispál utcák foltozása.
Szentivánlaborfalva:    – az ivóvíz hálózat kiépítése.
Lisznyó:     – egy nagyméretű székelykapu felállítása a volt községháza közelében.
Bikfalva:     – különböző infrastrukturális tervek elkészítése.
Lisznyópatak:    – a felső utca rehabilitációja.
Uzonfűzes:    – egy telek vásárlása kultúrotthon építése céljából.
Kedves polgártársak, Uzon község lakosai. A fentiek magvalósítása megköveteli a szakmai és a pénzügyi elemzéseket, de ugyanakkor szükséges az összefogás, a pozitív gondolkodás, türelem és az Önök megértése. Kívánok mindenegyes polgárnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

dr. Ráduly István polgármester

Egyházi hírek

Református egyházi hírek
-2010 januárja a számadás, az önmagunkkal való szembenézés ideje volt. Lezártuk a 2009-es évet, megvizsgáltuk, hogy hány keresztelés, temetés volt, hányan költöztek ki és hányan költöztek be az egyházközségünkbe, hányan konfirmáltak, milyen volt az istentiszteletek, bibliaórák, vallásórák látogatottsága, milyen tevékenységet végzett a Presbitérium, a Nőszövetség, a Dalárda, az IKE, hány gyermek járt vallásórára, milyen szeretetszolgálatot végeztünk, hogyan áll anyagilag az egyházközség , milyen javítási,teljes felújítási munkálatokat sikerült elvégezni, hogyan ápoltuk a kapcsolatainkat, milyen fontosabb események történtek az egyházközségben.
– Január és február egy része a felkészülés ideje is volt, mert február 12-én, pénteken  a Református Dalárda és Nőszövetség az idén is megrendezte a farsangi hagyományos, műsorral egybekötött kosaras bálját. Az idei előadás Garay János: Az obsitos  című műve alapján Háry Jánost mutatta be. Betanították: Ungváriné Szakács Judit tiszteletes asszony és Szabó Margit igazgatónő. Erőt, egészséget és kitartást kívánunk atyánkfiainak, hogy továbbra is tudják ápolni e hagyományt s örömmel legyenek a színpadon ötven, hatvan, hetven vagy nyolcvan évesen is.    
– Istennek hála  az idén is sikerült megszervezni az Egyetemes Imahetet február 21-e és 28-a közt. Az Imahét  programját a skóciai  keresztyének állították össze, vezérigéje: „Ti vagytok ezeknek bizonyságai” Lukács.24:48
A szokásokhoz híven az idén is vendéglelkipásztorok hírdették Isten igéjét. Ungvári Barna-András helybeli  lelkipásztor vasárnap esti, az Imahét programjába bevezető szolgálata után, hétfőn Márkus András Sepsiszentgyörgy – őrkői római katolikus  plébános, kedden Pap Mária Szentivánlaborfalva – kézdivásárhelyi  unitárius lelkipásztor-esperes asszony, szerdán  Kassay Géza Brassó-belvárosi lelkipásztor. csütörtökön Derzsi György lisznyói lelkipásztor, pénteken Bálint Csongor mikóújfalusi lelkipásztor,  szombaton Szentgyörgyi Zsombor-Mihály kézdivásárhelyi lelkipásztor  hirdette Isten igéjét. Minden imaheti estét szebbé tették a szavalatok, az énekek, a gyermekek furulyán, és egy ifjú szintetizátoron való játéka. Szombaton az IKE énekelt. Az Imahét február 28-án, vasárnap szeretetvendégséggel zárult.       
– Húshagyókedden, február 16-án, a hagyományoknak megfelelően a Nőszövetség tagjai idén is elkészítették a kb.600 darab pánkót és elosztották az óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak s a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak. 
– Március 6-án, szombaton a Nők Nemzetközi Imanapjának  a megtartására került sor. Az afrikai színekben pompázó Imateremben Ungváriné Szakács Judit tiszteletesasszony üdvözölte a megjelent mintegy 50 nőszövetségi tagot, külön köszöntve a Kökösi Református Nőszövetség tagjait. id. Szabó Margit, az uzoni Nőszövetség elnöknője köszöntőbeszédében reményét fejezte ki, hogy ez a találkozás egy jó alkalom lesz az együttlétre és az imádkozásra. ifj. Szabó Margit igazgatónő  diavetítés segítségével mutatta be Kamerunt, mert  az idei év imanapi programját a kameruni nők állították össze,melynek mottója: „Minden mi él Istent dicsérje” Ungvári Barna-András lelkipásztor az Ap. Csel. 16:23-34 alapján hirdette Isten igéjét. Az imanapi rendezvény imádkozással, szeretetvendégséggel és közös énekléssel ért véget.
– Március 7-én a Dalárda és  Nőszövetség szereplő tagjai találkoztak az imateremben, március 11-én  Bibliaóra után a nők köszöntésére is sor került.
– Krisztus Urunk feltámadásába vetett hitünk adjon nekünk erőt, reménységet, szeretetet, hogy könnyebben tudjuk elhordozni a  mindennapi élet megpróbáltatásait s igazi örömet, hogy Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga!
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Ungvári Barna-András    református lelkipásztor

Az uzoni Római Katolikus egyház hírei

–     az uzoni Római Katolikus egyház a 2010-es esztendő első napjaiban  hagyományos „házszentelést” végzett Uzonban és a hozzá tartózó fiókintézményeken  ( Lisznyó, Bikfalva, Kökös, Keresztvár, Sepsimagyarós)
–      Március 14-én a Vasárnapi szentmise után az 1848 – as forradalomra emlékeztek, a kisdiákok előadásában.
–      Fontosnak tartják a nagyböjt lelkigyakorlatát, amely nagyhétfőtől – nagyszerdáig tart, idegen lelkipásztorok irányításával.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk !                                                   Albert Imre
Romai Katolikus Plébános

 

A PADOK BESZÉLNEK

Ringatózik a fa törzse,
de, ritka az ága…
Hova lett az egyházaknak
számos ifjúsága?
Erős még a gyökér szál,
de, sárgul a lombja,
Hiányzik a templomból
az ifjak csoportja.

Egyre nagyobb az ereje
a kegyetlen szélnek…
Nem én szólok tihozzátok,
a padok beszélne!
Nézzétek  mily őszrehajló
virágokat  nyitnak,
S orgonaszó  kisérettel
oly remegve hívnak.

Keressük a felhők mögött
az igazi kéket,
Kutatjuk az egyre gyérebb
jövő nemzedéket.
Fáradozva táplálgatjuk
e pislogó máglyát,
S aggódunk, hogy holnapután
ki viszi a fáklyát?

Ki fog adni a Szószéknek
Bibliai hangot,
Ki fog venni Úrvacsorát,
s ki húz majd harangot?
Ifjúságunk kell holnapra
olajágat tépjen,
Isten felé bizalommal,
ős nyomokba lépjen.

Hogy ne lepje el a moha
és ne dűljön romba,
Istenfélő ifjú sereg,
jertek a templomba!
Hozzatok egy derűs tavaszt,
eme, rideg télnek…
Nem én szólok tihozzátok,
a padok beszélnek !!!

TORDAI  MATYÓ

Békesség néktek, avagy a feltámadás valósága és csodája

Húsvét. Akárkit kérdezünk, hogy mit ért e szó alatt azt válaszolja Feltámadás. Krisztus győzelme a sötétség fölött és győzedelmes feltámadása. Valóban így van, de keresztény hitünk legfontosabb eseményét nemcsak egyszerű ünnepként kell látnunk. Mert ha csak így teszünk bizonyságot, ha nem látjuk meg Isten kibeszélhetetlen szeretetét, akkor az ünnep lényegét nem tudjuk igazán átélni és életünk teljes részévé tenni.
Ünnepelünk, ünnepről beszélünk, pár napig bearanyozza életünket a feltámadt Jézus Krisztus által nyújtott kegyelem ajándéka és aztán visszaesünk a mindennapi életünk szürkeségébe, ahol minden hiányzik, amit Ő akar nekünk nyújtani, szeretet, öröm, békesség, egyetértés.
Sokszor mi is úgy vagyunk, mint az emmausi tanítványok az első húsvét után. Szomorúan, céltalanul, csüggedten járjuk életünk útját. Ő mellettünk van, de nem akarjuk felismerni. Kérdez, és nem akarunk válaszolni. Kételkedünk, és nem teszünk bizonyságot arról, hogy feltámadás volt és feltámadás lesz. Csak ehhez nem elég fél hittel, fél szeretettel, fél reménységgel élni. Teljes hit, teljes szeretet, teljes szív kell ahhoz, hogy megtapasztaljuk és bizonyságot tegyünk a feltámadás valóságáról. Ez a valóság nem más, mint Isten üzenete ”Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Így tegyünk bizonyságot a feltámadt élő Jézus Krisztusról, s ez által életünk minden napját az Ő szeretetében, világosságában fogjuk megélni.

Derzsi György református lelkipásztor

Tavasz közeledtével

 

“Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt  az isten-ember
Győzedelmesen!”

Tavasz közeledtével, a természet újraéledésének optimizmusa   árad ma minden növényből, fából, bokorból. Megújult külsővel a természet, megújult belsővel az ember az, aki a természet optimizmusából megragad valamicskét és beépíti  jövőbeli terveibe. Az uzoni iskola pedagógusai, tanulói és vezetősége  új tervekkel, célkitűzésekkel indul a második  iskolai félévben. Az első félévi kiértékelő, mindig új tervek megvalósítására sarkall, a meglévő eredmények pozitív kiegészítésére törekszik. Az első félévi munkánk eredményei változatosak: óvodától egészen az V-VIII osztályosok tevékenységéig, rendkívül szerteágazóak: ének-mese versenyek, rajzpályázatok, német-angol versenyek, szavalóversenyek, sporttevékenységek és vetélkedők, kórus-szereplések – vetélkedők, kirándulások, műhelymunkák és mindezek kiegészítve a  tanerők  módszertani tevékenységeivel, szabadegyetemi előadásainak szervezéseivel, tevékenységekben gazdag iskolai félévet zárnak. Hagyományőrző tevékenységeink sem hiányozhattak ez idő alatt, megtartottuk hagyományos őszi-karácsonyi vásárainkat, farsangi mulatságainkat  minden óvodai és iskolai egységben. A  második félévi tevékenységek talán még változatosabbak lesznek: Rövid műsorral készülünk  megemlékezni az 1848-as  március 15-ei eseményekről. Hamarosan házigazdái lehetünk körzeti szavalóversenyeknek, anyanyelvi vetélkedőknek. Körzeti nyertesként részt  vehettünk a megyei kórusvetélkedőn, áprilisban kézdivásárhelyi, lisznyói vendégszereplésekre készülünk a kórus tagjaival.  A  körzeti, megyei  tantárgyversenyek nyertesei tovább folytatják eredményes munkájukat. Ezeken túl nem feledkeztünk meg hagyományőrző műhelymunkáinkról, ezúttal Húsvéti ünnepkörben (tojásírás, tojásfestés), majd ezt követik  az áprilisi – májusi eseménynaptár tevékenységei, melyek  iskolanapokkal érik el a tevékenységi-tetőfokot.

Hamarosan VIII. osztályos  diákjaink megmérettetésére is sor kerül. Az egységes, országos felmérési eredmények és V-VIII osztályos tanulmányi eredményeik alapján, felvételt nyerhetnek líceumi osztályokba. Eredményeink birtokában, bizalommal tekintve  a jövő fele, kívánunk Reviczky Gyula soraival, minden szülőnek, nagyszülőnek, tanulónak, nyugalmazott és időszerű pedagógus munkatársnak: Áldott Húsvéti Ünnepeket.

Szabó Margit iskolaigazgató

 

1848. március 15.

Március 15 a negyvennyolcas forradalom emblematikus napja lett, a közvélemény jelentős része a pesti eseményeket a forradalom győzelmeként, betetőzéseként értelmezi. Kétségtelenül ezen időszak leglátványosabb, érzelmeinkre is leginkább ható napjáról van szó. Hiszen a Pilvaxból induló néhány fiatal mögé duzzadó tízezres felvonulás, a forradalom állomásai (Landerer nyomda, Nemzeti Múzeum kertje, pesti városháza, budai helytartótanács, Táncsics börtöne, az esti Bánk bán előadás), valamint a Nemzeti dalt és a 12 pontot szavaló/éljenző tömeg a leginkább megragadható és az események középpontjába állítható momentumok. Nem véletlenül lett éppen március idusából nemzeti ünnep, már a kortársak szemében is, és nem véletlen az sem, hogy a hivatalos (közéleti, iskolai stb.) ünnepek a fenti eseménysorról rendre megemlékezve tudatosítják a Petőfiékkel ezen a napon történteket. A győztes pesti forradalom megkönnyítette az országgyűlés küldöttségének bécsi útját. Az uralkodó és az udvari tanács meghátrált, elfogadta a Kossuth által előterjesztett országgyűlési határozatokat. Kinevezte az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost, az ellenzék egyik főrangú vezetőjét.

Rövidesen létrejött a független magyar kormány. A magyar küldöttség így eredményesen térhetett vissza Pozsonyba, ahol lázas munka kezdődött.
A maradiak tábora, mely 25 éven át minden komoly haladást akadályozott, ezúttal megrémült az eseményektől, és egy véres forradalomtól rettegve mindent jóváhagyott. Az országgyűlés alig két hét alatt 31 törvényt fogalmazott meg. Ezeket április 11-én a király – V. Ferdinánd – jóváhagyta, és aláírásával szentesítette. Az áprilisi törvények a hosszú reformkori küzdelmek során érlelődtek, és a márciusi polgári forradalom eredményeként jöttek létre. Történelmünk egyik fordulópontját képezték. Felszámolták a jobbágyrendszeren és nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendet. Lerakták egy új, gyorsabb polgári fejlődés alapjait. A Habsburgok hatalmát csökkentették, nagyrészt önálló, csaknem teljesen független állam lett Magyarországé.1848 tavasza a magyar történelem legsikeresebb időszaka, az kétségtelen. Igen-igen nagy horderejű rendszerváltás történt az 1848-as év ezen napjaiban. A kortársak  a negyvennyolcas nemzedéknek a társadalom szerkezetváltására (a jobbágy-földesúri viszony felszámolására), valamint azzal együttesen a politikai intézményrendszer modernizációjával szembesültek. Teljes alkotmányos fordulat állt be ezekben a napokban, amely az egyéni szabadságjogok soha nem látott, ma is példaértékűként emlegetett megvalósulását is magával hozta.

Borcsa Réka

Március idusán

„Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.
„Csukás István

Ismét márciusi szellő borzongatja a fákat és bár a tavasz  még várat magára, a föld és virágillat hirdeti a mindig megújuló természet erejét. Felvetődik a kérdés bennünk is, talán nem véletlenül tavasz kezdetén  történtek mindazon események, melyekre március 15-én emlékezünk. Egy csapat lángoló fiatal, történelmet írt azon  a napon. 162  év telt el azóta és ma már adva van a lehetőség az erdélyi magyarság számára, hogy szabadon, megszorítások nélkül ünnepelhessen tavasz idusán. Ünnepelhetnénk együtt, hiszen a márciusi ifjak jelmondat  formájában megfogalmazták a most is időszerű igényt: Legyen béke, szabadság és egyetértés! A helyi RMDSZ választmánya, a polgármesteri hivatal , hasonlóan az elmúlt évekhez, a történelmi egyházakkal, egyesületekkel, iskolával közösen szervezte idén is március 15 – ei rendezvényét. Igét hirdetett Ungvári Barna András egyházmegyei főjegyző, köszöntő beszédet mondott dr. Ráduly István polgármester, valamint Szabó Margit RMDSZ elnök, iskolaigazgató. Közreműködött a Szivárvány női kórus, Keresztes Enikő tanárnő vezetésével, majd szavalatok hangzottak el Szabó Szabolcs, Kádár István tanulók előadásában. A Tatrangi Sándor  iskola tanulói, rendhagyó történelemórát jelenítettek meg, betanították Lőrincz Ilona, Szabó Margit, Márkó László tanárok. A Szózat eléneklése után az egybegyűltek elhelyezhették a kegyelet és az emlékezés koszorúit. A koszorúzásnál közreműködött az  Atlantisz fúvószenekar, Ugron Ernő karnagy vezetésével. A   csendes, békés ünneplés szeretetvendégséggel folytatódott a helyi református imateremben. Továbbra is bizakodunk, hogy tevékenységeink, megemlékezéseink, ünnepeink nem hiábavalóak  és összetartásunk, összefogásunk lényeges fennmaradásunkhoz, megmaradásunkhoz.    Ezekkel a gondolatokkal  kívánok mindannyiuknak Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Szabó Margit RMDSZ elnök

Volt, van, és lesz…

… önkéntes tűzoltó alakulat, mondta el Sipos János tűzoltó parancsnok, aki rendszeresen minden hónap utolsó vasárnapján felkészítőt tart az alakulat tagjainak. A múltról próbáltuk faggatni, de ő a korra való tekintettel Lázár Pali bácsit ajánlotta, akitől a következőket tudtuk meg:
Írásos bizonyíték hiányában az alakulat pontos megalakulása ismeretlen. Egy tablóképen, amely 1973 – ban készült az jelenik meg, hogy 1898 – tól működik. Írásos bizonyíték azonban csak 1921 – ből van, amelyből kiderül, hogy ettől az évtől egészen 1932 – ig az alakulat főparancsnoka idős Zajzon László volt, aki tisztelettel és becsülettel vezette a 40 tagú tűzoltó csoportot. 1932 után több parancsnok is megfordul a csoport élén, így: 1932 – 1934 között Barabás Ferenc gyógyszerész, majd utána Molnár András. Később Bodali Lajos javaslatára Boros Ferencet élete végéig tiszteletbeli elnöknek választják. 1942 – ben létrejön az alakulat fúvószenekara, amely akkor 22 tagból állt és  vezetője idős Simon Mózes, és  egészen 1980 – ig sikeresen működik. 1950 – ben Gáll Dénes néptanácsi könyvelő veszi át a parancsnokságot, alparancsnok Szabó Lajos, az alakulat 35 tagból áll, melynek van egy kézi fecskendője.  1954 – ben épül fel a jelenlegi tűzoltószertár. 1955 – ben kapja a csapat az első motorpompát. 1971 – ben kapnak egy ZIS márkájú motoros pompát melynek a sofőrje Lázár Pál, majd ezt felcseréli egy SR 113 – as vízágyúval ellátott pompa. Gáll Sándor után egymást követik a parancsnokok az alakulat élén így Bedő Barabás, id. Vass Mihály, Szőcs Zoltán, Hídi Sándor, majd egy bizonyos ideig megszűnik működni. 1989 – ben az alakulat kapott egy RÁBA 10215 – ös vízágyút mely mai napig üzemképes.
Az újjászervezés után 2008 – ig Pál Vilmos és Lázár Pál vezetésével működik, amikor betegségi okok miatt mindketten lemondanak. Ezek után egy rövid ideig Kovács Gábor veszi át a vezetést majd Sipos Jánost és Száfta Lászlót választják meg, akik szorgalmasan és becsületesen vezetik az alakulatot. Ezalatt az idő alatt a csoport több ízben is II. díjat nyer a megyei tűzoltóversenyeken.
2009 – ben az alakulat, dr. Ráduly István polgármester és Ábrahám Csaba alpolgármester     jóvoltából, magyarországi testvértelepülésünk, Tolna város Önkéntes Tűzoltóalakulatától kap egy Mercedes márkájú gyorsbeavatkozásra alkalmas tűzoltókocsit. Jelenleg a testület 2 tűzoltókocsival és egy kézi pompával rendelkezik, melyek üzemképes állapotban vannak, és készek bármely pillanatban szolgálni a község lakosságát.

Felhívás

Egész székelyföldön, így községünkben is hagyomány a kürtőskalács sütés. Ezt a hagyományt őseinktől örököltük és próbáljuk megőrizni, tovább vinni. Annak érdekében, hogy ezt a hagyományt ápolhassuk fontos, hogy a kürtőskalács sütők összetartsanak levédjék terméküket és törvényesítsék együvé tartozásukat. Ha ez megvalósul az igazi kürtőskalács íze mind hazánkban, mind határokon túl a miénk marad és ismertté válik.                                        K.I.

Nem lehet nagyokat ígérni

A Szilveszteri pezsgős köszöntő után községünk polgármestere dr. Ráduly István egy percnyi szünetet sem hagyott. A jól bevált és megszokott módszer szerint találkozni szeretett volna a község lakosságával, így aztán január havában meg is szervezte a község minden településén a lakossági fórumot. Elsőként a szentivánlaborfalviak hallgathatták meg az elmúlt év megvalósításait, a jövőbeli terveket és mondhatták el véleményeiket, kéréseiket. Ezt követte Lisznyó, majd Bikfalva, Uzonfüzes, Lisznyópatak, Magyarós. A községközpontban, Uzonban zárult a fórum. „Nem lehet nagyokat ígérni” mondták vezetőink. A szűkös költségvetés, a pénz hiánya, a válság lassítja az elképzeléseink megvalósításait. Megígérték, hogy a mi községünkben csak pénzügyi válságról beszélhetünk, a munkát, azt nem válságosan végezzük el. „Pontosan úgy fogunk dolgozni a község és közösségünk tovább fejlődéséért mint eddig és ezt várják el a hivatal alkalmazottaitól is”. Külön megemlíteném a bikfalvi jótékony kezdeményezést, ahol a medvetámadás által károsult Ráduly Attilának gyűjtést szerveztek és próbálják kárpótolni a bajba jutottakat. A fórumokon kötelező módon részt vettek a Polgármesteri hivatal alkalmazottai és a község tanácsosai is.

Kőmives István

 

 

Törvény van, de nem kell betartani

 

Jogállamban élünk vallják politikusaink. Hála Istennek van belőlük bőven, hisz ha nem tévedek a felsőházban 137, a képviselő házban pedig 332 – en csücsülnek. Dolgoznak is; bőven ontják az elképzeléseket, törvénytervezeteket, törvényeket. Szinte naponta születik egy, amely vagy kötelezettségre szólít vagy jogot biztosít az állampolgárok számára. Azt is tudjuk, hogy a törvények nem betartása fegyelmi kihágásnak minősül és büntetendő. De vajon mindenki számára? Vagyis hétköznapiasan a törvény nem ismerése kötelezettséggel jár, de jogokat nem biztosít? Meglepő módon a törvény adta jogokat a munkáltatók nem kötelesek biztosítani. Hiába írnak dicshimnuszokat a javadalmazásról, hiába próbálnak fizetéskiegészítő támogatásokat biztosítani, a vaskos jogszabályok egyetlen kézlegyintéssel mindezt meggátolják. Jól is van ez így, mert hanem mit dolgoznának a törvényszékek. Nekűk is munka kell. Hadd erősítse meg egy törvénybíró azt a törvényt, amit már 469 választott főméltóság megszavazott, egy jogerős törvényszéki határozattal. De jó, ha van törvény, jó ha van végzés, mert válság van, és pénzre nem kell számítani. Mondom én is gyermekeimnek eleget, de ők reménykednek és nekik van igazuk. A remény hal meg utoljára.

 

AZ ÁLLATORVOS VÁLASZOL

Felkérésünkre dr. Bölöni Sándor  községi fő állatorvos  leírta, A 2010 – es évben a következő közérdekű állategészségügyi tevékenységeket végezzük el:
Az első negyedévben végezzük a fertőző kevésvérűségben szenvedő lovak felfedezését. Ez a betegség a ló hevenyen vagy idülten lezajló, a vörös vérsejtek károsodásával járó vírusos betegsége. A vírus iránt fogékony a ló, szamár és az öszvér, fajtára nemre és korra való tekintet nélkül, de közülük sok állatban még erélyes fertőződéskor sem mutatkozik a betegség látható jelekben. Az ilyen állatok testében azonban évekig életben marad a vírus, és ezért az ilyen vírushordozók különösen veszélyesek a járvány terjesztése szempontjából. A betegséget beteg és vírushordozó állatokkal hurcolják be a vészmentes lóállományba. A fertőzés módjával kapcsolatban vannak még vitás kérdések, de legtöbbször vérszívó rovarok terjesztik nevezetesen pöcsök legyek a tőrős légy és a szúnyog fajták. A fogékony állatok fertőződhetnek az istállóban vírustartalmú váladékkal, ürülékkel szennyezett takarmány vagy ivóvíz, a legelőn pedig a hasonló képpen szennyezett növényzet és pocsolyák, vagy itató vályuk vizének elfogyasztásával. A szopós csikók fertőződhetnek a beteg kancák tejének elfogyasztásával, habár a beteg kancák magzatai már a méhen belül fertőződhetnek, egyébként pedig a kancák legtöbbször elvetélnek. Gyakran előfordul a párosodás közben létrejövő fertőződés. A lovak fertőző kevésvérűségét a vérpróbákból állapítják meg. A terv szerint a vérpróbákat az első negyedévben küldjük be a megyei állategészségügyi laboratóriumba, ahonnan értesítik az állategészségügyi körzetet az eredményről. A beteg lovak kiszűrése nem okoz gondot, mert minden állat mikrocsippel rendelkezik, és nagyon könnyen lehet azonosítani a pozitív példányokat. A törvény szerint ezeket a lovakat rövid időn belül le kell adni a vágóhídnak, hogy megelőzzük a fertőzés más egyedekre való terjedését. A vágóhídra leadott beteg állat gazdája a hús áron kívül állami támogatást kap, amely eléri a ló piaci árát, amit egy bizottság állapít meg.
Az Uzoni hírlapon keresztül is felkérjük a lótenyésztő gazdákat, hogy a lovak vásárlásánál, vagy cserélésénél kerüljék a lóbelléreket, forduljanak a körzeti állatorvoshoz és vegyék ki az állatorvosi igazolványt, amely igazolja az állatok egészségügyi állapotát, mert csak így tudjuk megelőzni a betegség elterjedését.
Ugyancsak az első negyedévben végezzük a vérvétellel azonos időben, a lépfene elleni védőoltást a két hónapon felüli egyedeknél, kivéve az utolsó hónapban lévő vemhes kancákat. A lépfene főleg hevenyen, de olykor túl hevenyen és ritkábban idülten lefolyó baktériumos betegség . Bármely állatban és az emberben is előfordulhat, de legfogékonyabbak iránta a növényevő állatok. Ez a betegség mivel állatra és emberre is halálos kimenetelű ezért a védőoltás elvégzése kötelező. A lépfenét a Bacillus Anthracis baktérium idézi elő. Az állati testben spórátlan alakban fordul elő. Ha azonban a beteg állatok váladékaival és ürülékével vagy a hullák felbontása után ezek nedveivel a külvilágba jut, elegendő oxigén és kellő hőmérséklet (12-13 C) jelenlétében spórává alakul át. A lépfene bacilus spórái nagyon ellenállóak. A fertőzött vidékek talajában a spórák évekig, akár évtizedekig életben maradhatnak. Románia területén kötelező a lépfene elleni védőoltás, mert előfordulhat, hogy egy szárazság esetén a talaj megreped és utána, ha esőzés lesz, a spórák felszínre kerülhetnek akár évtizedek múlva is és fertőzőképessé válhatnak.
Az első, második és harmadik negyedévben kötelező a szárnyasok baromfipestis elleni védőoltása. A baromfi pestis okozója a mixo-virus csoportjának az A típusába tartozó vírus. Ebbe a csoportba tartoznak a madár náthaláz vírusok is. Vészmentes vidékekre és udvarokba beteg vagy lappangás időszakában lévő, élő baromfival vagy ilyen állapotban levágott baromfi húsával hurcolják be a vírust. A vírus vérfertőzést idéz elő, amelynek során eljut a legkülönbféle szervekbe és ezekben gyulladásos elváltozásokat, valamint a vérerek falának megbetegítése révén vérzéseket és elhalásos folyamatokat okoz. A betegség túlheveny formában is előfordulhat, amikor néhány órai bágyadtság előzi meg az állat elhullását. Nagyobb részt a betegség heveny formában zajlik le. Bágyadtsággal, étvágytalansággal és lázas állapotot kísérő tünetekkel kezdődik, amelyek nagyfokú tompultsággá és aluszékonysággá súlyosbodnak, és ezzel egyidejűleg a náthára utaló tünetek is jelentkeznek. A leírt kórképet olyan tünetek egészítik ki, amelyek a központi idegrendszer bántalmazottságára hívják fel a figyelmet. A libákban, pulykákban, galambokban a tünetek némileg eltérőek, de a vérfertőzés itt is megjelenik. Az idegrendszeri zavarok, a gyengeség, merev görcsök is előfordulhatnak. A baromfipestis elleni védőoltást a tulajdonosnak kell megfizetnie.

Dr. Bölöni Sándor

Mire figyeljünk?

A kutyák hólyagférgessége (Echinococcosis)

Azért választottam ezt a témát, mert vidéken gyakran előfordul a zoonózis.(olyan betegség, amely több fajba tartozó állatra, valamint emberre is fertőző). A féreg hossza 3-4 mm, piros színű, de szabad szemmel nehezen vehető észre a kutya ürülékében. Nem okoz klinikailag felismerhető tüneteket a kutyában, még akkor sem, ha tízezernél több féreg telepedett meg a vékonybélben. A féreg petéi az ürüléken vagy a végbélnyílás környéki szőrzeten keresztül juthatnak be a szervezetbe. Fertőző lárvái amint bekerülnek az ember és a háziállatok (sertés, szarvasmarha, juh) szervezetébe, 5-6 hónap alatt, ökölnyi hólyagokat képeznek a különböző szervekben. A hagyományos házi vágások teszik lehetővé a bántalom terjedését azáltal, hogy a hólyagokkal fertőzött szerveket egy „jó falat” néven odadobjuk a kutyáknak. Nagyon fontos az Echinococcosis elleni védekezés!

Évente legalább háromszor féregtelenítsük kutyáinkat a megfelelő féregtelenítővel, a házi vágáskor talált hólyagokat megbízhatóan semmisítsük meg.

Ifj. Dr. Bölöni Sándor

MEGTUDTUK

–  A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében beindult a kisgazdaságok segítségére vonatkozó 141- es intézkedés, amely évi 1500 eurós támogatást biztosít. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást a Mezőgazdasági Szaktanácsadói Hivatal szakembereinél kapnak.
– Az Uzoni Önkéntes Tűzoltó Alakulat a Polgármesteri Hivatallal karöltve 2010. június 6. – án, Uzonban szeretné  megszervezni a Tűzoltó Alakulatok Megyei Versenyét
– A Polgármesteri Hivatalnak sikerült megoldani az Uzon település Köleskert út 549 szám alatti ingatlanhoz elektromos áramot vezettetni, amely Bodoki Vilma tulajdonát képezi.
–  2010 – re a terület, az ingatlan valamint a járműadók kifizetésének kedvezményes határideje március 31.
– Azok a munkanélküli személyek, akik nyugdíjkorhatár előtt vannak, szerződést köthetnek a Megyei Nyugdíjpénztárnál (Sepsiszetgyőrgyi Munkaügyi Hivatal), ha havonta befizetnek minimum 3 (három) lej hozzájárulást.
– A Pünkösti kúriában minden héten pénteken Táncházat szervez a Jókai Mór Közművelődési Egyesület.
– Az Atlantisz Művelődési Egyesület Gyerek fúvószenekara március 7 – én részt vett a Gyerekzenekarok találkozóján Zágonban
–  A Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány női
kórusa 2010. március 10. –én vendégszerepelt Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében a Pitypang kórus bemutatkozó hangversenyén.      
– Befejeződött a föld tulajdonjog tisztázása Bikfalván. A Megyei Kataszteri Hivatal elfogadta a parcellázási rajzot. Jelen pillanatban folyamatban van a birtoklevelek kiállítása azon tulajdonosok számára, akiknek a tisztázás után megállapított, szabad vagy eddig jogtalanul használt területekből ajánlott fel a helyi földosztó bizottság a 18/1991; 1/2000 és a 247/2005törvények kapcsán kérvényezett és jóváhagyott területre.
– Felszabadult a bikfalvi külterületek telekkönyvezése és a SATELIT N.T. K.F.T. ígéretéhez híven, a jelenlegi piaci árhoz viszonyítva, ami 600 – 800 lej / parcella, 50%- os kedvezménnyel intézi az igénylőknek e területek telekkönyvezését.
–   A tulajdonjog tisztázása jelen pillanatban a sepsimagyarósi határral folytatódik.
– Elkészültek és ki vannak függesztve az új parcellázási helyrajzok az Uzoni Polgármesteri Hivatalban valamint a sepsimagyarósi kultúrotthonban. Ezen földterületek tisztázása 2010. március 26 – ig tartott.
–   A továbbiakban Lisznyóban és Lisznyópatakon kerül sor a tulajdonjog tisztázására.

Kőmives István

SPORTÉLET

A Győzelem Spotegyesület 2009 – 2010 bajnoki idényére célul tűzte a IV. ligába való feljutást tudtuk meg Rétyi Andrástól az egyesület egyik vezetőjétől. Habár az őszi szezon nem teljes sikerrel zárult, mert csak a IV. helyezést sikerült elérni mégis reménykednek. Íme az őszi rangsor:
1    Kovászna                 10    2    1    38 –   8    32
2    Kökös                     10    1    2    34 – 10    31
3    Bodzaforduló             7    2    4    20 – 17    23
4    Uzon                        7    1    5    27 – 20    22
5    Kőröspatak                6    3    4    27 – 26    21
Reménykednek, mert a téli felkészülés nagyon jól sikerült. A keretben 18 felnőtt és 18 ifjúsági játékos került be, Brandabura Giani edző irányításában. Egész télen díjmentesen, fedél alatt, a község sportcsarnokában készülhettek a tavaszi időszakra. Persze jó tudni, hogy  megyénk legalacsonyabb osztálya az V. liga, innen való fennebb kerülés csak két csapat számára lehetséges, ezért elkerülhetetlen a nagyon jó  szereplés. Szurkolunk érte.
Hajrá Győzelem!                                                                                                       Kőmives István

 

Amit esetleg nem tudtunk Uzonról!

– a településen 671 házszám 321 panellakás van
– a 2002 – es népszámlálás alapján 2552 személy él a településen 
– a községi tanácsban Uzonból 6 RMDSZ képviselővel,
1 MPP képviselővel és 1 független képviselővel dolgozik
– a településnek két testvértelepülése van Magyarországon (Tolna és Csorvás városok )
– a Református Egyházközségnek 1730 híve van
– a Római Katolikus Gyülekezet 550 lelket számlál
– Az Ortodox Egyház Gyülekezeti tagjainak száma 250
– a Tatrangi Sándor Általános Iskolában 26 pedagógus tanít és 321 diák tanul
– a Temesváry János Óvodában 6 pedagógus tanít és 109 óvodás tanul
– a Református Egyházközség dalárdájában 15-ön énekelnek
– az Atlantisz Művelődési Egyesületnek 87 tagja van
– 40 főből áll az Atlantisz Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport
– a Jókai Mór Közművelődési Egyesületnek 287 tagja van
– a Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány női kórusában 16-on énekelnek
– a Győzelem Sportegyesületnek 38 tagja van
– 1993 – ban alakult a Tatrangi Sándor Alapítvány
– 1994 – ben alakult a Jókai Mór Közművelődési Egyesület
– 1997 – ben alakult a Győzelem Sportegyesület
– 1998 – ban alakult az Atlantisz Művelődési Egyesület
– 130 éves a Református Egyházközség dalárdája
– az Erdélyi Lajos Községi Könyvtárban 10209 kötet található
– az Önkéntes Tűzoltó Alakulatnak 21 tevékeny tagja van
– a településen 38 Korlátlan Felelőségü Társaság,
7 családi vállalkozás és 51 egyéni vállalkozás működik
Kőmives István

„ Őszi napfény”

A napsütötte őszben még mindig akarunk bizonyítani, s ami az év során el, és kimaradt, pótolni szeretnénk dolgainkat. Így akarunk mi nyugdíjasok szervezetten a falu közéleti és kulturális életében részt vállalni. A kezdeti nehézségek ellenére igenis jelentjük, hogy megalakult az Uzoni Nyugdíjas Szervezet 2010. november 18-án.                      A Polgármesteri Hivatal felkarolta szervezkedéseinket s helyet adott hetente minden hétfőn délután 18 – 20 óráig a Pünkösti kúriában. Jelenleg még csak 55 tagot számlál szervezetünk, de bízunk abban, hogy az elkövetkezőkben többen leszünk. Nemre, vallásra való tekintet nélkül szeretettel várunk minden nyugdíjast a nagy község területéről. Szép és hasznos foglalkozások előadások sokasága vár ránk, tanulságos kirándulások, színházi előadások megtekintése teszi színessé, változatossá együttlétünket. A szervezeti élet elején tartunk, de hangulatos március 8-i ünnepséget sikerült szerveznünk. Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én a kegyelet virágait helyeztük el az előttünk járók tiszteletére. Terveink közt szerepel a szervezet megerősödése, bejegyeztetése az Őszi napfény címen, valamint egy nyugdíjas klub működtetése. Bízunk közösségünk erejében a Polgármesteri Hivatal támogatásában, hogy szervezetünk betölthesse kitűzött céljait.

Dobri Edit nyugdíjas könyvtáros

Alakuló lakóbizottság

Hosszú fáradságos út vezetett, de végre 2010. március 18 – án sikerült létrehozni a lakóbizottságot, olvashatjuk az alakuló jegyzőkönyvben. A polgármester úr dr. Ráduly István valamint a 13 lépcsőház felelős jelenlétében megalakult 321 panellakás részére a lakóbizottság, melynek vezetői Pál Zsuzsánna és Mircse Annamária. A lelkes fiatal vezetőknek minden segítséget és támogatást megígértek, hogy hivatalosan, jogilag is beiktathassák az új szervezetet, mely minden téren a lakókat szolgálná és az ők érdekeit képviselné. Már indulásból tudomásukra hozták, hogy lehetőség adódik pályázni a tömbházlakások leszigetelésére, valamint a kéményprogram elkezdésére. A lakóbizottság vezetőtanácsába a következő lépcsőház felelőseket választották be: Dankó István, Ifj. Lőrincz Zoltán, Ráduly József, Török Dóra és Sipos János.               K.I

 

Józsefnapi sokadalom

 

A hagyományokhoz híven az Uzoni Polgármesteri Hivatal ez év márciusában is megtartotta az újonnan kialakított vásártéren a Józsefnapi sokadalmat. Már annyiszor olvashattunk lapokban, újságokban erről a hagyományos országos vásárról, de azért nem árt feleleveníteni, hogy ezt a sokadalmat mindig József napja utáni szerdán tartják. Hála Istennek egy pár lelkes gazda és a község vezetősége jóvoltából nem szakadt meg a hagyomány. Sikerült egy új helyet kialakítani, bekeríteni erre a célra. Ezért lepett meg a látvány, hogy egyesek összetévesztik a magántulajdont a közvagyonnal és ahelyett, hogy vigyáznának a közös tulajdonunkra inkább rongálják, összetörik és magán tulajdonukba helyezik. Ez nem az  az út amely a hagyományaink ápolása, értékeink megőrzése felé vezet.                                            K.I.

H U ( M O R ) Z S Á K

Az öreg székely nehezen viseli a válságot. A hideg tél és a szűkös anyagi lehetőség rákényszeríti a becsületéről híres atyafit, hogy megszegje a törvényt. Fejszét vesz a kezébe és nekiindul az erdőnek. Szokásához híven induláskor hagyatékozni kezd: Drága kicsi fiam, ha netán valaki keresne, nem tudod, hol vagyok, megértetted!
Távozása után kis időre megjelenik a rendőrparancsnok és ráförmed a gyerekre:
-Hol van apád? Mire a gyerek megíjedve
-Elment az erdőbe,
-Mikor jön haza?  kérdezi a rendőr
-Nem tudom.
-Hogy – hogy nem tudod?  ordít rá még egyszer.
-Úgy hogy nem tudhatom, melyik úton jön.
-Ha kerülő úton, akkor estére hazaér,
-Ha pedig egyenes  úton akkor csak 10 év múlva.

~ Uzoni Hírlap ~
Szerkesztők:
Kőmives István
Ugron Ernő

Felelős kiadó:
dr. Ráduly István polgármester
Uzon, Gábor Áron út 75 sz. Kovászna megye
Kiadva 1500 példányban. 

Nyomda:
Charta SRL

Sepsiszentgyörgy

 

 

 

 

 

2009 December

UZONI HÍRLAP

Uzon község önkormányzatának negyedévente megjelenő ingyenes tájékoztatója

III. évfolyam 4.sz. www.ozun.ro 2009 december

Tisztelt Uzon községi lakósok,

 

Fellobbant a 2009. év negyedik adventi gyertya lángja is, jelezve a karácsony közeledtét, a szeretet és a hit egybefonódását, a közeli és távoli családtagok, barátok és szomszédok egymásratalálását, a békesség és a szeretet jegyében. Karácsonykor szívűnket az angyalok tisztasága tölti be, mely emberi méltóságunknak igaz és egyenes utat szab, meghatározva életünk értékrendjét.
A szeretet lángja nem válogat, nem tesz különbséget kicsik és nagyok, szegények és gazdagok közt, egyformán elhozza mindenkinek a lelki megbékélést, az igazélet babérjait. Ehhez szükséges, hogy megnyissuk a szívűnket, otthonunk kapuját és befogadjuk, illetve elfogadjuk mindazt, amit eddig talán figyelmen kívül hagytunk. Életünk túl rövid ahhoz, hogy ne így cselekedjünk és ne így éljünk.
Az Uzoni Polgármesteri Hivatal tevékenysége is erre az elvre épült fel. A gazdasági válság ellenére mindent megtettünk annak érdekében, hogy közösségünk ez évben is, a fejlődés útján továbbra is előbbre, magasabb színvonalra kerüljön. Elkezdtük mindazon projektek megvalósítását, amelyet felvállaltunk ez év elején. Ezeknek egy részét sikerült befejezni, mint például:
– Szentivánlaborfalva vezetékes ivóvíz és szennyvíz hálózatának a kivitelezési terveit;
– megvásároltuk a szentivánlaborfalvi ivóvíz rendszer kialakításához szükséges összes vezetéket;
– felújítottuk a szentivánlaborfalvi és a legelőkön található közkutakat;
– bővítettük és felújítottuk a lisznyói és lisznyópataki közvilágítást;
– aszfaltoztuk a lisznyói bekötőutat;
– felújítottuk a lisznyópataki haranglábat;
– befejeztük a bikfalvi kultúrotthon mellékhelyiségét;
– elkészítettük a bikfalvi „Rövid utca” hidját;
– megvásároltuk a volt bikfalvi falusi mázsaházat;
– aszfalt szőnyeggel burkoltuk az uzonfűzesi út nagy részét;
– elkészítettük az uzonfüzesi tűzoltó rámpát;
– benyújtottuk másodszorra is az Uniós pályázatunkat, amelyet még nem bíráltak felül;
– karbantartottuk községi utjainkat és a települések utcáit;
– támogattuk anyagilag és munkaerővel községünk egyházait;
– megszerveztük az „Uzon Községi Napokat” és településekként a falunapokat;
– bezártuk a szeméttelepeket;
– új arculatot adtunk a község honlapjának (www.ozun.ro);
– a főút mentén Uzon és Szentivánlaborfalva új sajátkészítményű karácsonyi díszt kapott;
– az község óvódásainak és iskolásainak 510 karácsonyi csomagot, a rászorultaknak és az időseknek 560 karácsonyi szeretet csomagot osztottunk ki (köszönet mindezért a lelkes szponzoroknak!);
– anyagilag támogattuk a községbeli civilszervezetek programjait (fúvóstalálkozó, kórustalálkozó stb.).

A 2009. évre elképzelt munkálatok másik részét pedig elkezdtük, és remélhetőleg folytatni fogjuk a 2010 -es évben:
– az uzoni ivóvíz és a szennyvíz hálózatra való csatlakozások;
– Uzonban a szennyvíz ülepítő építése;
– Uzonban a Szabadidő központban a sportbázis felépítése;
– Uzoni központi park széleskörű modernizálása;
– pirosban felépítettük az uzoni kultúrotthon mellékhelyiségét;
– Uzon makadám utcáinak a felújítása (ahol befejeződtek a csatlakozási munkálatok!);

 

Az ünnepről …

Ünnep közeledik. Karácsony, a szeretet  ünnepe A szeretet erejének minden korban megvan az üzenete, mely a tiszta,  erkölcsi értékekre nyitott embert megérinti. Még, ha távol is kerültünk a világ e csodálatos misztériumától, az üzenetet a vásárlási kényszer,  vagy az ingyen hitelek sem tudják elnyomni.  Az  advent beálltával  a  régi karácsonyok jutnak  az eszembe. A szikrázóan hideg telek, a nagyszülők kínos kísérlete, hogy angyalvárás estéjén  sétálni vigyenek, a szemük meleg pillantása jelenik meg előttem
A régi karácsonyok, mikor bár tiltott volt, de mégis apu, anyu kezét fogva, gyermeki, önfeledt boldogsággal mentünk karácsonykor  a templomba. Jogosan tehetjük fel a kérdést ?Mit jelent a gyermekeink számára ,ma  a karácsony ?  A válasz nem minden esetben pozitív. Egy anyagiakra épített világ lépett érvényre és mi segítjük ezt a folyamatot ,amennyiben nem tudunk visszatérni a gyökereinkhez és megérteni a lényeget : Hogy a szeretetet ,a boldogságot nem az üzletben adják .Az uzoni iskolában most már hagyománnyá vált ,hogy az advent beálltával minden héten meggyújtanak egy gyertyát és a kollégák beszélgetnek karácsonyi vagy mindennapi  élményeikről . A gyermekek sem maradnak ki ebből a várakozásból, meglepetéseket készítettek szülőknek ,ismerősöknek .Az iskola által szervezett  karácsonyi vásár  fő célja,  nem az árusítás. Sokkal inkább az együtt ünneplés öröme, a szeretet, mely eggyé tud forrasztani közösséget ,szemléleteket ,az újjászületés misztériumában.
“Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen  Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” – így szól egy Márai idézet.  Ünnepeljünk tiszta szívvel, lélekkel!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok !      
Szabó Margit, iskolaigazgató

 

“..-. De jó volna, mindent,  elfeledni,
De jó volna játszadozó gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel a  világgal kibékülni,
Szeretetben üdvözülni… “
Ady Endre: Karácsony

 

De jó volna……..

A költőt idézve mondhatnánk mi is “De jó volna….”s mi ,felnőttek sorolnánk tovább, hogy mi lenne jó nekünk: anyagi biztonság, nagy ház, modern autó, szép ruha és folytathatnánk a sort…
De kedves olvasó most arra kérem, mint  szülőt vagy  nagyszülőt , hogy a Karácsonyi ünnep közeledtével, hogy szakítsa meg az előbbi gondolatsort és próbálja meg elgondolni csak már  annak a gyereknek a lelkével átélve  akinek a nevelése Önre  bízatott akár földi vagy mennyei hatalom által.
Igen tudom ez nem könnyű feladat de fontosnak tartom , mert ebben a nem is rohanó inkább robogó XXI. században egyre kevesebb alkalommal jut időnk arra, hogy gyerekeinkre figyeljünk és az ő szemükkel lássuk a világot. Pedig ők lennének a mi utódaink, aki olyanok lesznek amilyennek  mi neveljük őket. Ezért ismételten kérem Önt a kedves olvasót, a karácsonyi és újévi kívánságaink sorát gyerekeink testi és lelki szükségleteihez igazítsuk.
Így talán sikerülni fog a közismert sláger szavait megcáfolni „Ha elmúlik Karácsony a szeretet lángja halványabban ég…”
Bokor Ágnes,  Uzoni Polgármesteri  Hivatal  gyámhatóság

 

Kedves uzoniak,

Egy szomorú év záróakkordjához érkeztünk. Mindenki csak a válságról, az anyagi nehézségekről, a munkanélküliségről és számlák sokaságáról beszél. Nagyon rossz érzés így készülni a Szentestére. Éppen ezért, én – a Helyi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal minden munkatársának nevében – egy kis örömet szeretnek mindenki lelkébe lopni, kérve önöket, hogy bármilyen gondjuk van, mindig bizalommal forduljanak hozzánk. Mind az önök által választott tanácsosok, mind a köztisztviselők csapata azért van, hogy segítsünk, ahol csak tudunk. Ezen gondolat jegyében kívánok mindannyiuknak Áldott, Kegyelmekben Gazdag Ünnepeket,
A. M. C, a község  jegyzője

Az Uzoni ATLANTISZ Művelődési  Egyesület 2009. december 25.-én 19 órai kezdettel tartja hagyományos Karácsonyi Díszelőadását az uzoni Kultúrotthonban, utána Karácsonyi Bál !
Mindenkit szeretettel várunk !

Az Uzoni Polgármesteri Hivatal munkaközössége Boldog Karácsonyi Ünnepeket és egy sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván a község minden lakójának!

AZ ATLANTISZ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET VEZETŐTANÁCSA KELLEMES KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET KIVÁN AZ EGYESÜLET MINDEN TAGJÁNAK, SZERETTEIVEL EGYÜTT..

 

KARÁCSONYI ÜZENET

„ … és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta őt és jászolba fektette … ” (Lk 2,7a)
Krisztus születésének ünnepén, lélekben hálatelt szívvel álljunk Megváltónk betlehemi jászla elé és mondjunk köszönetet a Mindenható Istennek, hogy Jézus Krisztus Megtestesülésének titkában teljes közösséget vállalt az emberiséggel. Ezáltal Isten, az Ő szeretett Fiának emberré levésében magára vette emberi természetünket, így minden gyengeségünket, hogy megváltson minket, és felragyogtatva Isten dicsőségét, meghozza az embereknek az igazi békét és kiengesztelődést.
Ennek az isteni békének a vágya kell, hogy szívünket-lelkünket áthassa. Karácsonykor ezért kell, hogy Krisztus legyen ünneplésünk középpontja. Hála telt szívvel kell Őrá gondolnunk akkor is, amikor megajándékozzuk szeretteinket, amikor szeretettel vesszük körül családunkat, különösen a gyerekeket, az időseket és a betegeket, amikor kiterjesztjük segítő szeretetünket a legjobban rászorulók felé, vagy amikor van egy kedves szavunk azokhoz is, akikkel már régen nem beszéltünk.
Ne feledjük, hogy az ünnep hatásának, a szeretet közvetítésének akkor is élnie kell emberi szívünkben, ha az ünnepkörnek vége lesz. Őrizzük meg ezért a karácsony örömét és békéjét az ünnep elmúltával is. Így kérjük Isten áldását a karácsonyi ünnepekre és az új esztendőre!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden ünneplő testvéremnek, és minden jóakaratú embernek kegyelmekben gazdag, Istentől megáldott békés, boldog Karácsonyt és egy reményteljes Új Esztendőt!
Szentivánlaborfalva, 2009 Adventjén                Nagy László – Eörs

 

Esztendő végéhez közeledve mindenki visszatekint az elmúlt év sikereire, megvalósításaira. Mi is ezt tesszük. Számadást készítünk, de mindezt úgy, hogy arra tekintünk és nézünk, aki életünk Ura, megtartója, megsegítője, az Úr Jézus Krisztus. Hiszen egy év lehet sikeres, lehet boldogságteljes, de nem mindenkinek. Mert lehet akármilyen gazdag, sikeres egy év mégis vannak akiknek 2009 a legnehezebb, legszomorúbb esztendő volt. Gondolok azokra a családokra, ahol élettársat, édesapát, édesanyát veszítettek el. De nehézségükben is vigasztal Isten ‘ Én élek és ti is élni fogtok’.
6 temetés volt, 4 keresztelő és egy esküvő.
A gyülekezeti életet nézve, 2009 januárjában Ráduly Dezsőt választotta meg a presbitérium számadó gondnokának. Jakó Dénes volt gondnoknak ezúton is megköszönöm munkásságát.
Február hetedikén a Református Nőszövetség rendezésében megtartottuk a hagyományos       év eleji kosaras bált, mely keretében a sepsiszentgyörgyi Visky Árpád színjátszó kör szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.
Március 16  – március 22 között tartatott az egyetemes imahét mikor is vendég lelkipásztorok szolgáltak és hirdették Isten igéjét. Kiemelkedő volt március 21-e, amikor is Kiss Zoltán keresztvári lelkipásztort elkísérte a református egyház dalárdája, a lisznyói származású Fekete Lajos 90 éves kántortanító karnagy vezetésével.
Május harmadikán tartottuk az anyák napi ünnepséget.
Augusztus 2-án két fiúgyermek Bagoly József és Páljános Attila tett fogadalmat Istenben való hitéről a gyülekezet színe előtt.
És jött az esztendő legfontosabb eseménye. A gyülekezet régi óhaja valósult meg. Az eléggé rossz állapotban levő műemlék templom javítását Mircse József uzoni építész mester vállalta, hogy népe, a lisznyói gyülekezet és Isten iránti hálája, szeretete jeléül kijavítja a templomot.
Anyagi támogatónk volt Dr. Ráduly István polgármester, Ábrahám Csaba alpolgármester, úgy hogy szeptember 23-án a falunapok alkalmával tartott istentiszteletet a már teljesen felújított református templomban tudtuk megtartani.
Köszönet Mircse Józsefnek, a polgármesternek, és alpolgármesternek, valamint a gyülekezet minden tagjának, akik bármily csekélységgel hozzájárultak ezen munkálat véghezviteléhez.
Szeptemberben, nem csak a templom javítása volt jelentős esemény. A polgármesteri hivatal teljes támogatásával a templom előtti téren kerítés állitatott. Köszönet érte.
Sokan azt gondolnák, hogy gazdasági válság idején ez is elég lett volna, de mi nem,  a gyülekezet adományából az első padokra, a karzatra népi motívumokat tartalmazó szőttes került, és hogy a téli időszakban ne a kemény padokon ülve hallgassák Isten igéjét, ülőpárnák kerültek minden egyes padra. Így a templomot fűtő, új csempekályha – a polgármesteri hivatal adománya – melegsége reméljük a szíveket is feltudja melegíteni, hogy nem csak a templom, hanem a gyülekezet is tiszta fehér lelke várja és ünnepelje Krisztus Urunk születését.
Derzsi György, református lelkipásztor

Református egyházi hírek

– November 9-én  halálának 90. évfordulóján kopjafaavatással emlékeztünk. Ujjvárossy Józsefre Az Uzoni Református Egyházközség gondnokának, a Sepsi Református Egyházmegye főgondnokának, a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium örökös tiszteletbeli főgondnokának életét és munkásságát Botos Ferenc nyugalmazott nyelvtanár ismertette. Erdészmérnök és királyi tanácsos volt, uzoni nagybirtokos. Itt alakított mintagazdaságot, olvasóegyletet, takarékpénztárt, kepeválsági, szegény, úrasztali és harangozóalapot. Túl azon, hogy mindenese volt az említett kollégium sorsa alakulásának, külön érdeme, hogy nem államosították akkoron az uzoni Tatrangi Sándor Református Iskolát. Ujjvárossy József sepsiszentgyörgyi és uzoni emlékezetének felújítását immár néhai Gocz József sepsiszentgyörgyi ismert közéleti személyiség szorgalmazta.

Verset mondott Ballai Tímea és Ráduly Orsolya, énekelt a Református Dalárda.
A kopjafát leleplezte dr. Ráduly István polgármester és Ungvári Barna-András lelkipásztor, aki meg is áldotta azt. Koszorúzás és a székely himnusz eléneklése után az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.
– November 11-én a volt kántortanítói lakás hátsó részében kialakított fogorvosi rendelő avatására került sor. A javítási munkálatok július 13-án kezdődtek. Öröm ez nemcsak a helybélieknek, hanem a szentivánlaborfalviaknak, az eléggé elzárt Sepsimagyarós, Lisznyó és Lisznyópatak, de még Bikfalva, Uzonfüzes, Kökös és Kökösbácstelek lakóinak is. Az ünnepségen képviseltette magát a megyei egészségügyi igazgatóság, a helyi önkormányzat és a Tatrangi Sándor Általános Iskola. Dr. Deme Judit egészségügyi igazgató elmondta, hogy az lenne az ideális, ha minden település rendelkezhetne a közeljövőben hasonló szolgálattal. Dr. Ráduly István uzoni polgármester újabb előrelépésnek minősítette az egészségügyi hálózat bővülését, és felajánlotta legmesszebb menő segítségét. Szabó Margit iskolaigazgató a tanulók fogainak ellenőrzését, a szájhigiénia fontosságát jelölte meg a két intézmény közötti első kapcsolat tárgyaként. A rendelő épülete a református egyház tulajdona, imát és áldást mondott nt. Ungvári Barna András helybeli lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző.
– November 15-én  fennállásának tizenöt éves évfordulóját  ünnepelte  a Jókai Mór Közmûvelõdési Egyesület és az ennek kebelében mûködõ, ugyancsak másfél évtizedes múltra visszatekintõ Szivárvány Nõi Kórus. Ennek tiszteletére megszervezték a VII.  kórustalálkozót.  A megnyitó délelõtti református istentiszteleten  igét hirdetett Ungvári Barna-András helybeli  lelkipásztor a Zsoltárok könyve 57:8-12 versei alapján.
A kultúrotthonban köszöntötte a megjelenteket Kőmíves István az Egyesület elnöke, dr. Ráduly István polgármester. Részt vettek és éneklésükkel megörvendeztették a jelenlevõket: a zágoni Mikes Kelemen Vegyes Kart (karnagy: Bokor Emma), a Szemerjai Református Dalárda (Sipos Zoltán), a Brassói Magyar Dalárda (Klára Mária), az Illyefalvi Vegyes Kar (Jakab Csaba), az Uzoni Református Dalárda (Kóréh István), a sepsiszentgyörgyi  Cantus Firmus Vegyes Kar (László Attila) az uzoni Atlantis Ifjúsági Fúvószenekar (Ugron Ernõ), és természetesen fellépett az Uzoni Szivárvány Nõi Kórus a sepsiszentgyörgyi Keresztes Enikõ tanárnõ vezetésével. A hangverseny csúcspontja a közös záró szám volt, amikor a zsúfolásig telt terem, az uzoni Szivárvány Nõi Kórus és az Atlantisz fú-vószenekar együtt énekelte Giuseppe Verdi Rabszolgák kórusát a Nabucco címû operából.
A kórustalálkozó Beke György író, publicista tiszteletére készített kopjafa felavatásával folytatódott. A 15. évfordulóját ünneplõ Jókai Mór Közmûvelõdési Egyesületet elnöke Kõmíves István köszöntötte a jelenlevõket, Szylveszter Lajos újságíró méltatta Beke Györgyöt, Szabó Margit iskola-igazgatónõ esõben érzõen és értõen szavalta el  Márai Sándor : Halotti beszéd címû versét, a kopjafát leleplezte dr. Ráduly István polgármester  és Kõmíves István elnök, megáldotta  Ungvári Barna András református lelkipásztor. A kopjafa avatásán jelen volt és koszorút helyezett el Beke Mihály András, Beke György Budapesten élõ fia.
A Tatrangi Sándor Iskola termeiben a Szivárvány kórus 15 évérõl szóló kiállítás megtekintése után a találkozó estebéddel zárult.
– November 28-án Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó volt egyházközségünkben ,aminek keretében az egyházmegyei bibliai vetélkedő is megtartatott .Igét hirdetett II. Timóteus 3:15-16 alapján Kovács Levente ifjúsági előadó. Több egyházközségből vettek részt a fiatalok. A  bibliai vetélkedő első két helyezettje a kökösi és a kálnoki csapat volt.
– December 4-én az egyházmegyei vizitációs bizottság szállt ki egyházközségünkbe  s amint ilyenkor lenni szokott megvizsgálta az egyházközség lelki szellemi, anyagi, adminisztrációs munkáját ,találkozott a vallásórás gyermekekkel, a konfirmációs felkészítősökkel, a nőszövetséggel, a presbitériummal s este istentisztelet keretén belül, mint az esperesi vizitáció elnöke nt. Dénes Csaba esperes úr beszámolt   a látottakról, tapasztaltakról. Igét Deák Botond missziói előadó hirdetett II. Thesszalónika 2:13 alapján. Köszöntötte a bizottságot a helybeli lelkipásztor, a Dalárda, a Nőszövetség, két ifjú a vallástanárnővel. A viztáció az ajándékok átadásával, fehér asztal mellett ért véget.
– Advent a várakozás ideje volt, amikor több időt fordítottunk önmagunkra, amikor szembenéztünk életünk megpróbáltatásaival, hibáival s arra törekedtünk, hogy tudjunk a megbocsátó szeretetben élni ! Ennek jegyében zajlottak az  adventi koszorú készítések s a Mikulás is megérkezett hozzánk, december 9-én a Nőszövetség tagjai számára.
– December 15-én,kedden,a nagy havazásban  megérkezett hollandiai testvérgyülekezetünk (Oude Tonge) újabb segélyszállítmánya. Így az óvodát újra játékokkal tudtuk támogatni s a kapott javakból a gyülekezet különböző korcsoportjai részesülhetnek. Ugyancsak hollandiai tesvérgyülekezetünknek köszönhetően a rászorulók részesülnek segítségben.

– Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk, szívünkből zengjen, hogy „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”
Ungvári Barna – András, lelkipásztor

Karácsonyvárás Bikfalván

Hófehér köpenyt öltött a táj a Bodzai hegyek árnyékában. Elcsendesedett a falu, egy-egy kapu mögül csak a fejsze csattogása jelzi, hogy hasad a tűzifa és nemsokára már a kályhákban pattok a lángja. A téli nyugalmat néha még boldogan kacagó, kipirult arcú szánkózó gyermekek lármája töri meg. Bizony, Bikfalván is beköszöntött a tél.
A hófödte erdő, a havas utcák, udvarok és háztetők, a közülük kimagasló templomtorony egy olyan képet vetít az emberi szem elé, amely békességet áraszt és a téli fagy ellenére felmelengeti még a megdermedt lelkeket is. A Karácsonyt várja a falu népe, a Megváltó érkezését, aki ebben az esztendőben is szállást kér a szívekben.
December – Karácsony – esztendő vége. Isten csodálatos világának körforgásában az örökkévaló időnek egy pillanata csupán, amely a jelenen keresztül észrevétlenül válik múlttá, mint ahogyan néhány nap múlva már csak múlt időben emlegetjük ennek az évnek emlékeit is. És ilyenkor az ember számot vet mindazzal, amit egy esztendő alatt megvalósított, de azzal is, amit elmulasztott és rádöbben arra, hogy a jövendő még mennyi kihívással állítja szembe.
A bikfalvi református gyülekezet is örömmel gondol vissza egy eseménydús esztendőre, amelynek során Isten segítségével folytatni tudta a már megkezdett építő munkát. Mert az épülés két síkon valósul meg. Az egyik a belső lelki épülés, amely az istentiszteleteken, bibliaórákon, vallásórákon, szeretetvendégségek és különböző gyülekezeti események nyomán valósul meg. Ezt mindig nehéz lemérni, nincs rá mértékegység, de mindaz, ami a lelkekben történt és folyamatosan történik a Szentlélek munkája által, látható megnyilvánulási formát öltött a külső építkezésben. Mert a gyümölcsök beérnek és a szeretet, a szolgálat, az Isten iránti hálaadásból fakadó áldozatvállalás csodákra képes. Nem világraszóló nagy csodák ezek, hanem olyan kis csodák, amelyeket egymás mellé felsorakoztatva, téglákként egymásra téve összeadják a nagy Egészet. A Megújulást, amelyre folyamatosan szükségünk van egyénileg és közösségként egyaránt.
És ha megpróbálnánk minden történés-mozaikot összerakni, bizony hosszú lenne a sor, így hát csak a legfontosabbakra szorítkozunk. És ezek között is kiemelkedik az a tény, hogy hosszú hallgatás után megszólalt a református templom 1863-ban készült műemlék orgonája és immár teljesen felújítva kíséri a zsoltár éneklését és hirdeti Isten dicsőségét. A gyülekezeti ház szintén nagy változásokat láttat magán, hiszen a régi falak megerősítve, korszerű vízelvezetési rendszerrel, szigeteléssel és új padlóval, valamint központi fűtéssel várják az oda különböző egyházi és világi eseményekre betérőket.
Szintén hosszú azoknak a hangversenyeknek, kiállításoknak, előadásoknak a sora, amelyeknek a bikfalvi gyülekezet adott otthont. Ezek rendjén is a legemlékezetesebbet említjük, azt a zsúfolásig telt templomban tartott jótékonysági koncertet, amely az Ismerős Arcok magyarországi zenekar közreműködésével jött létre, és amely alkalommal a résztvevők felajánlhatták adományaikat a templom felújítása érdekében. A beérkező adományok képezik azt az alapot, amellyel gyülekezetünk a jövő esztendőben elkezdheti a műemlék vártemplom felújítási munkálatait.
És itt már el is érkeztünk a jövő tervezéséhez. Egy elmúló esztendő után következik egy újabb, amelyben megújuló erővel, hittel és reménységgel, Isten áldásával ismét csodák történhetnek.
De még addig a szálló hópelyhek friss puha takarót terítenek a föld színére, befedik a világ szennyét és a közelgő Karácsony ünnepi hangulatában igyekszünk kiporolni lelkünk szennyesét és tisztán, fehéren elébe menni az érkező betlehemi Gyermeknek és jászolbölcsője mellett térdet és fejet hajtani.
Sánta Imre  bikfalvi ref. lelkész

2008 Szeptember

UZONI HÍRLAP

negyedévente megjelenő ingyenes tájékoztató

III. évfolyam www.ozun.ro 2008 szeptember

 

Uzon község tisztelt polgárai!

 

Köszönök, köszönünk mindent. A bizalmat, a bátorítást, a tovább fejlődést és főleg azt a sok jó szót mellyel útravalóként újra útnak indítottak. Felemelő érzés ily módon elindulni, dolgozni egy közösség érdekeiért, fejlődéséért.

A kampányban elhangzottak számunkra világos és szabályszerűen követendő nyomvonalat határoztak és szabnak meg. Az alapgondolat mely mindnyájunkat vezérel, messzemenően tükrözi a tenni akarást, a pozitív alkotó munkát a szülőföld felemelkedéséért, közösségünk fejlődéséért.

Ennek szellemében az elmúlt hónapokban is községünk Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat jóváhagyásával csiraképes magvakat vetett el, melynek gyümölcsét a jövő hozza meg. Pontosabban sikerült véglegesíteni és a szakminisztériumhoz benyújtani azt a pályázatot melynek elnyerése esetén Uzon község öt településére (Uzon, Szentivánlaborfalva, Lisznyó, Bikfalva és Uzonfüzes) bevezetődik a földgáz. Ebből kifolyólag, Uzonban ebben az évben a járdarendszer, illetve a fontosabb mellékutcák aszfaltozása el fog maradni. Persze ehhez még a be nem kötött ivóvíz, illetve szennyvíz csatlakozások is hozzá járulnak. Kérjük megértésüket. Reméljük a 2009 –es év sorsdöntő lesz közművesítés szempontjából.

Uzonban az ivóvíz és a szennyvíz csatornahálózat a szerződésbe foglaltak szerint időben befejeződik ez év november közepéig (az esővíz lefolyását biztosító árkok – sáncok helyrehozása, tisztító aknák befejezése stb.), ezzel szemben a szennyvízülepítő építésének befejezési határidejét meg kellett hosszabbítani, ugyanis az eredeti elképzelésektől eltérően az új szennyvízülepítő be kell, hogy fogadja Uzon szennyvizén túl Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva szennyvizét is.

A lakosság rácsatlakozási költségeit a fenti rendszerre (csak közterületen! ) az elnyert pályázat nem tartalmazta, illetve nem is tartalmazhatta, hisz a Román Kormány által kiirt maximális keretbe nem fért bele. Ez a költség kb. 120.000 – 140.000 Euró, pénzösszeg mely megszerzéséhez pénzforrásokat keresünk.

Sikerült egy sportbázis felépítésére (Uzon) elkészíteni, illetve benyújtani a pályázatot a szakminisztériumba. Várjuk az elbírálást.

Szeptemberben, bővült újabb 50 lámpatesttel községünk közvilágítási rendszere, illetve még további 50 lámpatesttel gazdagodik ez év végéig.

2008. október 31. –re elkészül az uzoni „Szabadidő központ – park”. Szintén október hó folyamán tevődik le a Szentivánlaborfalvát, Lisznyót és Bikfalvát tömörítő ivóvíz és szennyvíz hálózat megvalósíthatósági tanulmányai. Október hó első felében felépül az utolsó, elmaradt gyerekpark Lisznyópatakon s így községünkben minden településen minimálisan egy játszótér áll majd a gyerekek rendelkezésére. A hónap második felében befejeződik a szentivánlaborfalvi mini sportpálya és a bikfalvi kultúrotthon belső modernizálása. Szintén e hónap végéig a lisznyói, sepsimagyarósi és a bikfalvi kultúrotthonok színpad homlokzatai székely kapukkal fognak büszkélkedni. Fel fog épülni községünk 3. autóbusz megállója. Elkezdődik a sepsimagyarósi községi út konkrét modernizálása (2008), a lisznyói út technikai kivitelezési terv elkészítése (2008), majd reméljük a megvalósítása is (2009).

Tovább lehetne ecsetelni a konkrét lépéseket, amelyeket már megtettünk, illetve ezután szándékozunk tenni, de mindezek fölött a legfontosabb, hogy a lakosság továbbra is együtt működjön, figyelemmel kísérje és hozzászólásaival, ötleteivel segítse a közösségi munkát, községünk fejlődéséért.

dr. Ráduly István
Uzon község polgármestere


Református egyházi hírek-Május 18-ánaz Uzon Községi napok alkalmával a Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány kórusa énekelt a templomban, ekkor került sor az új székely kapu megáldására, valamint a közös tanácsülés alkalmával az új címer és zászló megáldásra is.

-Június 22-én az első éves konfirmációi felkészítőn részt vevők kikérdezésére került sor.

-Július 3-7. 1995. július eleje volt az első alkalom, amikor a Pest megyei Mende község küldöttsége Trefák Istvánné polgármester vezetésével Uzonba látogatott, ahol a református egyházközség tagjai várták szeretettel. Azóta él ez a különleges kapcsolat s az évek során az egymást váltogató-látogató csoportokban részt vettek a mendei Hagyományőrző Népi együttes tagjai és az uzoni Szivárvány Női Kórus tagjai is.

Az idén az uzoniakon volt a sor, hogy ellátogassanak Mendére. Ungvári Barna-András lelkipásztor vezetésével egy 43 tagú csoport indult el július 3-án hajnalosan, hogy egy kicsit fáradtan, de a találkozás izgalmával és örömével a késő délutáni órákban megérkezhessen Mendére, ahol tárt karokkal várták a vendégfogadók.

Az örvendezés és beszélgetés után édes volt az álom, mert másnap, pénteken A Tápió-vidékkel ismerkedtünk. Farmoson a Matolcsy-kúriában kialakított Vízparti Élet Házát néztük meg, ahol Természetvédelmi Oktatóközpont is működik. A meleg időben nem maradhatott el a hűsülés sem, így a Tápió vidék természet adta meleg vizeiben Tápiószentmártonban és Tóalmáson is fürödtünk s megízeltük a vidék egyik legjobb fagylaltát is a Hisztéria Kávézóban. Este a családi otthonokban telt el, szombaton már a budai hegyek nyújtotta látványosságokat tekintettük meg. A Norma fától indulva az Erzsébet királyné emlékére építetett János-hegyi kilátóból gyönyörködtünk Buda és Pest látványában. Innen a Libegővel „lelibegve” a csoport a Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi barlangokat nézte meg. De ezzel még a szombati nap nem ért véget, mert este volt a búcsúvacsora. Nem csak az egymásnak való örvendezés alkalma volt ez, hanem a kapcsolat megerősödésének a tanúságtétele is. Jelképesek voltak az ajándékok is, az uzoniak a Kúriák földje Háromszék című könyvet ajándékozták, amelyben benne vannak az uzoni kúriák is, a mendeiek pedig a Magyarságtudományi tanulmányok című könyvet. Mende közel ötezerlakosából háromszáz evangélikus, a többség római katolikus. Az idén a római katolikus templomban Szekeres Mihály plébános által celebrált szent misén vettek részt a vendégek és vendégfogadók. Ungvári Barna-András uzoni református lelkipásztor az Efézus 5:1-2 versei alapján köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva a „szeretetben járás” fontosságát. A Szivárvány Női Kórus jelen levő nyolc tagja verseiével, énekeivel könnyeket csalogatott mind a saját, mind az „együtt érző” gyülekezet szemeibe. Verset mondott Szabó Margit iskolaigazgató és Lokodi Anna könyvtáros. Hamar elérkezett az elválás pillanata, nehéz volt a vasárnap esti búcsúzás, de mindenki ígérte, hogy 2009-ben Uzonban találkozunk.

-Augusztus 8-12-e között a Miskolc-disgyőri testvérgyülekezet 23 képviselője látogatott meg. Az idei látogatásuk is erősítette az összetartozásunkat. Az augusztus 8-i esti érkezésük után szombaton a Háromszékkel való ismerkedés következett. Meglátogattuk az Óriáspince-tetőt, Csernátonban a Haszman Pál Múzeumot, Kézdivásárhelyen a református templomot és a város központját, Bereckben a Gábor Áron emlékházat, az Ojtozi szorost és Ojtozban a római katolikus templomot, a mellette levő világháborús emlékművet, az országzászló-tartóként megépített hármashalmot ,az ezeréves határt, Gelencén az Árpádkori római katolikus templomot, Zabolán a református vártemplomot és a csángó múzeumot(csűrt), Kovásznán a város központját, Csomakőrösön a református templomot és a Csoma Sándor emlékszobát, Zágonban a Mikes Művelődési Központot már csak az est fényeiben tekinthettük meg. Vasárnap az ünnepi istentisztelet napja volt, amikor a helybeli lelkipásztor II. Mózes 14-15 versei alapján hirdette Isten Igéjét, majd köszöntések hangzottak el, a diósgyőriek ünnepi műsora után átadták ajándékukat, a Magyarországi Református Egyház címerével hímzett zászlót , amely már a templom karzatán emlékeztet a testvéri összetartozásra. Délután szekeres ismerkedés következett Uzonnal, Bikfalvával és a környékkel. Hétfőn Illyefalvát, majd Sepsiszentgyörgyöt látogattuk meg s feledhetetlenek maradnak a közös-búcsú vacsora pillanatai, amikor hálát adhattunk az újabb találkozásért és kedden reggel úgy váltunk el, hogy jövőre Miskolc-Diósgyőrben találkozunk.

-Augusztus 25-28 az Ifjúsági Bibliatábor napjai voltak. Lisznyópatakon. Az idén csak az uzoni fiatalok vettek részt a táborban. A délelőtti áhítatokat és előadásokat Ungvári Barna-András lelkipásztor tartotta a nyolcadik, kilencedik parancsolatokról. Két nagyon izgalmas témakört boncolgattunk a fiatalokkal ,hisz a ne lopj és ne hazudj(ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot) ma is sok „emberi” értelmezésre ad okot. A délutáni-esti programokban szerepelt a fiatalok által kiválasztott bibliai történet pantomim, ének és mai nyelvre átírva való előadása, a bibliai vetélkedő, valamint a szabadidős programok: sport, ének, tábortűz, erdei séta.

-Újzsenge vasárnapján(augusztus 31-én) az elmúlt évben meggyökereztetett hagyomány folytatására került sor. Az egyházközség ekkor szervezte meg a 10,25 és 50 éve házasságot kötöttek találkozóját. Emlékeztek azokra is, akik 75 évvel ezelőtt házasodtak össze, annál is inkább, hisz egy asszony-testvérünk még él közülük. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett János 21:1-7 alapján. A házasságkötési fogadalom megújítása után az úrvacsora és a közös fénykép következett, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

-Június, július és augusztus hónapok folyamán hollandiai testvérgyülekezetünk (Oude Tonge) több képviselője látogatott meg.

-A javítások során sikerült a kántori lakás már tavaly kijavított két szobájában az ajtókat teljesen felújíttatni és a padlózatot elkészíttetni.

A visszakapott volt református iskolába vizet vezetettünk, az egyik terembe fürdőszobát-WC-t készítettünk.

-Szeptember 7-én a Református Dalárda szokásos évi találkozójára és beszámolójára került sor. Lelkipásztor a Zsoltárok könyve 138:1-8 verseivel köszöntötte az összegyűlt mintegy harminc dalárdatagot .A Dalárda ünnepélyes körülmények között tartotta meg az elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót. Közösen énekeltek, és — mint ez már hagyomány — fehér asztal mellett, jó hangulatban megbeszélték az illetékesekkel a Dalárda gondjait.

Ungvári Barna – András
református lelkipásztor


Becsengettek…

Horgasínamat verdeső
tarisznyában palavessző,
palavessző s palatábla…
Így indultam valamikor,
legelőször iskolába.”

Kányádi Sándor

…A borús szeptember reggeli hangulatot ismét gyermekzsivaj vidítja fel .Bármennyire is lehangoló a reggeli hideg, mosolyra húzódik arcunk, mikor iskolánk legkisebbjeire tekintünk, akik maguk után vonszolják a teli iskolástáskát. Akaratlanul is visszapörgetjük az éveket és felidézzük emlékeinket. ..

Sok minden változott sok tekintetben, egyvalami talán mégis változatlan maradt, a gyermekkor őszintesége, tisztasága. Szeptemberben negyvennyolc kis elsős kezdhette az első osztályt a község iskoláiban. Szakképzett tanerők tanítják minden egységben a kis nebulókat a betűvetés tudományára. Idén ősszel több mint ötszáz óvodás, kisiskolás és iskolás kezdett évet a központi iskolában, óvodában és falvainkban. Minden egységben sikerült kisebb, nagyobb javításokat végezni, hogy megfelelő körülmények várják az óvodásokat, tanulókat kezdésre. Az építkezések még folytatódnak a központi épületben. Három alsó tagozatos osztályunk még néhány hétig, az orvosi rendelő két átjavított termét, valamint a sportcsarnok öltözőjét használják osztályterem gyanánt, míg befejeződnek a munkálatok az új épületnél és beköltözhetünk a korszerű osztálytermekbe. Folynak az építkezések, javítások a községi iskolák épületeiben is, ezek kormányprogram pénzalapjaiból. Első fázisban majdnem minden egységünkben belső illemhelyek létesültek, második fázisban nyílás – zárókat sikerült cserélni, továbbá tetőszerkezet javítás, külső, belső tatarozás, meszelést, javításokat sikerült véglegesíteni. Hamarosan kezdjük a munkálatokat. Szentivánlaborfalván is, ahol hasonló munkálatokra kerül sor. A régi iskola épületében, a református egyház korszerű illemhelyet alakítatott ki. Vizet vezetett az épületbe, kicserélték a villanyhálózatot. Befektetések történtek tehát az infrastruktúra területén, azonban a legjobban fizető befektetés mindig a tanulásba való beruházás.

Szeptember az újrakezdés időszaka, új iskolai ciklus kezdete, új lehetőségek az ismeretek bővítésében, tehát…

MŰVELŐDÉS

Hagyomány és érték


Tíz éves az Atlantisz, tíz éves a mazsorettcsoport és tizedik alkalommal gyűlnek össze Uzonban a fúvózenekarok, hogy velünk együtt méltón megünnepeljék ezt az évfordulót.

A zene hatalom – mondta Kodály Zoltán. A zene művelői, pedig hatalmasak, folytatnám, és ezúttal gondolok mindazokra, akik az uzoni fúvószenét művelték. Megkezdve a kezdettektől, – Molnár Károly, Simon Mózes, Brişcoi Demeter, hogy csak a vezetőket említsem, és sokan mások. Sok mindent átélt ez a zenekar, világháborút, rendszerváltást de fennmaradt és élt. A régi zenekar kiöregedésével nem szűnt meg az uzoni zenemozgalom, sőt, Simon Mihály vezetésével gyerekzenekar alakult, amely új mederbe terelte az uzoni fúvószene sorsát.

Ezelőtt tíz évvel, amikor megalakult az Atlantisz Művelődési Egyesület, Kodály világító szellemét tűzte maga elé miszerint „ a tűznek nem szabad kialudni. Az ember zene nélkül nem teljes egész, csupán töredék. A zene mindenkié!”

Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés. Neveljük az embereket szépre, jóra. A zene mindenki életét szebbé, gazdagabbá, élni érdemessé teszi. A zene világnyelv, az emberek közötti érintkezés, barátkozás egyik leghatásosabb eszköze.. A zene felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít, kedvet csinál, fegyelemre szoktat, önbizalmat ad, hogy ne csak a vagyonszerzés, a hatalombirtoklás, a hírnév legyen célja az életünknek, hanem a szépért az értékért való vonzódás, érdeklődés is.

Most a jubileumi ünnep küszöbén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ez ügyben tettek valamit. Gondolok itt a fúvószenekar mindenkori tagjaira, és persze mindazokra, akik hozzájárultak e nemes cél érdekében az anyagiak előteremtéséhez.

Így írtak Önök, és mi mindannyian, aranybetűket községünk művelődés történetébe.

Évforduló

Egy kis csapat dédelgetett álma vált valóra tíz évvel ezelőtt.

Néhány lelkes fiatal és a közös akarat keltette életre Uzonban a mazsorett műfajt. Az átlagosnál nagyobb munkabírással, szorgalommal és kitartással rendelkező lányok számára mindig fontos volt a minőség, pontosság, az élenjáró technika alkalmazása, az újdonságra való törekvés. Számos szakmai és közönségsiker kíséri utunkat, mely újabb erőgyűjtésre, töretlen fejlodésre sarkall. A mazsorett, közösséget formál, barátságokat szo, határozott fellépést, testi, lelki, emberi tartást ad.

Tisztelettel, szeretettel és hálával emlékezem összes tanítványomra, szüleikre, támogatóinkra, akik a 10 esztendő alatt segítették tevékenységünket. Köszönöm.

Ugron B. Kinga

Ünnep

TERMÉSNAPOK


Program:


2008. OKTÓBER 4, SZOMBAT


10.00 – 11.00 – Tudományos szimpozion

Hogyan gazdálkodjunk környezetkímélő módon” címmel (Pünkösti kúria)


11.00 – 12.00 – Az uzoni Önkormányzat és a Tolnai küldöttség nyilvános találkozója a községházánál


12.00 – A termésnapok megnyitója (Sportpálya)


13.00 – A tolnai küldöttség ajándékának (tűzoltókocsi) ünnepélyes átadása (Sportpálya)


13.30 – Az Uzoni Önkéntes Tűzoltóalakulat bemutatója (Sportpálya)


15.00 – Székelygulyás 1000 literes óriásbográcsban (Sportpálya)


16.00 – Termésnapi ügyességi verseny (Sportpálya)


19.30– Szabadtéri koncertek (Sportpálya)

Mara

CAIRO (Magyarország)

2008. OKTÓBER 5, VASÁRNAP


11.00 – 12.00 – Istentisztelet


12.00 – Fúvószenekarok és mazsorettek, valamint a hagyományőrző huszáralakulat

felvonulása a központban


12.30 – X. Megyeközi Fúvóstalálkozó megnyitója (Sportpálya)


13.00 – 17.00 – A zenekarok hangversenye, és a mazsorettek parádéja (Sportpálya)


18.00 – Tombola (Sportpálya)


19.30 – Szabadtéri koncert (Sportpálya)

Angie

KÖZÉLET


A Polgármesteri Hivatal háza táján járva, Ábrahám Csaba alpolgármestert kérdeztük a községben adódó gondokról, teendőkőről.

Ugron Ernő: – Most az új mandátum elején milyen feladatoknak, teendőknek néz elébe?

Ábrahám Csaba: – Talán azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni a tanácsosoknak a bizalmat, amit irántam megszavaztak, hogy a tevékenységemet folytathassam. Kérdésére válaszolva azzal folytatnám, hogy falugyűléseken elhangzott kérések, megvitatott problémák szerint próbáltuk igazítani tevékenységünket, terveinket, és a lehetőségekhez mérten orvosolni azokat.

U.E: – Ez menyire sikerült, szeretném, ha adózna néhány példával.

Ábrahám Csaba: – Néhányat hadd említsek: a Lisznyói napok alkalmára elkészült a Majális tér körüli kerítés, és feljavítottuk a közvilágítást ami rendezettebbé és hangulatosabbá tette az amúgy is szép környezetben fekvő kirándulóhelyet. Elkészült a szentiváni és uzoni juhos gazdák által igényelt és kérelmezett juhfürösztő. Minden falu bejáratához felkerültek a névjegytáblák. Sikerült felújítanunk a bikfalvi kultúrotthon épületét úgy kívülről, mint belülről.

U.E: – Mi hír a régmegálmodott Közösségi Rendőrség beindításáról.

Ábrahám Csaba: – Büszkén és elégtétellel mondhatom, hogy a Közösségi Rendőrség igenis megalakult és az eljövendőkben bármikor a lakósság szolgálatába áll.

U.E: Tervek a jövőre nézve?

Ábrahám Csaba: Terv az mindig kerül, sőt rengeteg van csak erő, kitartás és összefogás szükségeltetik a megvalósításukhoz.


FELHÍVÁS

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy az őszi vetések létesítésére még lehet igényelni a kedvezményes motorinát 2008 szeptember 30- ig. A kedvezmény 1 liter motorinára 1 lej és 1 ha szántóra 39 litert adnak.

Szükséges iratok: – igazolás a Polgármesteri hivataltól és a Kifizetési ügynökségtol valamint személyazonossági igazolvány.

A megmaradt szántóterületre, amibe nem lesz őszi vetés vetve, lehet igényelni 65 bani kedvezménnyel motorinat 1 hektár területre 48 litert.

Azok a személyek, akik igényelték a 1 lejes kedvezményes motorinát , 2008 november 15-ig felvehetik a motorinát, valamint azok, akik nem szándékozzák a motorinát fel venni az igazolásokat 2008 október 15-ig le kell adni a megyei mezőgazdasági igazgatóságra.

Büntetésben részesülnek azok a gazdák, akik a fent említett határidőig nem adják vissza a kivett igazolásokat, és nem használják fel; 3 évig nem fog állami támogatásban részesülni.

2008 Május

UZONI HÍRLAP

negyedévente megjelenő ingyenes tájékoztató

III. évfolyam www.ozun.ro 2008 május

 

Minden erőmmel szülőföldem szolgálatában!”

Egy mandátum végi összegezés

 

Hihetetlen, de valóság, hogy egy szempillantásnak tűnő 4 évet hagytunk magunk mögött. Négy olyan nehéz évet, amelyben a szó szoros értelemben minden benne volt. Sajnos nem volt egyszerű és zökkenőmentes.

Polgármesterként, de főleg emberként mindig azon voltam, hogy a hivatalba belépő embert, polgárként értékeljem és segítsem, ne pedig a személyét vagy rangját minősítsem. Ezért nem volt előttem soha sem szegény, sem gazdag, sem magyar, román vagy roma (cigány) nemzetiségű, mindenki egyforma volt. Sokszor nehéz volt!

Felvállalni feladatokat a közért, embertársainkért talán nem is tűnik annyira túl bonyolult kihívásnak. Ellenben ezek kivitelezése, megvalósítása sok fejfájással, töprengéssel és szakmai odafigyeléssel jár. A szülőföld szolgálatában, a közért és az itt élő emberekért értelmesen és egyben eredményesen tenni, dolgozni csakis öntudatosan, felkészülten és sokszor szilárd, határozott lépésekkel lehet. Nem könnyű!

Az utóbbi 4 esztendőben nem mindig kényelmes határozatok vagy intézkedések születtek ahhoz, hogy a községünk felfelé ívelő fejlődés fenntartható útját meg tudjuk tartani. Csak a pesszimisták nem látják (láthatják) az utóbbi évek pozitív látványos eredményeit (ivóvíz szolgáltatás; közutak és a közvilágítás minősége; a középületek és a tűzoltó szertárak állapota; gyerekparkok létesítése, hangos bemondó kivitelezése, uzoni központi park modernizálása, saját munka géppark kialakítása, és még sorolhatnám tovább…). Ezek az eredmények lakosságarányosan megtalálhatóak Uzon község mind a hét falujában. Önkormányzatunknak nem volt egyetlen mostoha gyereke sem, mind egyformák voltak.

Szintén az elmúlt 4 év munkaeredményeként könyvelhetőek el azok a nagy jelentőségű projektek, amelyekért keményen és sikeresen dolgoztunk és elnyertünk, illetve a kivitelezésük már elkezdődött (uzoni ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat és ülepítő; kultúrotthonok teljes körű rehabilitációja; Uzon községi szabadidő park), vagy később kezdődnek el (Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózata és ülepítők; Uzon és Szentivánlaborfalva járdahálózatának kialakítása, valamint a főutcáinak aszfaltozása; a Lisznyói – Lisznyópataki községi út aszfaltozása; a sepsimagyarósi út rehabilitációja; sportpálya program elindítása a falvakban stb.) Példaként megemlítem, hogy a 2008 –as költségvetésben a szentivánlaborfalvi járdarendszer elkezdésére 1 milliárd régi lej áll rendelkezésünkre, az uzoni utak és utcák modernizálására több mint 3 milliárd régi lejt tartalékoltunk – a kivitelezést önerőből, csakis akkor kezdhetjük el (kb. 2008. augusztus – szeptember), amikor Uzon összes utcáin (zsák utcák is) befejeztük a közművesítést (egyelőre kivételt képez a „Margit sziget”) és az egyéni bekötéseket.

Ebben az évben elkezdődnek a zöldmezős beruházások is az Uzon – Kilyén – i szakaszon létrehozott ipari parkban (aszfalt és beton-stáció; logisztikai park stb.) ahol a megegyezések szerint, főleg itthoni, községi munkaerőt fognak foglalkoztatni.

Ahhoz, hogy további befektetőket tudjunk vonzani községünkbe (és nem csak Uzonba!) ehhez elsősorban a településeink infrastruktúráját fogjuk továbbra is folyamatosan és tudatosan kiépíteni, illetve megpróbáljuk behozni, bekötni Uzon község összes településeire a földgázt. Ez irányban is már elkezdődtek a tárgyalások.

Az elmúlt 4 esztendőben becsülettel ápoltuk a már meglévő külföldi testvérkapcsolatokat, illetve újakat létesítettünk. Ez esetben elsődleges célpontként említhetjük az egyre szélesebb körű – egyéni vagy családi barátságok kialakulását, a kölcsönös szakmai tapasztalatokat, valamint a kétoldalú intézményi együttműködést.

Az elmúlt 4 esztendő vívmánya a különböző kulturális és sport jellegű rendezvény sorozatok felejthetetlen pillanatai is, mint például a „Uzon Községi Napok”, mely a 7 falu már megszokott és várt közkedvelt ünnepe, vagy akár folytathatnám a „Termésnapok” – kal vagy az egyedi jellegű „Erdély legerősebb faluja” elnevezésű virtusvetélkedővel, és más falunapok. Ezek mind a mi ünnepeink voltak, maradnak és lesznek!

Mindezek megvalósítása sok – sok energiát igényelt és igényel. Valójában minden erőnkre szükség van ahhoz, hogy fölemelt fővel, emberként és áhítatosan a szülőföld szolgálatában, a közösségünk fenntartható fejlődését megteremtsük, és tovább vigyük. Ehhez pedig nem szónokokra, nem hamis prókátorokra, nem megtévesztőkre van szükség, hanem olyan személyekre akik a közért már tetteikkel bizonyítottak.

 

dr. Ráduly István, egyetemi adjunktus

Uzon község polgármestere

 

Iskolanapok

Kedves szülők, nagyszülők, gyermekek!

Ismét beköszöntött május, a tavasz talán legszebb hónapja. Május, az iskola életében is jelentős, hiszen a dolgozatírások, az értékelések időszaka, ugyanakkor közelednek az iskolanapok. Lassú léptekkel ugyan, de az iskola arculata is változik napról napra, és mi tanúi vagyunk az új változásoknak. A legutóbbi változás azonban, nem az építkezések terén történt. Iskolanapok előtt felhívást tettünk szülőknek, gyermeknek, az iskoludvar takarítására. A felhívásra csak nagyon kevés felnőtt válaszolt. Az önkormányzat, a vállalkozó és tanulóink annál inkább .A gyermekek odaadással, jókedvvel takarítottak, hordták a deszkákat, ültették a virágokat, a pedagógusokkal együtt. Kicsik és nagyok egyaránt. A szívünk megtelt melegséggel, mert ismét megcsillant a remény. Gyermekeink nemcsak igényt fejeztek ki a szebb iránt, tettek is érte. Mindenként elgondolkodtató és példaértékű… Iskolanapokra, nem tökéletes, de rendezettebb udvarral várjuk a szülőket, érdeklődőket, meghívottakat, vendég iskolák képviselőit. A pedagógusok lelkes irányításával készülnek kiállításokkal, versenyekkel, hagyományos népi játékokkal, sportvetélkedőkkel tanulóink és várják, hogy észrevegyék, dicsérjék, méltányolják munkájukat. A Tatrangi Sándor iskola, pedig kitárt kapuval továbbra is várja régi és új diákjait…

Szabó Margit igazgatónő

 

UZON KÖZSÉGI NAPOK

PÉNTEK – MÁJUS 16

10.00 – Irodalmi vetélkedő – Ifjúsági Közösségi Ház

15.00 – Üzletember találkozó– Ifjúsági Közösségi Ház

18.00 – A Polgármesteri Hivatal munkaerőgépeinek kiállítása – Szabadidő Központ

18.15 – dr. Ráduly István uzoni polgármester megnyitóbeszéde – Szabadidő Központ

19.00 – Irodalmi könyvbemutató – Ifjúsági Közösségi Ház

20.00 – Szabadtéri Disco – Szabadidő Központ

SZOMBAT – MÁJUS 17

09.00 – 17.00 – Iskola napok

16.30 – az Uzoni ATLANTISZ gyerek-fúvószenekar előadása – – Szabadidő Központ

17.00 – Minifoci – Sportcsarnok

18.00 – Márk Attila – Gyerekdalok – Szabadidő Központ

19.00 – LEG – ek versenye – Szabadidő Központ

19.30 – Főzőverseny eredményhirdetés – Szabadidő Központ

20.30 – KONCERT – Szabadidő Központ – Love Stars – Mc Badi – Kaly

VASÁRNAP – MÁJUS 18

10.00 – Minifoci – Sportcsarnok

11.00 – Istentisztelet és a SZIVÁRVÁNY női kórus előadása – Református templom

12.30 – Lovas – zenés felvonulás

13.00 – Székelykapu avatás – Szabadidő Központ

13.30 – ATLANTISZ Fúvószenekari koncert és Mazsorettparádé – Szabadidő Központ

15.30 – Népdalcsokor – Szabadidő Központ

16.00 – Díszgyűlés – Községháza

17.00 – IDA AEROBIC – Szabadidő Központ

18.00 – OPERETT EST – a „Plugor Sándor ” Műv. Lic. tanárai és diákjai – Kultúrotthon

18.30 – TOMBOLAHUZÁS

19.00 – EQUINOX – koncert – Szabadidő Központ

21.30Kacor Feri – Koncert – Szabadidő Központ

22.30 – TŰZIJÁTÉK – Szabadidő Központ

 

 

BIKFALVI FALUNAPOK

 

Szombat

 • Az uzoni ATLANTISZ Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorettcsoport felvonulása

 • Ünnepélyes megnyitó

 • Fúvószenekari koncert és mazsorettparádé

 • Gyermekpark avatás

 • Iskolások műsora

 • Kiállítások megnyitója

 • Csángó gyerekek fotókiállítása

 • Élő népművészet

 • Szerenád zenekar

– KONCERT – Angie – Majláth Attila

 

Vasárnap

 

 • Istentisztelet

 • A PRO MUSICA együttes előadása

 • SNAPS VOCAL BAND

 • Kiállítás – Péter Alpát

– Váralljai Réka

 • Népzene – Tokos Csongiék

– Tanulók Háza Zenekara

 • LEG – ek vetélkedője

 • Értékelések, díjazások

 • Könnyüzene

 

 

 

 

 

 

Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedője ”

(Határon túli döntők)

UZON – 2008. június 14 – 15. – Erdély Legerősebb Falva

 

~ Műsorelőzetes ~

 

Szombat – jún. 14 – Versenyszámok

KONCERTEK

COMPACT – Pop – Rock együttes

Komáromi István koncertje

– TÜZIJÁTÉK – a Budapesti MTTOSZ szervezésében

 

 

 

 

Református egyházi hírek

 

Január a számadás, az önmagunkkal való szembenézés ideje volt. Lezártuk a 2007-es évet, megvizsgáltuk, hogy hány keresztelés, temetés volt, hányan költöztek ki és hányan költöztek be az egyházközségünkben, hányan konfirmáltak, milyen volt az istentiszteletek, bibliaórák, vallásórák látogatottsága, milyen tevékenységet végzett a Presbitérium, a Nőszövetség, a Dalárda, az IKE, hány gyermek járt vallásórára, milyen szeretetszolgálatot végeztünk, hogyan áll anyagilag az egyházközség, milyen javítási-teljes felújítási munkálatokat sikerült elvégezni, hogyan ápoltuk a kapcsolatainkat, milyen fontosabb események történtek az egyházközségben. Mindezek mellett a felkészülés ideje is volt január, mert

Február 1-én a Református Dalárda és Nőszövetség az idén is megrendezte a Farsangi hagyományos, műsorral egybekötött kosaras bálját. Az idei előadás jeleneteket tartalmazott Petőfi Sándor: János vitéz című művéből. Betanították: Ungváriné Szakács Judit tiszteletesasszony és Szabó Margit igazgatónő. Erőt, egészséget és kitartást kívánunk atyánkfiainak, hogy továbbra is tudják ápolni e hagyományt s örömmel, legyenek a színpadon ötven, hatvan, hetven vagy nyolcvan évesen is.
-Istennek hála az idén is sikerült megszervezni az Egyetemes Imahetet február 24-e és március 2-a közt
. Az Imahét százéves fennállását ünnepelte az idén, programját az Amerikai Egyesült Államokbel-i keresztyének állították össze, vezérigéje : „Szüntelen imádkozzatok” I. Thesz.5:17

A szokásokhoz híven az idén is vendéglelkipásztorok hirdették Isten igéjét. Ungvári Barna-András helybeli lelkipásztor vasárnap esti az Imahét programjába bevezető szolgálata után, hétfőn Dávid György Sepsiszentgyörgy Krisztus Király római katolikus templom plébánosa, kedden Tordai Ernő sepsikőröspataki unitárius lelkipásztor, szerdán Incze Zsolt-György Sepsiszentgyörgy-Szemerja lelkipásztora, csütörtökön Bende Tamás csomakőrösi lelkipásztor, pénteken Marosi Károly dálnoki lelkipásztor, szombaton Fancsal Zsolt bölöni lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Minden imaheti estét szebbé tettek a szavaltok és az énekek. Pénteken este az ifjak énekeltek, szombaton Csia Ildikó fuvolajátéka és a bölöni Vegyes Kar zenekarkísérettel előadott énekei örvendeztettek meg. Az Imahét március 2-án, vasárnap szeretetvendégséggel zárult.

Március 15-én, ebben az évben is méltóságteljesen emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.

Az ünnepség a református templomban istentisztelettel kezdődött, amikor Igét hirdetett Ungvári Barna-András református lelkipásztor Máté 5:11-12 alapján, imát mondott: Albert Imre plébános.

A helybeli lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szabó Margit iskolaigazgató, a helyi RMDSZ elnöke, dr. Ráduly István polgármester, Szabó Ilona szenátor ünnepköszöntő beszédei következtek.

A Tatrangi Sándor Iskola Gyermekkórusa, a Jókai Mór Közművelődési Egyesület Szivárvány kórusa tagjaiból egyesített énekkar Keresztes Enikő zenetanárnő vezetésével ünnephez illő dalokat adott elő.

A helybeli V-VIII. osztályos tanulók szívet melengető ünnepköszöntő műsora után , amelyet Szabó Margit igazgatónő és Ungváriné Szakács Judit tiszteletesasszony tanítottak be elénekeltük nemzeti imánkat.

Az ünneplő gyülekezet a templom portikusa elé vonult,

A koszorúzás a megszokott rendben zajlott, a koszorúzás alatt az uzoni Atlatisz Művelődési Egyesület Fúvószenekara zenélt.

Koszorúztak:

-a templom férfi bejáratánál, Sükösd Sámuel ref. lelkipásztor és az uzoni szabadságharcosok emléktáblájánál:

-helyi RMDSZ, Szabó Ilona szenátor, Református Egyház, Református Nőszövetség, Katolikus Egyház

-Pünkösti Gergely kopjafájánál: Tatrangi Sándor Iskola.

-Jókai emléktáblánál: Jókai Mór Közművelődési Egyesület

-Itt tört ki Háromszék önvédelmi harca …emléktáblánál : Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács.

A bensőséges ünnepség a székely himnusz eléneklésével ért véget.

A református egyház Gyülekezeti termében szeretetvendégség várta az egybegyűlteket s ugyanitt a helyi RMDSZ által kiírt: Háromszék önvédelmi harca 1848-49-ben témájú pályázatra beérkezett rajzok, irodalmi próbálkozások, fegyverek voltak kiállítva, ahol ezek díjazása is lezajlott. Köszönet érte a szervezőknek és a tanulónak.

A Húsvétra való készülődés jegyében március 19-én a Nőszövetség tagjai próbáltak eredeti mintákat viasszal ráírva pirosra festeni a tojásokat.

Húsvét első napján Igét a helybeli lelkipásztor hirdetett Máté 28:7-10,16-20 alapján, úrvacsorai ágendát mondott és segítkezett az úrvacsora osztásában Bács János nyugalmazott lelkipásztor. A Húsvét bensőségességét, örömteli voltát emelte a Mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásába vetett hitünk s reménységünk szerint

Ő ad nekünk elég erőt, reménységet, szeretet, hogy könnyebben tudjuk elhordozni a mindennapi élet megpróbáltatásait.

Április 23-án, szerdán az Imateremben Bernád Ilona marosvásárhelyi népi-és természetgyógyász tartott előadást: A magyar népi gyógyászat alkalmazhatósága témával.

Április 27-én, vasárnap 12 ifjú (3 fiú és 9 leány) tett fogadalmat hitéről a konfirmáció alkalmával

.Ekkor kerül sor a 25,50,75 éve konfirmáltak találkozójára is. A kikérdezés, fogadalomtétel, úrvacsoravétel, ünnepi fényképek készítése, az elhunyt konfirmáltakról való megemlékezés után szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben.

-Május első vasárnapja Anyák napja. Az istentiszteleten Lukács 1:28,38 versei alapján Mária példáját állította a gyermeket váró szülők és édesanyák, valamint nagymamák elé Ungvári Barna-András lelkipásztor. A vallásórás gyermekek egy kis csapata Nagy Hajnalka vallástanárnő által betanított, szívet melengető, ünnepköszöntő műsora után virágokat ajándékoztak a templomban levő édesanyáknak, nagymamáknak..

-Szeretettel hívjuk és várjuk keresztyén testvéreinket a vasárnapi istentiszteletekre, minden hónap utolsó szerdáján este 7 órától tartandó Felnőtt Bibliaórára és a minden pénteken ugyancsak este 7 órakor kezdődő Ifjúsági Bibliaórára is.

Ungvári Barna-András református lelkipásztor

 

~ Uzoni Hirlap ~ Főszerkesztő: Ugron Ernő ~ Felelős kiadó: dr. Ráduly István polgármester

Uzon, Gabor Áron út 75 sz. Kovászna megye

Kiadva 2000 példányban

Nyomda: S.C. Arlero SRL

2007 December

 

UZONI HÍRLAP

 

kéthavonta megjelenő ingyenes tájékoztató

II. évfolyam www.ozun.ro 2007 december

Uzon község tisztelt polgárai,

 

A szeretet ünnepe közeledtével, az emberi jóság és méltóság felülkerekedik a sötét, elfogult, rossz érzelmeken, indulatokon. Az egyhangú sokszor szürke félhomályos mindennapi napok átvarázsolódnak fényes, hangulatos, szeretetteljes pillanatokká, boldog percekké szeretteink, barátaink, szomszédaink vagy ismerőseink körében, hisz mindnyájan emberként kell, hogy éljünk, gondolkodjunk, érezzünk és alkotnunk a jövőnk képét.

Uzon község polgármestereként, a magam és a Polgármesteri Hivatal minden egyes munkatársa nevében, kívánok Önöknek, örömteljes, békés Karácsonyi Ünnepeket, valamint egy reményteljesebb és boldogabb Új Esztendőt!

Talán nem ez a megfelelő pillanat az elmúlt egy – két hónap, vagy akár a 2007 –es év kiértékelésére, de mégis szükségesnek tartom felvilágosítani községünk polgárait a következőkről:

 1. Uzonban elkezdődött az ivóvíz és a szennyvíz hálózatának a kiépítése. A munkálatokat ezidáig a település négy különböző helyén kezdték el, illetve folytatják (Állomás, Nicolae Bălcescu, Gábor Áron stb.). A tervek szerint ezek a munkálatok, együtt az új szennyvíztisztítóval, 2008 júliusára kell elkészüljenek. Jelenleg azokban az utcákban ahol dolgoztak és még dolgozni fognak, az utcák burkolata siralmas helyzetben van. Mindezekért kérjük az ott lakók türelmét és megértésüket, hisz tavasszal a lakók rácsatlakozása után a két rendszerre (ivóvíz és szennyvízcsatorna), teljes körű feljavítást fogunk végezni Uzon település minden egyes érintett útján, utcáján (aszfaltozás, kavicsozás és járda kialakítás). Az Önök megértésével, együttműködésével elérhetjük, hogy a jövő év végéig, Uzon minden egyes útja, utcája közművesítve, modernizálva, illetve járdákkal legyen ellátva (ez irányban pályázat is készül).

 2. Aláírtuk az uzoni „Szabadidő park” létesítéséről szóló finanszírozási szerződést a Környezetvédelmi Minisztériummal, amelynek értelmében a 2008. év májusától kezdődően, október végéig megtörténik a beruházás, illetve a kivitelezés. A terv magába foglalja a szabadidő park infrastrukturális hálózatát (ökológiavécék, sétányok, bicikli ösvény, padok, díszlámpák, ivóvíz stb.), díszfák és díszcserjék, valamint virágágyások kialakítását. Ugyanitt önkormányzati erőből kialakítjuk a megye legmodernebb szabadtéri színpadát is, ahol régiós jellegű kulturális rendezvényeket fogunk szervezni ezentúl is (pl. Erdély legerősebb faluja).

 3. Elkészülőben van a „Feketeügy holtágainak a tisztítása, illetve összekötése az élő Feketeüggyel” elnevezésű projekt.

 4. Elkészült Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva településeknek az ivóvíz és szennyvíz hálózatnak, valamint a szennyvíztisztító telepeknek a megvalósíthatósági terve, mely szerint Szentivánlaborfalva, Uzonból kapja majd a vizet, míg Lisznyó és Bikfalva pedig közös mélységi fúrt kutakból. Szentivánlaborfalvának külön, Lisznyónak és Bikfalvának pedig egy helyt történik majd a szennyvíztisztítása. Reméljük, hogy a fent felsorolt tervekkel, pályázatokkal is fogunk nyerni, az uzonihoz hasonlóan. Azt szeretnénk, ha ezen falvak lakói is civilizáltabb körülmények közt, gyorsabban fejlődhetnek gazdaságilag.
  Elkészült a megvalósíthatósági és a műszaki terv a sepsimagyarósi út teljes körű felújításáról (DC 26 és DC 16), melynek kivitelezése, reményeink szerint a 2008. évben el is fog kezdődni.

 5. Meg van rendelve a lisznyópataki iskola és kultúrház együttes átalakítási, modernizálási műszaki terve, melynek kivitelezési fázisai szintén 2008. évben kezdődnek el. Ennek köszönhetően, Lisznyópatakon a falusi turizmus, konkrétan el fog kezdődni.

 

Hiszek abban, hogy kitartó munkával, erős akarattal, együttműködéssel és megfontolt lépésekkel, közösen az alpolgármester úrral, az Önkormányzati képviselőkkel és a polgármesteri hivatal munkatársaival a jövőben is el fogjuk érni mindazt, amit célul tüzünk ki, hisz közösségünk társadalmi-gazdasági színvonala és községünk jövő képe, Önmagunk jóakaratú odaadásától, hozzáállásától és mindannyiunk őszinte egyetértésétől függ.

 

dr. Ráduly István,

Uzon község polgármestere

 

 

Egy lakhatóbb községért

 

 

A Polgármesteri Hivatal háza táján járva, Ábrahám Csaba alpolgármestert kérdeztük a községben adódó gondokról, teendőkőről.

Ugron Ernő: Most az évi „számonkérés” időszakában milyennek tudhatjuk ezt az esztendőt, hogyha a községben megvalósult illetve elmaradt terveket mérlegeljük?

Ábrahám Csaba: – Talán azzal kezdeném, hogy javarészt, az év elején megtartott falugyűléseken elhangzott kérések, megvitatott problémák szerint próbáltuk igazítani tevékenységünket, terveinket. Sőt mi több a költségvetést is ennek függvényében próbáltuk elosztani és az ígéreteknek eleget is tenni.

U.E: Ez menyire sikerült, szeretném, ha adózna néhány példával.

Á.CS: – Nincs szándékomban listát állítani arról, amit ebben az évben megvalósítottunk, hisz legnagyobb részét a község lakóssága észlelhette, megtapasztalta, azonban megemlítenék néhány dolgot, aminek a megvalósítása számomra elégtételre ad okot. Gondolok itt, a tűzoltó szertárak felújítására, gyerekparkok létrehozására, szemetes kukák, utcanév jelzőtáblák felállítására, és még sorolhatnám. Személy szerint jóleső érzéssel tölt el most az ünnepek küszöbén látni a nemrég felszerelt utcai hangulatvilágítást, aminek az elkészítését a Polgármesteri Hivatal keretén belül alkalmazott munkások segítségével valósítottuk meg minimális költségekből. Különben egy olyan póznára illesztett csillagocska piaci ára kb. 100 Euró lenne. Ilyen módon oldottuk meg a szemetes kukák, padok valamint a kerítések elkészítését is. És még sok egyebet.

U.E: Mi az, ami még várat magára, köznyelven szólva nem jött össze?

Á.CS: – Úgy gondolom terveink 80-85%-át sikerült megvalósítanunk, azonban rengeteg a tennivaló. Folyamatban van a bikfalvi mázsaház megvásárlása, valamint a Lisznyói volt polgármesteri hivatal épületének a felújítása. Uzonban aggaszt az utcák állapota, de az majd csak a szennyvíz hálózat lerakása után jöhet szóba.

U.E: – Milyen gondolatokkal, tervekkel és ugyanakkor vágyakkal néz az Új év elébe?

Á.CS: – Röviden talán annyit szeretnék, hogy adassék az Új évben mindnyájunknak erő és kitartás a munkához, bizalom és türelem egymáshoz, hogy együttesen tudjunk tenni egy lakhatóbb községért, egy elviselhetőbb megélhetésért. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az ünnepek küszöbén kívánjak a község minden lakójának, áldott békés Karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag Boldog Új Évet.

 

 

Református Egyházi hírek

 

 

-Augusztus 20-23 az Ifjúsági Bibliatábor napjai voltak. Lisznyópatakon az idén az erősdi és az uzoni fiatalok táboroztak.

A délelőtti áhítatokat és előadásokat Ráduly Baka Zsuzsánna erősdi és Ungvári Barna-András uzoni lelkipásztorok tartották a hatodik és hetedik parancsolatokról. — Úgy érzem, nagyon időszerű témákat boncolgattunk a részt vevő fiatalok életére nézve — részletezte a tábor célkitűzéseit az erősdi lelkész. — A ne ölj parancsolat kapcsán el akartuk mondani, miképpen akarja Isten védeni az emberi életet, ugyanis a fiatalok körében is észrevehető a lassú önpusztítás, a cigaretta, az alkohol és más káros szenvedély. Nagyon remélem, lesz körükben ennek foganatja. Nem tudjuk nekik megmondani, hogyan éljenek, de ha csupán elgondolkoznak a témakörön, az is eredmény, mert meg kell tapasztalniuk, hogy Isten igyekszik védeni az ő életüket is. A hetedik parancsolat témakörét két nap jártuk körül, főleg a ne törj házasságot gondolatát, a tizenéveseket érintő szexuális kérdéseket.

.A délutáni-esti programokban szerepelt , a fiatalok által kiválasztott bibliai történet pantomim, ének és mai nyelvre átírva való előadása, a bibliai vetélkedő, valamint a szabadidős programok: sport, ének, gitár, tábortűz, erdei séta.

Újzsenge vasárnapja (augusztus 26-a) egy Uzonban új hagyomány megteremtésének az időpontja is. Az egyházközség ekkor szervezte meg a 10,25 és 50 éve házasságot kötöttek találkozóját. Emlékeztek azokra is, akik hetvenöt évvel ezelőtt házasodtak össze, de mind ott vannak már a túlsó parton. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett az I. Péter 5:7 versei alapján. A házasságkötési fogadalom megújítása után az úrvacsora és a közös fénykép következett, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

-Szeptember 4-9 között a Vakációs Gyermek Bibliahetet szerveztük meg.

Az idei programot is kidolgozó KOEN (Kinderwerk in Oest Europa) Alapítvány tagjai a KI AZ, AKI NEM FÉL? címet adták a Bibliahétnek. Dániel története jó példa erre. Egy olyan világban élt, ahol nem tisztelték Istent. Dániel élete sem volt könnyű, deportálták, és fogolyként kellet élnie. Nabukodonozor király hatalma félelmet keltett az emberekben. Ki mert lázadni ellene és kimondani, hogy egy az Úr. Dániel és barátai ezt megtették. A gyermekek számára is ez egy nehéz világ, nem könnyű nem együtt sodródni az árral, merni, kimondani a saját véleményüket, s ha kell egyedül maradni ezzel a véleménnyel. Dániel és barátai Istenbe vetett hitükkel nem vallottak szégyent, engedjük, hogy a gyerekek legyenek olyanok, mint Dánielék!

-Kedd: Dániel és barátai a babiloni fogságban, vagyis ki mer egyedül?

-Szerda: Nabukodonozor álma, vagyis aki nem kockáztat, az nem nyer!

-Csütörtök: A három barát a tüzes kemencében, vagyis nem, én nem teszem!.

-Péntek: Írás a falon, vagyis hogy mered Belsazár?

-Szombat: Dániel az oroszlánok vermében, vagyis az oroszlánok vermében..

Nem maradt el a kézműves foglalkozás, a játék sem.

A vasárnapi, szeptember 9-i istentisztelet után a Bibliahétre járó gyermekek egy része a gyülekezet és a szülők egy részének jelenlétében adott számot arról, amit egy hét alatt tanult. Volt olyan nap, amikor nyolcvan gyermek ült az imateremben.

A Bibliahét lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Nagy Hajnalka vallástanárnő is az IKE csoport.

 

-Szeptember 16-án hálaadó istentiszteletet tartottunk. Idézet a Meghívóból: „Az Uzoni Egyházközség életében a hálaadás ideje érkezett el, amikor visszatekintünk az elmúlt tíz év megvalósításaira. Isten kegyelméből 1997.szeptember 14-én avatták fel a Parókia új részét vagy az új Gyülekezeti házat.2003,2006 és 2007-ben sikerült felújítani az 1826-ban készült régi részét a Parókiának.2004-ben az orgonát újítattuk fel teljesen. 2005 a templom külső megjavításának az éve volt.

Az ünnepi hálaadó istentiszteleten igét hirdetett János 3: 14—15 versei alapján a gyülekezet volt lelkipásztora, t. Zsold Béla jelenlegi bukaresti református lelkész, aki azt is megfogalmazta: ,,érezve és látva a múlt összetartó erejét, az összefogást, a hitben való életet, öröm látni és tudni, hogy ezt az uzoniak most és a jövőben is meg fogják tartani”. A helybeli lelkipásztor a tíz évvel ezelőtt felavatott Imaházra irányította a figyelmet, majd beszámolt az elmúlt öt év építési, javítási munkálatairól. Díszvendégei voltak az egyházközségnek a hollandiai, Oude Tonge-i testvérgyülekezet képviselői (Arie Jan Heij és Gerrit Groenendijk) , akik nélkül nehezen készülhetett volna el az épületrész. Felszólalt Szabó Imre főgondnok, Szabó Ilona szenátor, Szabó Margit iskolaigazgató, id. Szabó Margit, a nőszövetség elnöke. A hálaadást még ünnepélyesebbé tette a Nagy Hajnalka vallástanárnő által vezetett ifjak éneke és verse. Az ünnepi istentiszteleten részt vett nt. Dénes Csaba, a Sepsi Református Egyházmegye esperese, aki megáldotta a gyülekezetet.

A Gyülekezeti teremben Kakas Zoltán művészképei voltak megtekinthetőek és az a fényképsorozat, amely az 1996-1997-es építkezéseket, valamint az utóbbi öt év javításait felújításait mutatta be. A hálaadás szeretetvendégséggel zárult.

-Szeptember 17-én a Tatrangi Sándor Iskola évnyitójának egy részét a református templomban ünnepelte. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett az V. Mózes 4:5-9 alapján, imát mondott Albert Imre római-katolikus plébános.

-Szeptember 20-a és 24-e közt mendei barátaink látogattak meg. Tizenkét éve tart az a kapcsolat, amely a Pest megyei Mende önkormányzata és az Uzoni Református Egyházközség között kialakult. A vendégfogadás,,uzoni módra” történt, közös honismereti (Csíksomlyó, Gyilkos-tó, Békási-szoros, Tusnádfürdő)és településtörténeti (Illyefalva, Sepsiszentgyörgy Vártemplom ,Óriáspice-tető) kiránduláson vettünk részt. A vendégeket köszöntő ünnepi előadáson énekelt az uzoni Szivárvány női kórus, és fellépett a mendei néptánccsoport. Vasárnap (szeptember 23-a) az örömteli hálaadás napja volt, amikor az ünnepi istentiszteleten Ungvári Barna-András helybeli lelkipásztor I. Mózes 47:13-24 alapján hirdette Isten igéjét, megható verset mondott Kiss Gábor 16 éves, mendei látássérült ifjú s énekkel köszöntötték a mendeieket az uzoni ikések is. Délután Uzonnal ismerkedtek a vendégek, este pedig a búcsúvacsora meghitt pillanataiban már a következő találkozást tervezték a testvérkapcsolatot ápolók.

-Október 6-a ebben az évben is önmagunkkal állított szembe, ráirányítva a figyelmünket arra, hogy még a széthúzásban is lehet eszmei győzelem. Kár, hogy meglepően kevesen akartak erre emlékezni.

Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett a Bírák könyve 3:11-16,imát Albert Imre plébános mondott, köszöntötte az egybegyűlteket és ünnepi beszédet mondott Szabó Margit RMDSZ elnök-iskolaigazgató, Szabó Ilona szenátor. A Szivárvány Női Kórus és a Tatrangi Sándor Iskola Gyermekkórusa Keresztes Enikő tanárnő vezényletével a hallgatóság figyelmét az aradi tizenhárom vértanú és a több hős áldozatára irányította.

Koszorúzása megszokott rendben zajlott:

-a templom férfi bejáratánál, Sükösd Sámuel ref. lelkipásztor és az uzoni szabadságharcosok emléktáblájánál:

-helyi RMDSZ, Református Egyház, Református Nőszövetség, Katolikus Egyház

-Pünkösti Gergely kopjafájánál: Tatrangi Sándor Iskola.

-Jókai emléktáblánál: Jókai Mór Közművelődési Egyesület

-Itt tört ki Háromszék önvédelmi harca…emléktáblánál : Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács.

-I.-II. Világháborús emlékműnél: Tűzoltók

A koszorúzás alatt az uzoni Atlantisz Művelődési Egyesület Fúvószenekara zenélt, s mint mindig ez a megemlékezés is szeretetvendégséggel zárult.

-Október 13-án a Nőszövetségi kirándulásra került sor Csíksomlyó, Békási szoros, Gyilkos tó, Gyergyószárhegy, Tusnádfürdő útvonalon.

-Október 27-én a Jókai Mór Közművelődési Egyesület szervezésében Kórustalálkozóra és

az egyesület zászlójának avatására került sor a református templomban. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett a Zsoltárok148:1-14 versei alapján. Köszöntötte a megjelenteket Kőmíves István az Egyesület elnöke, Szabó Margit iskolaigazgató a zászlóról, mint egy közösség jelképéről értekezett, László Attila nyugalmazott zenetanár Kodály Zoltán életéről és munkásságáról szólt az egybegyűlteknek, a helyi lelkipásztor megáldotta az új zászlót. Részt vettek és énekükkel megörvendeztették a jelen levőket: az uzoni Szivárvány Női Kórus, a kovásznai Hozsánna Kórus, a gyergyóditrói Egyházi Kórus, az uzoni Református Dalárda,a sepsiszentgyörgyi Férfidaléárda és Cantus Firmus Vegyeskar , a baróti Rozmaring Kórus. A közös éneklés után a kórusok tagjai megkoszorúzták Jókai Mór

 

 

emléktábláját s a találkozó szeretetvendégséggel zárult.

-Október 28-án és 31-én a Reformációra emlékeztünk. Kiszolgáltatott az úri szent vacsora.

-Augusztus elejétől kezdve a volt kántori lakás két szobájának, valamint az utca és udvar felőli külső részének teljes felújítása is elkezdődött. A munkálatok most már a vége fele tartanak. Istennek adunk hálát, hogy ebben az évben azzal is megsegített, hogy a kántori lakás teljes felújítását elkezdhettük.

Ugyanakkor a volt kántortanítói és a harangozói lakás telkén is javítások végeztettek.

– Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a minden szerda este 7 órakor kezdődő Felnőtt Bibliaórára, a minden pénteken este 7 órakor kezdődő Ifjúsági Bibliakörre, valamint a vasárnapi vallásórákra, de. 9 óra 30 perctől az I-IV osztályosokat,12 óra 30 perctől az V-VI osztályosokat.

-Advent a várakozás ideje. Várjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus ne csak úgy általában a nagyvilágban, hanem mindannyiunkban megszülessen. Legyen ez az időszak az, amikor több időt fordítunk önmagunkra, amikor szembenézünk életünk megpróbáltatásaival, hibáival s arra törekedünk, hogy tudjunk a megbocsátó szeretetben élni

 

Ungvári Barna – András lelkipásztor

Közeledik a karácsony…

A természet már nyugszik, az ember is keresi a csendet. Most kell egy-két jó gondolat, egy könyv, egy fohász. Az iskolában, azonban ilyenkor sincs pihenő. Ismét zsúfolt a tevékenységek sorozata, de az eredmények sem maradnak el. Az elmúlt időszakban tanulóink sportversenyeken vettek részt I, II díjakat hoztak el szavalóverse- nyen jeleskedtek kitűnő eredmé- nyekkel, német tantárgyversenyen megyei második helyezést tudhatunk magunkénak, és mindezek mellett megemlíthetünk sok olyan tevékenységet, amely nem csak a községközpontban, hanem a falvak iskoláiban, óvodáiban is zajlanak: módszertani tevékenységek, délutáni foglalkozások, táncház, karácsonyi kézműves foglalkozások. Lassan arra ébredünk , hogy eltelt az első iskolai félév.

El kell mondanunk szerénykedés nélkül, hogy tanulóink eredményei egyre jobbak a pedagógusok melléállása, pedig példaadó. Természetesen mindig marad hely a “még jobb” számára. Nincs pihenés beruházások ügyében, sincs, hiszen idén kormánypénzekből és pályázati pénzösszegekből sok mindent megvalósítottunk. uzoni, uzonfüzesi, magyarosi, lisznyói, bikfalvi iskolákban belső illemhelyeket alakítottunk ki, nyílás – zárokat cseréltünk. .Sikerült nehézségek árán a PRIS programot is beindítani, hamarosan elkezdődnek a munkálatok az új iskolaépületnél is. Új bútorzattal, informatikai eszközökkel, könyvállománnyal gazdagodott, gyarapodott az iskola könyvtára, informatikai központja. A sport tevékenységeket is elősegíti, reméljük az iskola új erőgépe, valamint az új sporteszközök, amelyeket kormány pályázati pénzalapokból sikerült megvásárolni.

Nem hagyhatjuk említésen kívül az új Fiat Ducatto típusú iskolabuszunkat sem, amely a lisznyói, magyarósi, lisznyópataki gyermekeket hivatott szállítani. Igen, sokat megvalósítottunk, de még rengeteg a tennivaló…

Jó, hogy vannak ünnepek… Megpihenések, kedves együttlétek, a közös élmények, lelki összetartozások melege. A szeretet és a hit öröme járja át december napjait.
Kívánunk minden, szülőnek, nagyszülőnek, önkormányzati tisztségviselőknek, támogatóinknak ezekkel a gondolatokkal, áldott, békés karácsonyi ünnepeket!

 

Szabó Margit

Iskolaigazgató

 

 

 

 

~ Uzoni Hirlap ~ Főszerkesztő: Ugron Ernő ~ Felelős kiadó: dr. Ráduly István polgármester

Uzon, Gabor Áron út 75 sz. Kovászna megye

Kiadva 1500 példányban. Nyomda: S.C. Arlero SRL